دستورالعمل کار در بخش پذیرش 2

کد سند:
105
کد یکتا:
236
واحد سازمانی:
پذیرش
فرآیند:
فرآیند قبل از انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

دستورالعمل کار در بخش پذیرش

1-هدف :از تدوین این دستورالعمل حصول اطمینان از نحوه صحیح پذیرش آزمایش های درخواستی است به گونه ای که از نظر نوع و تعداد آزمایش ها و همچنین هزینه، تاریخ جوابدهی وموارد قانونی خللی در آن نبوده و بیماران مراجعه کننده به شیوه ای صحیح آگاهی لازم را برای دادن نمونه مناسب بدست آورند.

2-دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت پذیرش انواع درخواست ها بر اساس نوع(درخواست کتبی با مراجعه بیمار، درخواست شفاهی بیمار یا پزشک و نمونه های ارسالی از خارج آزمایشگاه) و انواع تست های قابل پذیرش درآزمایشگاه  (مطابق Test list آزمایشگاه) کاربرد دارد.

3- مراجع و منابع:
3-1- بخش نامه های صادره از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
3-2- بخش نامه های صادره از سازمان های بیمه گر طرف قرارداد با آزمایشگاه
3-3- بخش نامه های صادره از سازمان نظام پزشکی
3-4- الزامات ابلاغ شده توسط آزمایشگاه مرجع سلامت
3-5- کتاب اصول مستندسازی و مستندات آزمایشگاه پزشکی- گردمایشگاه مرجع سلامت و انجمن آسیب شناسی ایران-1391

4- مسئولیت و اختیارات / صلاحیت و شایستگی کاربر:
4-1- مسئولیت تهیه این دستورالعمل بر عهده کمیته مستندسازی و آموزش آزمایشگاه می باشد.
4-2- مسئولیت تایید و تصویب این دستورالعمل بر عهده مسئول فنی آزمایشگاه می باشد.
4-3- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مسئول بخش پذیرش و سوپروایزر آزمایشگاه می باشد.
4-4- از آنجاییکه از این دستورالعمل در حوزه عملکردی بخش پذیرش استفاده می گردد لذا تمامی موارد مربوط به صلاحیت و شایستگی پرسنل بخش پذیرش می بایست رعایت گردد که عبارتند از:
4-4-1- داشتن حداقل تحصیلات دیپلم
4-4-2- تسلط کامل به اپراتوری کامپیوتروانجام عملیات مربوطه
4-4-3- مهارت در نسخه خوانی و آشنایی با انواع تست های درخواستی
4-4-4- تسلط کامل بر روی Test list آزمایشگاه
4-4-5- برخورد مناسب توام با رعایت نکات مربوط به اخلاق حرفه ای و در کل پایبندی به اصول مندرج در پیمان نامه شغلی آزمایشگاه
4-4-6- سرعت و دقت در مواجهه با مراجعین و همچنین برخورداری از بیانی شیوا و قابلیت تفهیم صحیح و کامل مراجعین
4-5- جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح پذیرش آزمایش های درخواستی، قرائت کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آموزشی به مدت یک ماه (پذیرش حداقل 500 درخواست آزمایش ) تحت نظر مسئول پذیرش الزامی است.
صلاحیت پرسنل بخش پذیرش در نهایت می بایست مورد تایید مسئول فنی آزمایشگاه قرار گیرد.
4-6- مسئولیت نگهداری این دستورالعمل بر عهده مسئول بخش پذیرش ومدیریت آزمایشگاه و مسئول دفتر بهبود کیفیت و بهره وری است.
4-7- مسئولیت بازنگری و اعمال تغییر دراین دستورالعمل با رعایت مراجع و ضوابط استاندارد برعهده مسئول فنی آزمایشگاه (وکمیته مستند سازی وآموزش تحت نظرایشان) می باشد و هر یک از مسئولین و کاربران مرتبط می توانند پیشنهاد بازنگری و تغییر در دستورالعمل را بنمایند.

5- اقدامات وابسته :
5-1- آگاهی از لیست سازمان های بیمه گر طرف قرارداد با آزمایشگاه
5-2- آگاهی از لیست کلی آزمایش های قابل پذیرش در آزمایشگاه Test list""
5-3- آگاهی از برنامه انجام آزمایش ها (با در نظر گرفتن آخرین تغییرات)
5-4- آگاهی از برنامه انجام آزمایش ها در آزمایشگاه ارجاع (زمان انجام آزمایش و زمان جوابدهی)
5-5- آگاهی از شرایطی که بیمار قبل از نمونه گیری برای انجام آزمایش می بایست دارا باشد.
5-6- آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه

6- نمونه (انواع درخواست ها) :
6-1- درخواست کتبی به صورت نسخه (آزاد یا بیمه)
6-2- درخواست شفاهی (بیمار یا پزشک یا آزمایشگاه طرف قرارداد)
6-3- درخواست های کتبی مربوط به نمونه های ارسال شده از خارج آزمایشگاه (منزل،مطب پزشک،بیمارستان وآزمایشگاه های طرف قرارداد)
7- تجهیزات و لوازم مورد نیاز:
7-1- ست کامپیوتر (کیس،کیبورد،ماوس،مانیتوروپرینتر)
7-2- سیستم فراخوان
7-3- لوازم اداری نظیر میز،صندلی،تلفن،قیمت زن و...
7-4- لوازم التحریر

8- نکات ایمنی:
علاوه بر رعایت اصول ایمنی در آزمایشگاه مندرج در آیین نامه ایمنی و بهداشت آزمایشگاه ، موارد ذیل نیز مورد توجه قرار گیرد:
8-1- ارتفاع میز و صندلی مناسب و استاندارد باشد. در صورت امکان از صندلی های جک دار استفاده شود تا متناسب با قد اپراتور، ارتفاع صندلی با میز هماهنگ شود.
8-2- روشنایی محیط کار مناسب باشد.
8-3- نسخ دریافتی ممکن است آلوده باشند بنابراین همیشه پس از اتمام کار پذیرش و بویژه قبل از نوشیدن و یا خوردن، دست های خود را کاملا شسته و ضدعفونی نمایید.
8-4- از نشستن و یا ایستادن طولانی مدت خودداری شود.

9- شرح دستورالعمل:
9-1- نحوه پذیرش بیمارانی که با نسخه پزشک (درخواست کتبی) به آزمایشگاه مراجعه می کنند:

9-1-1- دریافت نوبت از دستگاه شماره دهی
* مراجعین پس از دریافت نوبت در سالن منتظر می مانند تا توسط یکی از باجه های پذیرش فراخوانده شوند.
9-1-2- دریافت و بررسی نسخه
* پرسنل پذیرش پس از دریافت نسخه می بایست نسخه را بررسی کرده و راهنمایی های لازم را ارائه دهند.
9-1-2-1- در صورتی که نسخه دریافت شده درخواستی غیر از آزمایش باشد پرسنل می بایست بیمار را در خصوص نوع درخواست بدون هدایت به هیچ مرکز خاصی راهنمایی نمایند.
9-1-2-2- در صورتی که نسخه دریافت شده آزمایش باشد باید از امکان پذیرش کلیه تست ها در آزمایشگاه اطمینان حاصل شود درغیراینصورت راهنمایی های لازم به بیمار داده می شود.
9-1-3- احراز هویت
هدف ازاین عمل شناسایی کامل بیمارو پیش گیری از اشتباه در آزمایشات بیمار می باشد. بیمار پس از فراخوانی توسط متصدی پذیرش به وسیله دفترچه بیمه یا کارت شناسایی عکس دار نظیر(کارت ملی،گواهینامه رانندگی ،شناسنامه و یا پاسپورت) احراز هویت می شود.
9-1-3-1- در صورتی که مشخصات درخواست کننده با وی مطابقت نداشت ابتدا با وی صحبت نموده تا حتی الامکان مشکل برطرف گردد و مشخصات واقعی بیمار دریافت گردد و در صورت عدم همکاری وی، موضوع جهت پیگیری طبق رویه مشخص شده به مسئول فنی یا سوپروایزر ارجاع داده می شود.
9-1-3-2- درصورتی که مشخصات درخواست کننده با وی مطابقت داشته باشد اقدام به پذیرش بیمار می شود.
9-1-4- حصول اطمینان از آمادگی بیمار جهت نمونه گیری
قبل از پذیرش، متصدی پذیرش می بایست از آمادگی بیمار نظیر (رعایت ناشتایی، مصرف دارو، زمانبندی خاص و رژیم غذایی و...) جهت نمونه گیری اطمینان حاصل نماید. جهت راهنمایی بیمار علاوه بر دستورالعمل های راهنما برای انجام تست های خاص می توان از جدول Test list (ستون شرایط بیمار قبل از نمونه گیری) استفاده نمود.
9-1-4-1- در صورتی که بیمار آمادگی لازم را جهت نمونه گیری نداشت متصدی پذیرش می بایست توصیه و راهنمایی های لازم را طبق دستورالعمل های موجود به بیمار کرده و جهت نمونه گیری در روز دیگر، نوبتی را برای بیمار در نظر گیرد.
9-1-4-2- در صورتی که بیمار آمادگی لازم را جهت نمونه گیری داشته باشد اقدام به پذیرش بیمار می گردد.
9-1-5- پذیرش بر اساس بیمه های طرف قرارداد
لیست بیمه های طرف قرارداد آزمایشگاه  به شرح ذیل می باشد.
1- تامین اجتماعی
2- نیروهای مسلح (ارتش)
3- خدمات درمانی،خویش فرما،سایراقشار، روستایی
4-کمیته امداد
5- بانک ها (مرکزی،سپه،ملت،کشاورزی)
9-1-5-1- در صورتی که دفترچه بیمار یکی از بیمه های طرف قرارداد با آزمایشگاه باشد جهت پذیرش اقدام می شود در غیر اینصورت موضوع به بیمار اطلاع داده می شود تا در صورت تمایل بصورت آزاد پذیرش گردد.
9-1-6- تطبیق نسخه با قوانین بیمه
درصورتی که نسخه شرایط قانونی نظیر خط خوردگی،دورنگی،تاریخ و اعتباررا نداشته باشد متصدی پذیرش می بایست بیمار را جهت رفع اشکال نسخه راهنمایی کند.
توجه: رفع هرگونه اشکال در برگه درخواست آزمایش بر عهده بیمار بوده و در اینگونه موارد بسته به شرایط بیمار تا حدامکان با وی همکاری شده و آزمایش ها به طور کامل پذیرش می گردد و ضمن ارائه توضیحات شفاهی به بیمار،نسخه وی را جهت اصلاح به ایشان برگردانده و موارد لازم جهت اصلاح در محل مهر مخصوص درج می گردد. در ضمن خلاصه عملیات اخیر در کامپیوتر ثبت می شود.
9-1-7- پذیرش بیمار
برای پذیرش بیمار می بایست مشخصات زیر در صفحه پذیرش وارد شود.
9-1-7-1- مشخصه منحصر به فرد بیمار (کدملی)
9-1-7-2- مشخصات بیمار شامل: نام و نام خانوادگی ، جنسیت ، سن
9-1-7-3- انتخاب نوع بیمه
* تعیین نوع بیمه با توجه به دفترچه بیمار صورت می گیرد و پس از آن اطلاعات بیمه ای نظیر شماره سریال و تاریخ اعتباردر سیستم ثبت می گردد.
9-1-7-4- ثبت اطلاعات پزشک (نام و شماره نظام پزشکی)
9-1-7-5- دریافت شماره تماس معتبر از بیمار ترجیحا تلفن همراه
9-1-7-6- وارد کردن آزمایش های درخواست شده
9-1-7-7- پذیرش اورژانس تست های درخواستی (مطابق دستورالعمل مربوطه)
9-1-7-8- دریافت هزینه آزمایش و قیمت زدن نسخه بیمار
9-1-7-9- چاپ قبض بیمار
* از هر قبض دوبار پرینت گرفته می شود که یک قبض را به بیمار داده و قبض دوم جهت چک تست ها و بایگانی به نسخه مربوطه الحاق می گردد.
* قبض بیمار باید دارای اطلاعات زیر باشد:
• ساعت و تاریخ پذیرش
• نام فرد پذیرش کننده و کد اختصاصی مربوط به وی
• ساعت و تاریخ جوابدهی

9-1-7-10- ارجاع بیمار به بخش نمونه گیری یا انتظار


9-2- نحوه پذیرش بیمارانی که بدون نسخه پزشک (درخواست شفاهی) به آزمایشگاه مراجعه می کنند.
درخواست شفاهی درخواستی است که بابت آن به آزمایشگاه سند مکتوب ارائه نمی گردد و تنها بصورت شفاهی (یااز طریق تلفن) بیان می گردد.
9-2-1- اهمیت ثبت درخواست های شفاهی :
با توجه به مخاطراتی که ممکن است از طریق اشتباه در اجرای صحیح درخواست های شفاهی برای بیمار ایجاد گردد و همچنین جهت جلوگیری از هر گونه اتلاف وقت و انژری و منابع مالی بیمار و آزمایشگاه ناشی از انجام آزمایش غیر مورد نظر بیمار یا پزشک یا آزمایشکاه طرف قرارداد رعایت موارد مربوط به ثبت درخواست های شفاهی ضروری است.
9-2-2- انواع درخواست های شفاهی :
9-2-2-1- برحسب درخواست کننده:
• درخواست شفاهی توسط بیمار
• درخواست شفاهی توسط پزشک یا کادر درمانی
• درخواست شفاهی توسط آزمایشگاه ارجاع دهنده

9-2-2-2- برحسب زمان ارائه درخواست:
• درخواست انجام یک آزمایش در مراجعه نخست به آزمایشگاه
• درخواست اضافه نمودن آزمایش به درخواست قبلی
9-2-3- شرح دستورالعمل:
9-2-3-1- مراجعه به فرم ثبت درخواست آزمایش بطور شفاهی و ثبت مشخصات مربوط به بیمار
9-2-3-2- درج نام آزمایش درخواستی
توجه: تنها آزمایش های ذیل می توانند بدون درخواست کتبی و توسط خود بیمار مستقیما درخواست شوند.

BHCG-GT- PT-FBS-BS-Chol-TG-U/A-U/C-S/E CBC-BG-

سایر آزمایش های درخواستی تنها پس از تایید مسئول فنی آزمایشگاه و یا نماینده ایشان قابل پذیرش هستند.

9-2-3-3- فرم ثبت درخواست آزمایش بطور شفاهی در نهایت می بایست توسط بیمار امضاء و تصدیق گردد.
توجه :چنانچه درخواست شفاهی توسط پزشک و یا آزمایشگاه ارجاع دهنده مطرح گردد(غالبا از طریق تلفن) موارد مربوطه می بایست در فرم ثبت گردد . لازم بذکر است که در اینگونه موارد و همچنین در مواردی که آزمایش توسط خود بیمار به درخواست قبلی اضافه می شود، قبل از پذیرش ،نخست امکان انجام آزمایش برروی، نمونه موجود بررسی و پس از اطمینان از وجود و صحت نمونه ،درخواست شفاهی پذیرش می گردد.
توجه: در مورد پذیرش درخواست های شفاهی همانند درخواست های کتبی مراحل مربوط به احراز هویت و راهنمایی بیمار جهت آمادگی برای نمونه گیری به طور کامل انجام می گردد.
توجه: در پاره ای از موارد بنابر اصرار شدید بیمار ممکن است برخی از آزمایش های درخواستی توسط پزشک که در نسخه مندرج گردیده است از پذیرش حذف گردد . در اینگونه موارد ابتدا سعی می گردد تا بیمار به انجام آزمایش های درخواستی پزشک متقاعد گردد در غیر اینصورت وقوع این امر را در فرم ثبت درخواست آزمایش بطور شفاهی ثبت کرده و از بیمار بابت تصدیق مندرجات فرم ، امضاء گرفته می شود.
توجه: در مواردی که درخواست اضافه کردن و یا حذف کردن آزمایش پس از تکمیل مراحل پذیرش و نمونه گیری صورت می گیرد، قبل از اقدام به این امر موضوع با بخش های فنی مرتبط هماهنگ و تنها پس از کسب تایید آن ها مبادرت به این امر می گردد.


1- شماره کامپیوتری:هر بیمارکد کامپیوتری مربوط به خود را دارد که سیستم به صورت مرتب به هر بیمار اختصاص می دهد.
2- Search: جهت جستجوی اطلاعات هر بیمار از گزینه Search که در سیستم به شکل ذره بین نشان داده شده است استفاده می شود.
برای جستجو کافی ست یکی از گزینه های موجود را انتخاب کرده و تاریخ پذیرش بیمار را وارد نماییم تا اطلاعات بیمار نشان داده شود.

3-ثبت: این گزینه جهت ثبت بیمار و اطلاعات وارد شده می باشد.
4- ثبت وجدید: این گزینه ابتدا اطلاعات بیمار را ثبت کرده و سپس صفحه جدیدی را جهت ثبت اطلاعات بیمار بعدی باز می کند.
5- حذف: جهت حذف اطلاعات بیماری که قبلا اطلاعات او ثبت شده از این گزینه استفاده می شود.
6- آخرین بیمار پذیرش شده
7- بیمار بعدی
8- بیمار قبلی
9- اولین بیمار پذیرش شده
10-شماره قبض: این شماره در اول هر ماه با توجه به نام آن ماه تغییر کرده و از 1 آغاز می شود و به صورت مرتب به ترتیب پذیرش به هر بیمار یک شماره اختصاص داده شده و بعد از ثبت دیگر قابل تغییر نخواهد بود مانند: HB-161 (مربوط به ماه مهر)
11- تاریخ: تاریخ سیستم به صورت خودکار توسط سرور تغییر خواهد کرد و قابل تغییر نمی باشد.
12- ساعت: ساعت سیستم به صورت خودکار توسط سرور تغییر خواهد کرد و قابل تغییر نمی باشد.
13- ارسالی: اگر نمونه پذیرشی نمونه ارسالی از آزمایشگاه دیگری باشد برای پذیرش ابتدا کد مربوط به آن آزمایشگاه را در سیستم ثبت می کنیم برا ی این کار هم می توانیم کد آزمایشگاه را وارد کرده و هم می توانیم از آبشاری کنار آن نام آزمایشگاه را انتخاب کنیم .
14-کدملی: برای ثبت سوابق آزمایشی بیمار لازم است که کدملی وارد شود.این سوابق ضمیمه برگه جواب بیمار می گردد.
15-16- نام و نام خانوادگی بیمار
17- جنسیت: جنسیت هر فرد باید در سیستم ثبت گردد.(مرد-زن-کودک-نوزاد)
18- تاریخ تولد بیمار
19- سن بر اساس سال ،ماه،روز
20- کد بیمه گر: این گزینه با توجه به نوع بیمه بیمار انتخاب می گردد.
21- نام بیمه بیمار
22- شماره: این کادر فقط مختص بیمه کمیته امداد می باشد.
23- شماره سریال: همه بیمه های طرف قرارداد با آزمایشگاه دارای شماره سریال می باشند که در این قسمت وارد می شود.
24- تاریخ اعتبار: همه دفترچه های بیمه باید دارای تاریخ اعتبار باشند که در این قسمت وارد می گردد.
25- کد پزشک: اطلاعات تعدادی از پزشکان در سیستم ثبت شده است. جهت بالا بردن سرعت پذیرش بیمار از کد این پزشکان استفاده می شود.
26-پیشوند پزشک
27-28- نام پزشک و شماره نظام پزشکی وی
29- تاریخ نسخه: تاریخ ویزیت

30- تلفن: شماره تلفن (ثابت یا همراه) بیمار در این قسمت ثبت می گردد در صورت موجود بودن شماره تماس در سوابق پذیرش،این شماره می بایست مجددا با بیمار کنترل شود تا در صورت تغییر،اصلاح لازم صورت گیرد.
31- آدرس
32- شماره صفحه: این کادر فقط برای بیمه نیروهای مسلح کاربرد دارد.
33- اورژانس: در صورتی که بیمار یا پزشک درخواست انجام تست به صورت اورژانس را داشته باشند این کادر علامت زده می شود.
34- ساعت جواب: با توجه به نوع تست اورژانسی درخواست شده زمان جوابدهی در نظر گرفته شده و در این قسمت وارد می گردد.
35- اطلاعات کلینیکال: در صورتی که بیمار نیاز به توضیحی در مورد تاریخچه بیماری داشته باشد در این قسمت وارد می گردد.
36- تعداد تست های پذیرش شده
37- نام فرد پذیرش کننده
38- آزاد: در صورتی که بیمار درخواستی به جز تست های برگه بیمه اش داشته باشد تست را وارد کرده و این گزینه را علامت می زنیم.
39- کد: هر تستی که در آزمایشگاه  پذیرش می شود دارای یک کد اختصاصی می باشد که هنگام پذیرش کد مورد نظر را در این قسمت وارد می کنیم. در صورتی که کد فراموش شده باشد به دو صورت قابل جستجو است :
• لیست تهیه شده از فهرست کامل تست ها
• Search تست که کافی ست حروف اول نام تست را وارد کرده تا نام کامل آن ظاهر شود.

40- نام تست: پس از وارد کردن کد تست نام کامل آن در این قسمت ظاهر می گردد.
41- چاپ قبض: پس از اتمام پذیرش با کلیک کردن بر روی این گزینه قبض بیمار را چاپ می گیریم.
42- ثبت تعهدات: چنانچه بیمار علاوه بر بیمه اصلی ،بیمه تکمیلی دیگری داشته باشد که آزمایشگاه با آن طرف قرارداد باشد مبلغ مورد تعهد در این قسمت وارد می گردد.
43- ثبت تخفیف: چنانچه به بیمار مبلغی تخفیف داده شوددر این قسمت نام تخفیف دهنده و مبلغ تخفیف را وارد می کنیم.
44- چاپ قیمت: به وسیله این گزینه نسخ بیمه های طرف قرارداد را قیمت می زنیم.
45- چاپ کارت: برای بیمارانی که عضویت آنها در آزمایشگاه مورد تایید قرار گرفته است به وسیله این گزینه کارت عضویت صادر می گردد.
46- تخصیص فضا
47- کل تعرفه،فرانشیز،سهم سازمان،سهم بیمار: به صورت خودکار در سیستم وارد می گردد.
48- بیمه مکمل: نام بیمه تکمیلی و مبلغ مورد تعهد در این قسمت نشان داده می شود.
49- تخفیف : نام فرد تخفیف دهنده و مبلغ تخفیفی در این قسمت نشان داده می شود.
50- مبلغ قابل پرداخت: هزینه ای که بیمار بابت انجام آزمایشات خود باید پرداخت نماید به صورت اتوماتیک توسط سیستم در این قسمت نمایان می شود.
51- کل پرداختی: پس از پرداخت هزینه توسط بیمار مبلغ پرداختی در این قسمت نشان داده می شود.
52- تاریخ جواب : پس از پذیرش تست ها زمان جوابدهی به صورت اتوماتیک توسط سیستم در این قسمت نشان داده می شود.
53- باقیمانده: در صورتی که بیمار کل مبلغ آزمایش خود را پرداخت نکند مبلغی به عنوان بدهی در سیستم باقی می ماند که در این قسمت نشان داده می شود.
54- پرداختی: مبلغی که بیمار بابت آزمایشات خود پرداخت می کند را در این قسمت وارد کرده و سپس علامت  را کلیک می کنیم .
55- نقدی: این قسمت دارای چند گزینه می باشد که گزینه مورد نظر را با توجه به نوع پرداختی بیمار (نقدی،کارت خوان،چک و...) انتخاب می کنیم.

پذیرش نسخ تحت وب
1-تایید نسخه
جهت پذیرش و ثبت نسخه تحت وب آزمایشگاه (نسخ بیمه تامین اجتماعی پاتولوژی- سیتولوژی ، پاپ اسمیر و PCR) به سایت معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی مراجعه می نماییم.
http://www2.darman.sso.ir
(user name , password هر سازمان به صورت جداگانه توسط مرکز تعیین می شود)
نکته: اعتبار پذیرش نسخ به مدت 1 ماه می باشد.
ابتدا مشخصات درخواست شده مربوط به بیمار موردنظر را که شامل
1- سریال برگ دفترچه
 عادی، بیماران خاص) وارد کرده و کلید چاپ را کلیک می کنیم.
5- درخواست حذف نسخه
چنانچه خواستار حذف نسخه ای از سایت باشیم با وارد کردن شماره ثبت آن را حذف می نماییم.


10- محدودیت ها / علل عدم پذیرش درخواست آزمایش:
10-1- عدم شواهد کافی دال بر اجرای صحیح موارد قانونی نظیر نداشتن مدارک تشخیص هویت و یا هر گونه تردید در احراز هویت بیمار علی الخصوص برای انجام تست های خاص نظیر
BHCG-BG-HIV-HCV Ab-HBS Ag-Drug Monitoring-Spermogram-Hb electrophoresis-GT
10-2- عدم وجود تست های درخواستی در "Test list" آزمایشگاه
10-3- اتمام کیت و یا خروج سیستم مورد نیاز برای اندازه گیری و انجام آزمایش از سرویس که اینگونه موارد با هماهنگی سوپروایزر آزمایشگاه می باشد.
 
 
 ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]