دستورالعمل کار بخش سرولوژي

کد سند:
103
کد یکتا:
76
واحد سازمانی:
ایمونولوژی و سرولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل بخش سرولوژي:

1تحویل گروهی نمونه ها از نمونه گیری راس ساعت 12 همراه با لیست مربوط به بخش و چک کردن وجود یا عدم وجود هر یک از نمونه ها و مطابقت دادن با لیست ودر صورت عدم وجود نمونه مورد حتما پی گیری و به سوپر وایزر اطلاع داده شودوضمنا در فرم مربوطه(نامنطبق،اصلاحی وپیشگیرانه ثبت ونهایتا قرار دادن نمونه ها دردرب یخچال شماره 3در ردیف سرولوژی تا لحظه انجام ازمایش
2-خارج  کردن محلول ها نیم ساعت قبل از شروع انجام کاراز یخچال شماره 3 تا به دمای محیط برسد 
3-چک کردن تاریخ انقضای تمام محلول های مورد استفاده
4-درصورت باز کردن کیت جدیدنام کیت بایددر لیست مربوطه قید شود وتمام اصول مربوط به باز کردن که به شرح زیر است رعایت گردد: 
الف)وارد کردن نام وشرکت سازنده کیت
ب )وارد کردن شماره سری ساخت وتاریخ انقضای کیت
ج  )چک خود محلول که یک دست باشد وهیچ اگله ای نداشته باشد
د   )چک کردن محلول به  وسیله کنترل مثبت ومنفی خود کیت وکنترلهای مثبت و منفی کیت قبل
ه  )چک کردن محلول های کنترل مثبت و منفی کیت جدید با محلول های کیت قبلی
و )چک کردن محلول های کیت جدید به وسیله ی سرم های مثبت و منفی نگهداری شده در فریزر،به عنوان کنترل سرم مثبت ومنفی
ی )وارد کردن تاریخ باز کردن کیت در دفتروثبت تاریخ بر روی خود محلول
5-   خارج کردن تمام سرم هااز درب یخچال شماره 3وچیدن ومرتب کردن انها از روی شماره وسپس گرفتن لیست وشماره زدن ومطابقت دادن ان با لیست
6- چک کردن تمام سرم هااز نظر کیفیت(همولیز،لیپمیک،فیبرین)وکمیت ودر صورت عدم تایید ورد نمونه مورد باید حتما در فرم مربوطه(نامنطبق ،اصلاحی وپیشگیرانه)ثبت ومورد به سوپر وایزر اطلاع داده شود تا هماهنگی های لازم انجام شود
7-شروع انجام تست ها مطابق SOPمربوط به تست های بخش سرلوژی

 ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]