طرح کیفیت بخش ایمونولوژی و سرولوژی‬

کد سند:
107
کد یکتا:
239
واحد سازمانی:
ایمونولوژی و سرولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

 طرح کیفیت بخش ایمونولوژی و سرولوژی‬

 1- مقدمه:‬ با آنکه مطالب ارائه شده در این سند آموزشی از منابعی استخراج گردیده که در قسمت مراجع آمده است، با این وجود توصیه می گردد،‬ به اصل منابع مراجعه نمایید تا بتوانید ضمن ارتقاء توان علمی خود، به نکات بیشتری در رابطه با مطالب آموزشی ارائه شده، واقف شوید.‬

 2- هدف و دامنه کاربرد:‬ الزامات مرتبط با کنترل کیفیت آزمون های پذیرش شده و قابل انجام در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی در مباحث آموزشی مدیریت‬ ‫کیفیت و تضمین کیفیت ارائه می گردد. این مبحث به عنوان یک الزام قانونی مطرح می باشد و تمامی آزمایشگاه ها موظف هستند‬ مدارک و سوابقی را جهت ارائه به ارگان های قانونی و ذیربط، در آزمایشگاه خود طرحریزی، مستقر و اجرا نمایند.‬ کنترل کیفیت هسته مرکزی مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت می باشد. این بحث فرآیندی است که در آن عملکرد یک اپراتور که‬ مشغول تولید یک نتیجه آزمایش می باشد را مانیتور و پایش می نماید و سپس خطاهای عملیات فاز انجام آزمایش شناسایی می‬ ‫گردد. کنترل کیفیت می بایست به صورت کاملاً تخصصی و حرفه ای در سطوح مختلف کاری مورد آموزش قرار گیرد و هر فرد‬ ‫نسبت به کنترل کیفیت آزمایشاتی که انجام می دهد، وثوق کامل داشته باشد.‬ هدف کنترل کیفیت شناسایی، ارزیابی و تصحیح خطاهایی است که به هنگام کار ممکن است از طریق سیستم، محیط و یا خطای‬ پرسنلی به وجود آید. این فرآیند می بایست پیش از ارائه گزارش به بیمار انجام شود.‬

 3- تعاریف:‬ در بحث مرتبط با الزامات طرح کیفیت تعاریف ذیل از اهمیت زیادی برخوردار هستند:‬
کیفیت: Quality ‬میزانی که مجموعه ای از ویژگی های ماهیتی، الزامات و یا خواسته ها را برآورده می سازد ( ایزو 9990 بند‬‫1-1-3 )‬
 

 یادآوری 1- اصطلاح کیفیت ممکن است همراه با یک صفت از قبیل ضعیف، خوب یا عالی به کار برده شود.

‬ یادآوری 2- "ماهیتی" در مقابل "تخصیص یافته" یعنی موجود در چیزی، به ویژه به صورت یک ویژگی دائمی‬ .‪Quality: Degree to which a set of inherent characteristics fulfills requirements‬‬

 کنترل کیفیت:Quality Control‬بخشی از مدیریت کیفیت که بر برآورده کردن الزامات و یا خواسته های مربوط به کیفیت‬ ‫تمرکز دارد ( ایزو 9990 بند 91-2-3 )

‬ .‪Quality Control: Part of quality management focused on fulfilling quality requirements‬‬

تضمین کیفیت:Quality Assurance‬بخشی از مدیریت کیفیت که بر ایجاد اطمینان از این که الزامات و یا خواسته های‬ ‫مربوط به کیفیت برآورده خواهند شد، تمرکز دارد ( ایزو 9990 بند 11-2-3 )‬
‫‪Quality assurance: Part of quality management focused on providing confidence that quality requirements will be fulfilled‬‬‬‬ 

مدیریت کیفیت:Quality Management‬فعالیت های هماهنگ شده جهت هدایت و کنترل یک سازمان از نظر کیفیت (‬ایزو 9990 بند 8-2-3 )‬ یادآوری: هدایت و کنترل از نظر کیفیت عموماً شامل برقراری خط مشی کیفیت، اهداف کیفیت، طرحریزی کیفیت، کنترل کیفیت،‬ تضمین کیفیت و بهبود کیفیت می باشد.‬
‫‪Quality Management: Coordinated activities to direct and control an organization with regard to quality‬‬

سیستم مدیریت کیفیت:Quality Management System‬سیستم مدیریت جهت هدایت و کنترل یک سازمان از نظر‬ کیفیت ( ایزو 9990 بند 3 -2-3 )‬

‫‪Quality Management System: Management system to direct and control an organization with regard to quality‬‬


 4-مسئولیت :‬ مسئولیت های مرتبط با اجرای کامل و اثربخش برنامه کنترل کیفیت در آزمایشگاه در چند بخش خلاصه می شود:‬ طرحریزی خط مشی ها، روش های اجرایی و دستورلاعمل های مرتبط با کنترل کیفیت: آزمایشگاه می بایست خط مشی خود را در‬ ‫رابطه با ارتقاء کیفیت نتایج ترسیم نماید. این همان موضوعی است که در مبحث مستندسازی در هرم مستندسازی در قالب سیاست ها‬ ‫به آن اشاره کردیم. این که آزمایشگاه در چه سطحی می خواهد برنامه کنترل کیفیت را اجرا نماید در خط مشی بیان می گردد. به‬ ‫دنبال خط مشی ها، روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری می بایست تدوین گردد که بیان نماید تمامی مراحل اجرایی چگونه‬ ‫باید انجام شود. به عبارتی در این مرحله مدارک کاری تکمیل می گردد. مسئولیت این قسمت از برنامه به عهده مدیران ارشد‬ آزمایشگاه و از جمله مسئول فنی می باشد. مسئول فنی می تواند در تمامی قسمت های برنامه از جمله در طرحریزی برنامه های کنترل‬ ‫کیفیت از مدیر کیفی استفاده نماید.‬
 معین نمودن مسئولیت های مانیتورینگ، پایش و بازنگری برنامه های کنترل کیفیت: برنامه های کیفیت می بایست دقیقاً طبق‬ ‫طرحریزی انجام شده اجرا شوند. پایش این کار بسیار مهم است و می بایست توسط یکی از کارکنان که توسط مسئول فنی معین شده‬ ‫است یا مدیر کیفی آزمایشگاه انجام شود.‬
 آموزش پرسنل به گونه ای که طبق خط مشی ها و دستورالعمل ها عمل نمایند: آموزش برنامه های کنترل کیفیت نظیر سایر‬ ‫آموزش ها در آزمایشگاه می بایست بر اساس فرآیند آموزش انجام شود. ذکر این نکته شایان ذکر است که با توجه به ماهیت اجرایی‬ ‫برنامه های کنترل کیفیت این آموزش ها می بایست به صورت تئوری و عملی آموزش داده شود. در آزمایشگاه مسئولیت آموزش به‬ ‫عهده مسئول فنی می باشد، ولی وی می تواند اجرای این کار را به شخص دیگری که واجد صلاحیت باشد، تفویض اختیار نماید.‬ طرحریزی محدوده های قابل قبول برای طرح کیفیت: برای هر یک از آزمایشات قابل انجام در آزمایشگاه الزاماتی معین می گردد.‬ ‫به عنوان مثال آز مایشگاه در برنامه کنترل کیفیت آزمایش قند در بخش بیوشیمی محدوده ای را برای خود طرحریزی نموده است،‬ ‫که به آن میزان خطای مجاز می گویند. طرحریزی محدوده های قابل قبول که نشان می دهد چنانچه نتایج کنترلی در این محدوده‬ ‫باشند، ‪ Run‬کاری "تحت کنترل" می باشد، در تعهد و مسئولیت مسئول فنی می باشد. وی ممکن است از مسئولین بخش های فنی و‬ سایر کارکنان واجد صلاحیت در این موضوع بهره برداری نماید. گراف های کنترلی با شاخص هایی ترسیم می گردند که طریقه‬ ‫محاسبه این شاخص ها، صحه گذاری آنها و قوانین حاکم بر آنها می بایست توسط مسئول فنی و یا مدیر کیفی معین گردند.‬
 ایجاد نظامی برای تحلیل و بررسی اعداد به دست آمده از کنترل: پس از انجام آزمون های کنترلی اعداد، سیگنال ها یا نشانه هایی به‬ ‫دست می آید. هر یک از این اعداد، سیگنال ها یا نشانه ها می بایست در چارچوبی نظام مند مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند. ترسیم‬ ‫این چارچوب در تعهد و مسئولیت مسئول فنی با همکاری مدیر کیفی می باشد. به عنوان مثال چنانچه بررسی یک اسلاید خونی‬ بیانگر این باشد که می بایست در اعدادی که اپراتور گزارش نموده است، تغییراتی ایجاد شود، وظیفه کنترل کیفی چیست؟ آیا برای‬ ‫سایر لام های گزارش شده توسط همان اپراتور باید اقدامی صورت گیرد؟ ترسیم میزان خطایی که در آن، آزمون های یک ‪ Run‬‬ ‫کاری "تحت کنترل" قلمداد می شوند در حیطه مسئولیت های مسئول فنی می باشد.‬
 طرحریزی سیستمی برای اقدام آنی و اصلاحی: هر یک از عدم انطباق های حوزه کنترل کیفیت می بایست با اقدام های آنی و‬ ‫متعاقب آن در صورت نیاز توسط اقدام اصلاحی تعقیب شوند. معمولاً در طرحریزی مستندات مرتبط با کنترل کیفیت در رابطه با‬ ‫موارد شایع در آزمایشگاه اقدام آنی و نیز پیشنهاد اقدام اصلاحی صورت می گیرد. بدیهی است میزان بهره گیری از مستندات موجود‬ ‫در مرا جع و منابع علمی، تجربیات افراد کارآزموده و مجرب و نیز بررسی مشکلات حداقل دو سال گذشته در آزمایشگاه می تواند‬ طرحی باارزش و قابل توجه برای اقدام آنی و اصلاحی به وجود آورد.‬
 ایجاد نظامی برای ثبت کامل سوابق و اقدامات انجام شده: تمامی گام های کنترل کیفیت می بایست به عنوان یک الزام قانونی مستند‬ شوند. این گام ها شامل تمامی مواردی هستند که پیشتر به آنها اشاره نمودیم. ثبت، نگهداری، کنترل و بازخوانی سوابق کنترل کیفی‬ علاوه بر یاری رساندن به آزمایشگاه به هنگام تحلیل و ریشه یابی خطاها، به هنگام ممیزی نیز جزء موارد بسیار کلیدی محسوب‬ می شوند. طرحریزی سیستم کنترل مستندات در تعهد مسئول فنی و اجرای آن به عهده تمامی کارکنان آزمایشگاه با نظارت و پایش‬ مستقیم مدیر کیفی می باشد.‬
 گستردگی و تنوع تست های قابل انجام در آزمایشگاه، سیاست های کاری و کیفی آزمایشگاه، استانداردها و الزامات کاربردی در‬ آزمایشگاه، وسعت کاری و سطح انتظار مدیران آزمایشگاه ممکن است گستره و حوزه کاری فرآیند کنترل کیفیت را دستخوش‬ تغییر قرار دهند و بازه آن را معین نمایند. این که الزامات کنترل کیفیت در رابطه با هر آزمون شامل دقیقاً چه مواردی می باشد، عمدتاَ‬ به الزامات ملی برمی گردد. اینکه به عنوان مثال برای آزمون کراتی نین که در آزمایشگاه در بخش بیوشیمی انجام می شود و بیشتر‬ شایع است، دقیقاً گستره کنترل کیفی چیست و آیا این گستره دقیقاً با تست آدنوزین دآمیناز که آن هم در بخش بیوشیمی انجام می‬ شود، اما بسیار محدود است و شایع نیست برابر است. آیا به عنوان الزام می بایست در مورد این آزمون نیز قوانین وست گارد را‬ رعایت کرد؟ آیا می بایست از دو یا سه سطح کنترل برای این آزمون استفاده کرد؟‬
 پاسخ به این موارد بخش از الزماتی هستند که هزینه های طرح کیفیت را در آزمایشگاه تعیین می نمایند. لذا می بایست در طرحریزی‬ کنترل کیفیت، حوزه هر تست را معین نمود. بدین منظور بهترین فضایی که می توان این کار را عملیاتی نمود، طرحریزی کنترل‬ کیفیت در ‪ SOP‬هر آزمایش می باشد.‬
 طبق الزامات تمامی استانداردهای رایج در آزمایشگاه، از الزامات ملی مرجع سلامت گرفته تا الزامات استاندارد ‪ISIRI-ISO‬‬ 98151 یا راهبرهای ‪ CLSI‬و ‪ WHO‬همگی تاکید دارند که برای تک تک آزمایشات قابل انجام در آزمایشگاه می بایست ‪SOP‬‬ نوشته شود. یکی از الزامات مربوط به ‪ SOP‬ذکر موارد کنترل کیفیت آزمون مربوطه می باشد.‬
 در راهبرهای ‪ CLSI‬و ‪ WHO‬توصیه شده است که در طرحریزی مستندات کنترل کیفیت، آزمون ها را به سه دسته کمی‬ ( ‪ ، ) Quantitative‬نیمه کمی ( ‪ ) Semi quantitative‬و کیفی ( ‪ ) Qualitative‬تقسیم نمایید و سپس برای هر گروه‬ طرحریزی نمایید.‬
 توضیحات و مثال های بیشتری از طرح کنترل کیفیت آزمون های مختلف در دوره های مقدماتی و پیشرفته ارائه می گردد.‬
 آنچه مسلم است، ذکر این نکته می باشد که هیچ آزمونی در ‪ Run‬کاری نباید بدون کنترل کیفیت انجام شود. حال ‪ Run‬کاری‬ می خواهد شامل 90 تست باشد، یا یک تست. نتیجه خارج شده از بررسی مستندات کنترل کیفیت اثبات می نماید که آیا می توان‬ به ‪ Run‬کاری انجام شده اعتماد کرد یا خیر؟ به عبارتی ‪ Run‬کاری "تحت کنترل" است یا "خارج از کنترل" انواع روش های‬ کنترلی وجود دارد که بتواند ‪ Run‬کاری را مورد اعتماد قرار دهد. مباحث آماری در این رابطه بسیار حاءز اهمیت هستند. لذا به‬ همکاران توصیه می شود مفاهیم آماری به ویژه مفاهیم مرتبط در حوزه کیفیت را مطالعه نمایند.‬ در ذیل به مهمترین روش های کنترلی اشاره می نماییم. مجدداً تاکید می نماییم که بکارگیری همه روش هایی که در ذیل مورد‬ اشاره قرار گرفته اند در یک آزمایشگاه و برای همه آزمون ها مورد تاکید نیست.‬ استفاده از قوانین لوی جنینگ در یک سطح کنترلی و قوانین چندگانه وست گارد در دو یا سه سطح کنترلی‬ استفاده از آزمون های تکرارپذیری‬ استفاده از آزمون های مضاعف‬ استفاده از میانگین جامعه بیماران‬ استفاده از مقایسه های بین آزمایشگاهی‬ استفاده از برنامه های ارزیابی خارجی کیفیت ( ‪) EQAS‬‬

 استقاده از آزمون های ‪T‬‬ استفاده از آزمون های ‪F‬‬ استفاده از ‪Delta Check‬‬ استفاده از ‪Limit Check‬‬ استفاده از نمونه های کمی و کیفی معلوم العیار‬ استفاده از دو دستگاه / دو روش / دو فرد مختلف برای کنترل یک نتیجه‬ تعیین عدم قطعیت آزمون های قابل انجام و روتین‬ تعیین مشخصات عملکردی آزمون ها به هنگام راه اندازی و تغییرات اساسی ( نظیر خطی بودن، حساسیت، تداخلات، اختصاصیت )‬ تعیین محدوده های خطای مجاز آزمایشگاهی‬

 موارد بیان شده فوق صرفاً در بحث ‪ QC‬تشریح می شوند. در طرح کیفیت و مباحث ‪) Quality Assurance ( QA‬‬ ‫تذکر:‬ علاوه بر ‪ QC‬داخلی، برنامه های کنترل کیفیت خارجی و مباحث مربوط به برنامه های تضمین کیفیت از جمله مهارت آزمایی و‬ Assessment‬نیز مورد توجه قرار می گیرد که این موارد در مباحث آموزشی تضمین کیفیت تشریح می گردد.‬
‫‪

 برنامه کنترل کیفی در بخش ایمونوسرولوژی:‬
 با توجه به اینکه ما در این بخش با داده های کمتری نسبت به سایر بخش ها مواجه هستیم، می بایست تاکید و کنترل بیشتری روی‬ سایر عناصر طرح کیفیت ارائه گردد. ضمناً تاکید اساسی بر مباحث ‪ Signal / Noise‬در این بخش مطرح می باشد.‬

 1- کنترل کیفی داخلی‬
 1-1- تایید صحت عملکرد دستگاه های آنلایزرهای ایمونوسرولوژی ( رادیو ایمونواسی، لایزا، لومینومتر، فلورومتر و سایر‬ آنلایزرها ) به هنگام نصب، پس از سرویس و یا سیکل زمانی مشخص ( آزمون های دقت و صحت: شامل بلانک گیری، تکرار‬ پذیری، صحت عملکرد پروب ها / بازوها / ریل ها، پایداری دمای انکوباتور، انتقال ناخواسته نمونه، انتقال ناخواسته معرف، بررسی‬ صحت خوانش مقدار، غلظت یا فعالیت آنالیت مورد نظر )‬
 نکته 1: تاییدیه صحت عملکرد دستگاه در مورد صحت خوانش مقدار، غلظت یا فعالیت آنالیت مورد نظر ممکن است توسط روش‬ مرجع، ماده مرجع، سرم کنترل، دو دستگاه مختلف و یا مقایسه بین آزمایشگاهی انجام شود.‬
 نکته 2: تایید صحت عملکرد سایر تجهیزات با الزامات مربوط به هر تجهیز ( نظیر آنچه به عنوان مثال در مورد آنلایزرهای‬ ایمونوسرولوژی بیان شد ) شامل: اتو، بن ماری، سمپلرها، دیسپنسرها، پیپت ها و سایر شیشه لات حجمی، ترمومترها، سانتریفیوژر،‬ کرنومتر و غیره باید انجام شده و نتایج آن ثبت گردد.‬

 2-1- بررسی ظاهری کیت و کنترل های مصرفی از نظر پلمپ بودن، تاریخ مصرف، تغییر رنگ، شفافیت ول ها، محتویات کیت و‬ شرایط ظاهری با نمونه های قبلی‬
 3-1- بررسی نمونه های آزمایشگاهی از نظر وجود همولیز، لیپمیک، ایکتریک، فیبرین، حباب هوا و مواردی که می توانند در‬ آزمون تداخل ایجاد نمایند و ثبت آن در موارد علل رد نمونه.‬
 4-1- کنترل ماهیانه رندوم برخی از پارامترهای دستگاهی و محدوده مرجع در جوابدهی و انجام اقدام اصلاحی در صورت بروز‬ مغایرت.‬
 5-1- استفاده همزمان از حداقل دو سطح نمونه کنترل ( در صورت نبود، یک سطح و در بعضی از تست ها سه سطح ) مثالً محدوده‬ نرمال و بلا به صورت روزانه و رسم منحنی لوی جنینگ و بررسی و رعایت قوانین براساس وستگارد برای آزمون هایی که کاربری‬ بیشتری دارند و انجام و ثبت اقدام اصلاحی در مواردی که این قوانین نقض شده است.‬
 6-1- قرار دادن یک یا دو سرم کنترل و یک نمونه بیمار از ‪ Run‬قبلی در مورد تست های با پریود تکرار کمتروتست های نیمه‬ کمی و کیفی و بررسی نتیجه بدست آمده با نتیجه ومحدوده سرم کنترل و نمونه بیمار.‬
 7-1- دلتا چک روزانه تمامی نتایج غیر طبیعی( مقایسه نتایج غیر طبیعی فعلی با نتایج قبلی موجود در سوابق بیمار) این امر به منظور‬ کشف خطاهای اتفاقی در حوزه نتایج غیر طبیعی صورت می گیرد.‬
 8-1- تکرار برخی از آزمایشات که در محدوده های بحران، هشدار، بالا و پایین رنج اندازه گیری کیت قرائت شده اند و یا با بلاین‬ بیمار و سایر نتایج آزمایشگاهی وی تطابق ندارند. ( آزمایش ممکن است بر روی همان نمونه و یا نمونه جدید، با همان‬ روش/کیت/دستگاه و یا روش/کیت/دستگاهی دیگر انجام شود )‬
 9-1- استفاده از نمونه ناشناخته معلوم العیار بین کار توسط مسئول فنی، مسئول کنترل کیفی یا سوپروایزر به صورت راندوم‬
 10-1- محاسبه خطای مجاز آزمایشات اصلی و مقایسه آن با خطای مجاز بیان شده توسط مراجع ذیصلاح و در صورت لزوم انجام‬ اقدام اصلاحی‬
 11-1- تعیین و کنترل مشخصات عملکردی هر آزمایش با آنچه سازنده کیت بیان نموده است، از قبیل خطی بودن، حساسیت و‬ واکنش های تداخلی به هنگام راه اندازی آزمایش و یا تغییر در نوع کیت و یا پارامترهای دستگاه همچنین تیتراسیون با نمونه های‬ معلوم العیار در رابطه با آزمون های مرتبط‬
 21-1- نگهداری پیشگیرانه تجهیزات ایمونوسرولوژی ( ‪) PM‬‬
 31-1- رعایت استانداردهای کیفی در آماده سازی آب مقطر مصرفی، استانداردها، معرف ها، سرم کنترل ها، کلایبراتورها و به‬ ویژه محلول های ‪ Wash‬ویژه هر تست‬

 14-1- مقایسه کیت های جدید با کیت های قبلی که در آنها تغییراتی توسط سازنده بیان شده است و تصدیق و صحه گذاری آنها،‬ مثالً استفاده از کیت دیگر و یا روش دیگر برای مقایسه و کالیبراسیون در صورت وجود تفاوت قابل ملاحظه بین اختلاف میانگین‬ نتایج بیماران (‪)T-test‬‬
 51-1- استفاده از نمونه کنترل یا نمونه بیمار ‪ Positive‬در مورد تست هایی که به صورت ‪ rapid‬یا تیتراسیون لوله ای انجام می‬ گیرد و نگهداشت سوابق نتایج آن ها‬

 2- کنترل کیفی خارجی‬
 1-2- استفاده از نمونه های برنامه ارزیابی خارجی کیفیت ایمونوسرولوژی موسسات ارائه کننده نمونه های کنترل کیفی خارجی‬ نظیر‪ PREVECAL‬و ‪EQAP‬‬
 2-2- استفاده از نمونه سایر آزمایشگاه های مورد اطمینان و مقایسه نتایج‬
 3-2- دریافت و ارسال نمونه های مشکوک یا مجهول از آزمایشگاه های معتبر نظیر ارسال نمونه با جواب مثبت ضعیف‬ (ارزیابی مقایسه ای نتایج مشکوک در بخش هورمون و ایمونوسرولوژی)‬

 3- برنامه اجرائی تضمین کیفیت بخش ایمونوسرولوژی‬
 1-3- انجام ممیزی بر اساس چک لیست اختصاصی ایمونوسرولوژی توسط مسئول بخش / سوپروایزر/ مدیر کیفی در فواصل هر‬ سه ماه‬
 2-3- ارزیابی صلاحیت کارکنان بخش متناسب با نوع و حجم کار‬
 3-3- آموزش مستمر کارکنان بخش براساس نیازسنجی‬


 


ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]