دستورالعمل کار بخش بيوشيمي

کد سند:
102
کد یکتا:
79
واحد سازمانی:
بیوشیمی و کروماتوگرافی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل بخش بيوشيمي:

1) تحويل گروهي روزانه سرم هاي بخش بيوشيمي از نمونه گيري راس ساعت 13 همراه با ليست مربوط به بخش و چک کردن وجود يا عدم وجود هر يک از نمونه ها و مطابقت دادن با ليست و پيگيري علت عدم وجود آنها و پس از پيگيري هاي لازم قرار دادن آنها در رديف بيوشيمي در يخچال شماره 3
2) اطمينان از صحت عملکرد سمپلرها و نو بودن سر سمپلرها و تميز بودن cupها. 
3) اطمينان از صحت و کيفيت کيت ها و محلولهاي دستگاه.
4) بررسي تميزي ميز کار و ثبت ساعت وتاريخ و نام کاربر و وضعيت سيستم و دستگاه در شروع کار در دفتر Log book.
5) آماده سازي دستگاه مطابق دفترچه sop مربوط به دستگاه هيتاچي 717 .
6) آماده سازي محلول هاي لازم براي انجام تست مطابق بروشور کيت ها و با استفاده از دفترچه sop مربوط به تست هاي بيوشيمي وتوجه به تاريخ انقضا کيتها.
7) بيرون آوردن کنترل NoRm وAb NoRm از فريزر شماره 1 و دادن اطلاعات مربوط به دستگاه مطابق sop دستگاه هيتاچي.
8) مدت زماني که طول مي کشد تا جوابهاي کنترل از پرينتر خارج خواهد شد((حدود 10 دقيقه))کاربر مي تواند تمام سرم هاي بخش بيوشيمي را از محل مربوطه در يخچال شماره 3 بيرون آورده و از روي شماره مرتب کرده و ليست کار بگيرد و شماره ها را با ليست کاري چک کند و از بودن تمام آنها اطمينان حاصل کند و در صورت عدم وجود سرمي حتما علت را پيگيري و به سوپروايزر اطلاع دهد تا اقدامات صحيح انجام گيرد،و در ضمن مورد به همراه اقدام اصلاحي انجام شده متعاقب ان در دفتر نامنطبق ،اصلاحي وپيشگيرانه(سندNAP974) حتما قيد گردد.
9) پس از مطابقت دادن، روي لوله ها و کنار شماره ها روي ليست کاري به ترتيب سرم ها را شماره گذاري مي کنيم و سپس از هر سرم به ميزان لازم براي تست هاي در خواستي در cup ها مي ريزيم.
10) سرم هاي داخل cup حتما بايد از نظر فيبرين دار بودن و يا هموليز يا ليپميک بودن چک شوند و در صورت دارا بودن اين خصوصيات مورد حتما با سوپروايزر مطرح گردد تا در صورت نياز و با تاييد مسئول فني نمونه گيري مجددا تکرار گرددودرضمن مورد به همراه اقدام اصلاحي انجام شده متعاقب ان در دفترنامنطبق ،اصلاحي وپيشگيرانه (سندNAP974) ثبت گردد.
11) تمام مواردي که به هر دليل نياز به تکرار پيدا مي کنند حتما بايد در دفتر ثبت تکراري ها(سند TEKT973)  ثبت گردد.
12) پس از آماده شدن جوابهاي کنترل بايد موارد سريعا در قسمت آمار و کنترل کيفي کامپيوتر وارد و در صورت تاييد ران کاري از نظر برنامه کنترل کيفي،کار رار بر روي نمونه بيماران،مطابق sop کار با هيتاچي شروع ميکنيم و در صورتي که کار ما با برنامه کنترل کيفي مطابقت نداشت و خطا داشتيم بايد ابتدا علت را بررسي نماييم((خطاهاي راندم خطاهاي سيستماتيک))و در صدد رفع آن برآييم و پس از انجام اقدامات مربوطه مجددا کار را با دادن نمونه کنترل چک کنيم و در صورتيکه مطمئن شديم مورد خطا برطرف شده مجاز هستيم کار را بر روي نمونه بيماران آغاز کنيم و ضمنا مورد خطا را همراه با روش استفاده شده جهت برطرف کردن آن در دفتر نامنطبق ،اصلاحي و پيشگيرانه(سند NAP974 ) ثبت مي کنيم.
13) بعد از آماده شدن جوابهاي بيماران بايد،جواب تستها را در ليست کار وارد نموده و جوابهاي AbNormal را مجددا به دستگاه داده و چک کنيم و نهايتا بعد از آماده شدن جوابها آنها را وارد کامپيوتر نموده و در پايان کار يک ناقصي کلي از بخش گرفته و در صدد هر چه کاملتر کردن آن برمي آييم و مواردي که ناقص مي ماند را به سوپر وايزر اطلاع مي دهيم.
14) جوابهايي که در محدوده بحراني قرار مي گيرد را وارد دفتر مربوطه نموده و مورد را سريعا به سوپروايزر اطلاع مي دهيم .
15) در صورت بروز هر گونه نقص فني در سيستم با مهندس دستگاه جهت برطرف شدن مورد تماس گرفته و هماهنگ مي کنيم .سه دفتر در اين زمينه بايد تکميل گرددکه به شرح زير مي باشد:
-aدفتر درخواست تعمير،سرويس وکاليبراسيون دستگاه(سندDTSK975) که توسط مسئول بخش پر مي شود.
-b دفتر گزارش سرويس وتعمير دستگاه (سندGTS976) که توسط مهندس دستگاه پر مي شود.
-c دفتر تاييديه صحت عملکرد دستگاه (سندTSA977) که پس از تعمير ويا سرويس دستگاه توسط مسئول بخش پر مي شود.


 
 
 
 ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]