شرح وظايف مدیر مالی و اداری

کد سند:
52-4
کد یکتا:
60
واحد سازمانی:
اداری و مالی
فرآیند:
فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
شرح وظايف مدیر مالی و اداری
1.       بررسی و کنترل فاکتورهای اجناس خریداری شده
2.       پرداخت فاکتورها بعد از دریافت جنس مورد نظر در زمان توافق شده
3.       کنترل روزانه کارکرد صندوق و مطابقت موجودی
4.       پیگیری چک های صادر شده جهت خریداری اجناس و کیت ها
5.       نظارت بر ثبت دفاتر قانوني و تنظيم اسناد حسابداري
6.       كنترل حساب بدهكاران
7.       نظارت بر صورتحسابهاي صادره و پيگيري وصول مطالبات
8.       نظارت بر عمليات دريافت و پرداخت و كنترل پرداختها
9.       نظارت بر كليه اسناد و هزينه و كنترل كليه هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم
10.   تهيه صورتهاي مالي و گزارشات مالي و ارائه به هيات مديره
11.   نظارت بر تهيه و تنظيم اظهارنامه مالياتي و همكاري با ممزين وزارت دارايي و پاسخ به سوالات مطروحه
12.   تهيه و تنظيم گزارش عملكرد هيئت مديره جهت ارائه به مجمع عمومي
13.   نظارت بر سيستمهاي مالي و نرم افزارهاي مربوطه بمنظور حصول اطمينان از كاركرد صحيح آنها
14.   نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه سالانه شركت و تهيه گزارشات بودجه در فواصل منظم جهت مديريت
15.   نظارت و کنترل امورخريد و تدارکات
16.   کنترل امور کارگزينی ازقبيل حضور و غياب پرسنل و موارد زير:
17.   بايگاني نامه ها و پرونده ها در محل هاي مربوط و طبق اصول متداول بايگاني
18.   حفظ و نگهداري اوراق و اسناد و مدارك و پرونده ها مطابق اصول و مقررات.
19.   جمع آوري و كنترل كارت حضور و غياب كاركنان و محاسبه كاركرد آنها
20.   تهيه آمار پرسنلي و نگهداري پرونده كاركنان و تهيه خلاصه پرونده در صورت لزوم
21.   حفظ و نگهداري پرونده پرسنلی و اسناد و مدارك و پرونده هاي كاركنان طبق مقررات.
22.   تشكيل پرونده استخدامي افراد جدید و صدور كارت شناسايي و معرفي آنان به واحدهاي ذيربط.
23.   تهيه و تنظيم ليست عيدي و پاداش و تسويه حساب و وضعيت مرخصي و تاخيرهاي كاركنان
24.   دريافت فرمهاي ماموريت كاركنان و انجام محاسبات لازم طبق مقررات
25.   كنترل مدارك مربوط به ازدواج ، بيماري ، بارداري ، عائله مندي ، نوزاد و مستمري براي كاركنان شاغل
26.   انجام كارهاي اداري مربوط به صدور دفترچه هاي بيمه كارگران
27.   پيگيري تمديد قراردادهاي كار پرسنل و تهيه شناسنامه كار و انجام مكاتبات با سازمان تامين اجتماعي بمنظور تمركز سوابق كاركنان
28.   تهيه فرم شروع بكار و ترك كار و ساير موارد مربوط به كاركنان
 
شرايط احراز
1.       تسلط به كامپيوتر و MS OFFICE
2.       آشنايي كامل به قوانين كار و بيمه و مالياتي
3.       تسلط كامل به دانش و اطلاعات تخصصي مالي
4.       آشنائی با مديريت کارگزينی و اداری
5.       داشتن مدرك حسابداري
6.       آشنائی با نرم افزار پذیرش و حسابداری
7.       داشتن حداقل 2 سال تجربه در امور مالي


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]