دستورالعمل ها

# عملیات عنوان سند کد سند واحد سازمانی فرآیند ویرایش ویرایش کننده بازنگری ضمیمه
دستورالعمل کار بخش سرولوژي 103 ایمونولوژی و سرولوژی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستور العمل کار در بخش هورمون 94 هورمون شناسی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل کار در بخش هماتولوژي 89 هماتولوژی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل کار بخش بيوشيمي 102 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل کار در بخش اسپرم آنالايز 104 میکروبیولوژی و آنالیز ادرار فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل کنترل کیفی بخش میکروب شناسی 106 میکروبیولوژی و آنالیز ادرار فرآیند کنترل و تضمین کیفیت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل الزامات مربوط به نمونه 95 نمونه گیری فرآیند قبل از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل کار در بخش پذيرش 4 پذیرش فرآیند قبل از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل مدیریت پسماندها 62 مدیریت فرآیند ایمنی و بهداشت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل جمع آوری نمونه خون وریدی و مویرگی 13 نمونه گیری فرآیند قبل از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل حفاظت و ايمني كاركنان 59 مدیریت فرآیند ایمنی و بهداشت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل ارتباط با آزمايشگاه هاي ارجاع يا ارجاع كننده 6 تضمین کیفیت فرآیند کنترل و تضمین کیفیت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل کار در بخش جوابدهي 20 جوابدهی فرآیند بعد از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل­ شستشو و سترون سازی در آزمایشگاه 60 مدیریت فرآیند ایمنی و بهداشت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل كنترل كيفيت فتومتر 97 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند کنترل تجهیزات 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستوالعمل کار در بخش جداسازی 93 جداسازی و ارسال نمونه فرآیند قبل از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل نحوه ارسال نمونه و دریافت نتایج آزمایش از آزمایشگاه های ارجاع 98 جداسازی و ارسال نمونه فرآیند قبل از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل نحوه نگهداری و امحاء نمونه­ ها 101 جداسازی و ارسال نمونه فرآیند قبل از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل کار در بخش پذیرش 2 105 پذیرش فرآیند قبل از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل نحوه برخورد با درخواست های اورژانس 99 پذیرش فرآیند قبل از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل پذیرش و نمونه گیری خارج نوبت "بیماران خاص" 96 پذیرش فرآیند قبل از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
طرح کیفیت بخش ایمونولوژی و سرولوژی‬ 107 ایمونولوژی و سرولوژی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح 5 پذیرش فرآیند قبل از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل طريقه گزارش نتايج بحراني 21 جوابدهی فرآیند بعد از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
طرح کیفیت بخش بیوشیمی 90 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
طرح کیفیت بخش هماتولوژی 91 هماتولوژی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
طرح کیفیت بخش هورمون 92 هورمون شناسی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]