دستورالعمل طريقه گزارش نتايج بحراني

کد سند:
21
کد یکتا:
308
واحد سازمانی:
جوابدهی
فرآیند:
فرآیند بعد از انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

 1- موضوع:‌دستورالعمل طريقه گزارش نتايج بحراني
 

2- هدف:‌ اعلام گزارشاتي كه ممكن است عدم اعلام آن به بيمار و يا پزشك موجب مشكلات عديده اي براي بيمار و يا اطرافيان وي گردد.
 
3- دامنه عملکرد: اين روش اجرايي در تمامي بخش هاي فني آزمايشگاه كه نتايج آزمايشات را به دست مي آورند كاربرد دارد.
 
 
4-تعاریف:

1-4- محدوده بحراني: Critical Values به نتيجه اي اطلاق مي شود كه گزارش فوري آن ممكن است تاثير به سزايي در تفسير و يا ماهيت تشخيص و يا پيشگيري از بيماري داشته باشد.
 
5- شرح: در آزمايشگاه مسئوليت گزارش به موقع نتايج بحراني تمامي كاركنان شاغل در بخش هاي فني مي باشند. محدوده بحراني در رابطه با تمامي تست هاي قابل انجام در آزمايشگاه بيان شده است كه در سري دستورالعمل هايي كه در سند شماره 15 آمده اند، مي باشد. تمامي كاركنان بخش هاي فني مي بايست اين محدوده ها را بدانند. براي الگو ضميمه اي از مناطق بحراني در جدول ذيل آمده است. پس از اينكه فردي در آزمايشگاه متوجه شد كه نتيجه يك تست در محدوده بحران قرار دارد، بايد مساله را با مسئول فني و يا سوپروايزر مطرح نمايد. مسئول فني و يا سوپروايزر با تكرار آزمايش بر روي همان نمونه به صورت دوتايي و يا در كنار يك كنترل مناسب از نتيجه به دست آمده قبلي اطمينان ايجاد مي نمايند. در آزمايشگاه فردي معين گشته است كه اين گونه موارد را به پزشك و يا بيمار اطلاع دهد. اين فرد در حضور مسئول فني و يا سوپروايزر با پزشك و يا منزل بيمار تماس مي گيرد و تاريخچه بيماري وي را جويا مي شود. چنانچه تاريخچه گوياي صحت نتيجه آزمايش باشد از وي مي خواهد كه براي دريافت سريع آزمايش و ارائه به پزشك به آزمايشگاه مراجعه نمايد. در غير اين صورت از وي مي خواهد كه شرايط روز نمونه گيري را تشريح نمايد. چرا كه ممكن است نمونه گيري صحيح نبوده باشد و سپس طريقه صحيح نمونه گيري تست مورد نظر را به طور كامل به بيمار بيان مي كند. در برخي موارد لازم است براي اين كار حتماً بيمار به آزمايشگاه مراجعه نمايد و حضوري توضيحات لازمه به وي داده شود.
در هر صورت بايد علت تكرار نمونه در فرم مربوطه ثبت شود.
 
 
6- مراجع:

1-6- الزامات آزمايشگاه مرجع سلامت، قسمت مستندسازي، دستورالعمل گزارش دهي
 
 
7- ضمائم:

1-7- فرم مربوط به ثبت نتايج تكرار و علل آن
 
These values may indicate the need for prompt clinical intervention. Any sudden changes may also be critical. Also called action values or automatic call back values. Values will vary according to the laboratory performing the tests as well as patient age and other factors.
 

Hematology
    

Low
    

High

Hct (Packed cell volume)
    

<20 vol%
    

>60 vol%

Hb
    

<7 gm/dl
    

>20 gm/dL

Platelet count (adult)
    

<40,000/cu mm
    

>1,000,000/cu mm

Platelet count (pediatric)
    

<20,000/cu mm
    

>1,000,000/cu mm

aPTT
    

None
    

>78 secs

PT
    

None
    

>30 secs or >3×control level

Fibrinogen
    

<100 mg/dl
    

>700 mg/ dL

WBC
    

<2000/cu mm
    

>30,000/cu mm

Presence of blast cells, sickle cells
New diagnosis of leukemia, sickle cell anemia, aplastic crisis

Blood Chemistry
    

Low
    

High

Ammonia
    

None
    

>40 µ mol/L

Amylase
    

None
    

>200 U/L

Arterial pCO2
    

<20 mm Hg
    

>70 mm Hg

Arterial pH
    

<7.2 U
    

>7.6 U

Arterial pO2 (adults)
    

<40 mm Hg
    

None

Arterial pO2 (newborns)
    

<37 mm Hg
    

92 mm Hg (SD=12)

Bicarbonate
    

<10 mEq/L
    

>40 mEq/L

Bilirubin,total (newborns)
    

None
    

>15 mg/dL

Calcium
    

<6 mg/dL
    

>13 mg/dL

Carbon dioxide
    

<10mEq/L
    

>40 mEq/L

Cardiac troponin T (cTnT)
    

None
    

>0.1 µg/L

Cardiac troponin I (cTnI)
    

None
    

>1.6 µg/L

Chloride
    

<80 mEq/L
    

>115 mEq/L

CK
    

None
    

>3-5 × upper limit of normal (ULN)

CK-MB
    

None
    

>5% or ≥10 µg/L

Creatinine (except dialysis patients)
    

None
    

>5.0 mg/dL

Gluocose
    

<40 mg/dL
    

>450 mg/dL

Gluocose (newborn)
    

<30 mg/dL
    

>300 mg/dL

Magnesium
    

<1.0 mg/dL
    

>4.7 mg/dL

Phosphorus
    

<1 mg/dL
    

None

Potassium
    

<2.8 mEq/L
    

>6.2 mEq/L

Potassium (newborns)
    

<2.5 mEq/L
    

>8.0 mEq/L

Sodium
    

<120 mEq/L
    

>160 mEq/L

BUN (except dialysis patients)
    

2 mg/ dL
    

>80 mg/dL

Cerebrospinal Fluid
    

Low
    

High

Glucose
    

<80% of blood level
    

 

Protein, total positive bacterial stain, antigen detection, culture or India ink preparation
    

None
    

>45 mg/dL

WBC in CSF
Presence of malignant cells or blast or any other body fluid
    

None
    

>10/ cu mm

Microbiolog

Positive blood culture

Positive Gram stain or culture from any site

Positive culture or isolate for Carynebacterium diphtheriae, Cryptococcus neoformans,Bordetella pertussis, Neisseria gonorrhoeae (only nongenital sites), dimorphic fungi (Histoplasma, Coccidioides, Blastomyces, Paracoccidioides)

Presence of blood parasites (e.g. malaria organisims, Babesia, microfiaria)

Postive antigen detection (e.g. Cryptoccus, group B steptococci, Haemophilus influenzae type B, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae)

Stool culture positive for Salmonella, Shigella, Oampylobacter, Vibrio, or Yersinia

Urinalysis

Strongly positive test for glucose and ketone

Presence of reducing sugars in infants

Presence of pathological crystals (urate, cysteine, leucine, tyrosine)

Serology

Incompatible cross match

Positive direct and indirect antiglobulin (Coombs’) test on cord blood

Titers of significant RBC alloantibodies during pregnancy

Transfusion reaction workup showing incompatible unit of transfused blood

Failure to call within 72 hrs for Rh Ig after possible or known exposure to Rh-positive RBCs

Positive confirmed test for hepatitis, syphilis, acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)

Increased blood antibody levels for infectious agents

Therapeutic Drugs
    

Blood Levels

Acetaminophen
    

>150 µg/mL

Carbamazepine
    

>20 µg/mL

Chloramphenicol
    

>50 µg/mL (peak)

Digitoxin
    

>35 ng/mL

Digoxin
    

>2.5 ng/mL

Ethosuximide
    

>200 µg/mL

Gentamicin
    

>12 µg/mL

Imipramine
    

>400 ng/mL

Lidocaine
    

>9 µg/mL

Lithium
    

>2 mEq/L

Phenytoin
    

>60 µg/mL

Phenytoin
    

>40 µg/mL

Primidone
    

>24 µg/mL

Quinidine
    

>10 µg/mL

Salicylate
    

>700 µg/mL

Theophylline
    

>25 µg/mL

Tobramycin
    

>12 µg/mL (peak)

In Addition the physician is promptly notified of any of the following:

Serum glucose, fasting
    

>130 mg/dL


 


ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]