دستورالعمل کنترل کیفی بخش میکروب شناسی

کد سند:
106
کد یکتا:
81
واحد سازمانی:
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
فرآیند:
فرآیند کنترل و تضمین کیفیت
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

دستورالعمل کنترل کیفی بخش میکروب شناسی
 
کنترل کیفی محیط های کشت
 
ارزیابی محیط ها شامل نگهداری محیط ها به صورت پودر خشک و محیط های تهیه شده است.
- محیط های به صورت پودر خشک باید در بسته ، در جای خشک و خنک در حرارت زیر 25 درجه  سانتیگراد ، دور از نور مستقیم خورشید و رطوبت نگهداری شود و از قرار دادن آنها در مجاورت منابع حرارتی مانند اتوکلاو و فور باید خودداری کرد.
- محیط های تهیه شده بایستی دور از حرارت و نور خورشید در یخچال و در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد نگهداری شود. محیط تایوگلایکولات در دمای اتاق و دور از نور مستقیم نگهداری شود. تمامی محیط ها قبل از استفاده بایستی به دمای اتاق برسد.
- محیط های کشت طبق دستورالعمل بر روی آن نگهداری و محافظت می شود و بایستی از نظر تاریخ انقضاء مورد ارزیابی قرار گیرند (تمام محیط ها ماهیانه از نظر نحوه نگهداری ، شرایط نگهداری و تاریخ انقضاء بایستی کنترل شوند و نتایج ماهانه ثبت گردد.
- با توجه به امکانات و داشتن سویه های استاندارد می توان محیط های کشت را از نظر رشد باکتری بر روی آنها کنترل و ارزیابی کرد  برای هر lot بهتر است این ارزیابی انجام شود .
- محیط های کشت بر اساس دستورالعمل کارخانه سازنده که بر روی آن آمده است ساخته می شوند و تمامی شرایط نوشته شده روی آن اجرا می گردد ( به عنوان مثال pH محیط مولرهینتون آگار پس از تهیه بایستی توسط اسید کلریدریک یا سود بین 7.2- 7.6 تنظیم شود) پس از ساخت طبق دستورالعمل محیط ها استریل و توزیع می شوند و یا قبل از استریل شدن با توجه به نوع محیط توزیع و استریل می شوند.
- برای کنترل آلودگی از هر محیط یک یا دو مورد به طور راندوم جدا و به مدت 24 ساعت در 35 تا 37 درجه سانتی گراد انکوبه می شوند و سپس از نظر آلودگی ارزیابی شوند. ( بهتر است در شرایط مختلف انکوبه شوند به عنوان مثال در شرایط بی هوازی ، هوازی ، آئروفیلیک و ...)
 
 
کنترل کیفی معرف ها ، تست ها و محیط های شناسایی و تشخیصی
 
- برای ارزیابی تمامی معرف ها ، تست ها و محیط های تشخیصی بهتر است در هر ران کاری که از این موارد استفاده می شود کنترل های  مثبت و منفی نیز استفاده گردد و نتایج آن در کنار نتایج بیماران ثبت گردد .
به عنوان مثال در باکتری های گرم مثبت تست های کاتالاز، کوآگولاز ، DNase  ، هیدرولیز هیپورات ، تست CAMP ، حساسیت به دیسک های  تشخیصی  و یا  در باکتری های گرم منفی  تست های MR، VP ،  سیترات ،  اکسیداز ،  اندول و ...  تمامی  تست هایی که ازمعرف ها ، دیسک های تشخیصی و محیط های تشخیصی استفاده می شود یک نمونه کنترل منفی و یک نمونه کنترل مثبت نیز در کنار نمونه مجهول کار و نتایج ثبت گردد .
 
- تهیه نمونه های کنترل منفی و مثبت در مورد هر تست:
1- خرید و استفاده از سویه های استاندارد (ATCC) که نتایج آنها در مورد هر یک از این تست ها مشخص است.
2- نگهداری و استفاده از باکتری ها و سویه هایی که نتایج آنها در مورد هر تست قبلا مثبت و منفی تشخیص داده شده به عنوان کنترل مثبت و منفی در هر ران کاری . ( به عنوان مثال اگر باکتری استاف اورئوس جدا شده که از نظر کوآگولاز ، کاتالاز، DNase مثبت بوده است این سویه نگهداری شده و در هر ران کاری به عنوان کنترل مثبت انجام شود و یک باکتری که از نظر تست های فوق منفی است نیز به عنوان کنترل منفی.)
- لازم به ذکر است که برای این نوع کنترل بهتر است از سویه های استادارد که نتایج تست های آنها کاملا مشخص است استفاده گردد.
- در آزمایشگاه تشخیص طبی میلاد سویه های استاندارد ATCC ( استاف اورئوس ، سودموناس آئروژینوزا ، انتروکک و اشرشیاکولی) موجود بوده و در مورد تست هایی که در این باکتری ها مثبت و منفی است از این باکتری ها به عنوان کنترل استفاده می شود . به عنوان مثال سودموناس اکسیداز مثبت و اشرشیا اکسیداز منفی است و به عنوان کنترل تست اکسیداز استفاده می شوند.
- معرف ها محیط ها و دیسک های تشخیصی نیز بایستی ماهانه و با ورود هر Lot از نظر نگهداری تاریخ انقضا و ... ارزیابی و نتایج آنها ثبت شود.
- محلول ها یی که در آزمایشگاه توسط پرسنل فنی این بخش ساخته می شوند از نظر شرایط نگهداری نوع ماده شیمیایی تاریخ نگهداری و ... بایستی لیبل زده شوند.

کنترل کیفی رنگ ها و روش رنگ آمیزی:
- کیت ها و معرف های مربوط به رنگ آمیزی بایستی هر هفته و با ورود یک Lot جدید از نظر تاریخ انقضا ، شرایط نگهداری مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج ثبت گردد.
- برای ارزیابی و کنترل کیفی رنگ ها به ویژه رنگ آمیزی گرم هر هفته توسط این رنگ دو باکتری استاندارد  یکی  اشرشیا  کولی    ATCC25922 به عنوان باسیل گرم منفی و استاف اورئوس ATCC25923 به عنوان کوکسی گرم مثبت رنگ شده و از نظر نوع رنگ آمیزی :
1-  فیکس شدن قبل از رنگ آمیزی ( استفاده از الکل متانول  و یا حرارت )
2- گرم منفی و گرم مثبت بودن
3- تثبیت کردن ید در گرم مثبت ها
4- از نظر رنگ بری ( الکل استن)
5- از نظر رنگ زمینه سافرانین و یا فوشین و ...
ارزیابی می شود و نتایج آن ثبت می گردد.
- برای سایر رنگ ها نیز مثل آلبرت و یا اسپور بایستی از سویه های مورد نظر مثل باسیل دیفتری و یا باسیلوس ها درصورت در دسترس بودن استفاده کرد.
 
کنترل کیفی نیمه مک فارلند:
همانطور که در دستورالعمل تهیه نیمه مک فارلند آمده این محلول پس از ساخت در داخل یخچال و دور از نور 6 ماه پایداری دارد . برای کنترل کیفی نیمه مک فارلند ساخته شده می توان ماهانه مقداری از آن را در شرایط استریل برداشت و از نظر کدورت توسط اسپکتروفوتومتر ارزیابی کرد. میزان جذب نوری این محلول در طول موج 625 نانومتر بایستی بین 0.08 تا 0.1 باشد.
 
کنترل کیفی دیسک های آنتی بیوتیکی:
- دیسک های آنتی بیوتیکی بایستی هر هفته و با ورود هر Lot جدید توسط سویه های استاندارد طبق SOP حساسیت آنتی بیوتیکی کنترل و نتایج آن ثبت گردد.
 
کنترل کیفی تجهیزات:
- درجه حرارت انکوباتور، یخچال و فریزر بایستی روزانه کنترل و ثبت شود.
ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]