دستورالعمل کار در بخش هماتولوژي

کد سند:
89
کد یکتا:
78
واحد سازمانی:
هماتولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
 دستورالعمل کار در بخش هماتولوژي

1- تست هاي اين بخش شامل سه زير مجموعه مي باشد:
A   ) تست هاي انعقادي)  PT و PTTو لوپوس و فيبرينوژن)
A-1) مسئول بخش هماتولوژي مؤظف است نمونه هاي مربوطه را ساعت 11 همراه با ليست مربوطه از نمونه گيري تحويل،اسامي نمونه ها را با ليست مطابقت داده و پس از مطمئن شدن از وجود همه آنها تست ها را در اسرع وقت و اورژانسي، مطابق بروشور کيت ها و دفترچه راهنماي SOP تست هاي هماتولوژي انجام دهد.بهتر است نمونه هاي مربوط به تست هاي انعقادي در فريزر و يا حتي در يخچال گذاشته نشود و سريع و روي نمونه تازه انجام گيرد.
A-2) چک کردن آب بن ماري که اولا به اندازه ي کافي باشد ثانيا دماي آن 37 سانتي گراد باشد و ثالثا تميز باشد(کليه اصول کار با بن ماري در دفترچه SOP دستگاه هاي آزمايشگاه ذکر شده است)
 (A-3بيرون آوردن محلول هاي لازم از درب يخچال شماره 2 و کنترل ها از فريزر شماره 4تا به دماي    محيط برسند.
A-4) مسئول بخش بايد کار خود را با گذاشتن تست هاي مربوطه روي کنترل ها شروع کند و سپس جوابهاي کنترل را وارد بخش آمار کامپيوتر نمايد و در صورت تأييد کامل،کار خود را روي نمونه هاي بيماران آغاز نمايد و در صورت مشاهده هر گونه خطا بايد در صدد اقدامات اصلاحي که از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود برآيد:
- چک دماي بن ماري که بايد  237 سانتي گراد باشد.
- چک سمپلرها که حتما کاليبر و تنظيم شده باشند.
- چک لوله ها و سر سمپلرها که حتما بايد نو باشند.
- چک محلول ها و در صورت نياز ويال جديد محلول ساخته شود.
- در صورت نياز ساختن کنترل جديد و...
A-5) بعد از انجام اقدامات اصلاحي مسئول مؤظف است کار خود را مجددا با انجام تست روي کنترل چک کند و فقط در صورتي اجازه دارد کار خود را روي نمونه بيماران آغاز کند که با وارد کردن کنترل در قسمت آمار و کنترل کيفي با مشکلي مواجه نشود و خطايي نداشته باشد((اعداد مورد انتظار و قابل قبول کنترل در برگه مربوطه که داخل کيت موجود بوده و اکنون ابتداي دفتر تست هاي انعقادي چسبانده شده موجود مي باشد.))لازم به ذکر است که مورد خطا و اقدام اصلاحي انجام شده ي متعاقب آن حتما بايد در فرم نامنطبق ،اصلاحي وپيشگيرانه ثبت شود.
A-6) سپس مسئول بايد Work List گرفته و نمونه ها را مرتب و شماره گذاري نمايد و تست ها را انجام و سپس جوابها را ابتدا در Work Listو سپس در کامپيوتر وارد نمايد و پس از اتمام کار يک ناقصي کلي از بخش گرفته و در صورت نبودن نمونه بيمار، مورد را سريعا به سوپر وايزر اطلاع دهد تا اقدامات مربوط انجام گيردودرضمن مورد را به همراه اقدام اصلاحي انجام شده در فرم نامنطبق، اصلاحي وپيشگيرانه ثبت نمايد.
A-7) مسئول مؤظف است جوابهاي قرار گرفته شده در محدوده بحراني را ((با توجه به جدول محدوده بحراني متصل شده کنار بن ماري)) در دفتر مربوطه ثبت و مورد را سريعا به سوپر وايزر اطلاع دهد.
A-8) پس از پايان کار محلول ها را در درب يخچال شماره 2 قرار داده و نمونه هاي انجام شده را به مدت 48 ساعت در يخچال شماره 2 ذخيره نموده و پس از اين مدت مطابق SOP اوت زباله هاي آزمايشگاهي اقدام شود.

B) CBC و تست هاي متفرقه که روي نمونه CBC انجام مي شود مانند Retic و G6PD و کومبس مستقيم و گروه خون
B-1) تحويل نمونه ها راس ساعت 12 همراه با ليست مربوط از نمونه گير و چک کردن و مطابقت دادن نمونه ها با ليست و در صورت عدم وجود نمونه،مورد را پيگيري کند و نمونه ها را تا لحظه انجام در يخچال شماره 5 قرار دهد.
B-2) آماده کردن دستگاه sysmex k1000 مطابق دفترچه sop مربوط به دستگاه هاي آزمايشگاه.
B-3) بيرون آوردن نمونه خون کنترل از يخچال شماره 2 و آماده کردن آن مطابق بروشور نمونه خون کنترل که در ابتداي دفتر هماتولوژي چسبانده شده است.
B-4) دادن نمونه کنترل به دستگاه و وارد کردن نتايج در برنامه آمار و کنترل کيفي و در صورت عدم وجود خطا،شروع کار، بر روي نمونه ها و در صورت مشاهده هر گونه خطا در پارامتر هاي مربوط و برنامه آمار بايد اقدامات اصلاحي مربوط به آن پارامتر را به کاربرده و تا زمان بر طرف نشدن خطا از انجام تست خودداري شود و نهايتا مورد خطا همراه با اقدام اصلاحي حتما بايد در دفترنامنطبق، اصلاحي وپيشگيرانه ثبت شود.
B-5) نمونه ها را 5 تايي از يخچال بيرون آورده ((از بيرون آوردن يکجا نمونه ها خودداري شود))و بعد از 5 دقيقه mix  نمونه ها، آنها را يکي يکي به دستگاه داده و نتايج را ابتدا در دفتر هماتولوژي و در پايان کار همه را وارد کامپيوتر مي کنيم و کولترها را تحويل بخش جوابدهي مي دهيم.
B-6)در حين انجام CBC ها کليه اصول مندرج در دفتر SOP تست هاي هماتولوژي رعايت شود.
B-7) پس از اتمام CBC ها، تست هاي متفرقه ثبت شده روي Lable بيمار مطابق دفترچه SOP هماتولوژي انجام شود و نتايج در دفتر ثبت و سپس وارد کامپوتر شود.
B-8) در پايان، ميز کار را مرتب و دستگاه را با محلول Clean شستشو داده و دستگاه را طبق SOP دستگاه Sysmex K1000 ،Auto Rinse نموده و خاموش مي کنيم. نمونه ها را براي مدت 48 ساعت در يخچال شماره 5 ذخيره و پس از اين مدت نمونه ها را مطابق راهنماي SOPدفع زباله هاي آزمايشگاهي اوت مي کنيم.
C)ESR
C-1) تحويل نمونه ها هر دوساعت يکبار از نمونه گير همراه با ليست مربوط و چک آنها با ليست و اطمينان از وجود همه آنها.
C-2) روشن و آماده کردن دستگاه.
C-3) مخلوط کردن صحيح نمونه ها و قرار دادن آنها به ترتيب شماره در جايگاه مشخص دستگاه و ثبت نام آنها در دفتر .ESR
C-4) پس از  15دقيقه نتايج روي صفحه دستگاه نمايان مي شود، نمونه ها را بيرون آورده و اعداد مربوطه را در دفتر و سپس در کامپيوتر ثبت مي کنيم.
C-5) نمونه ها را در ظرف مخصوص کنار دستگاه قرار مي دهيم تا در پايان روز نمونه ها مطابق راهنماي sop دفع زباله هاي آزمايشگاهي اوت شوند.(ذخيره نمونه هاي ESR لزومي ندارد).
C-6)هر چند روز يکبار چک کردن ESR به صورت دستي و دستگاهي و وارد کردن نتايج در برنامه کنترل کيفي و ارزيابي نتايج وارد شده و اطمينان از دقت دستگاه.
2- در هر يک از قسمت هاي A,B,C بايد تاريخ و ساعت شروع،نام کاربر،وضعيت دستگاهها و سيستم در ابتدا و حين و انتهاي کار،ساعت خاتمه کار در دفتر Log book ثبت شود.
3- در صورت بروز هر گونه نقص فني در سيستم با مهندس دستگاه جهت برطرف شدن مورد تماس گرفته و هماهنگ مي کنيم .سه دفتر در اين زمينه بايد تکميل گرددکه به شرح زير مي باشد:
-aدفتر درخواست تعمير،سرويس وکاليبراسيون دستگاه که توسط مسئول بخش پر مي شود.

 
 
 ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]