دستورالعمل نحوه برخورد با درخواست های اورژانس

کد سند:
99
کد یکتا:
237
واحد سازمانی:
پذیرش
فرآیند:
فرآیند قبل از انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

دستورالعمل نحوه برخورد با درخواست های اورژانس
 
1-هدف :از تدوین این دستور العمل حصول اطمینان از عملکرد صحیح آزمایشگاه در مواجهه با درخواست های اورژانس می باشد.
 
2-دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت استفاده در بخش های مدیریت، پذیرش، نمونه گیری، جداسازی نمونه و آن دسته از بخش های فنی آزمایشگاه که با این فرایند سر و کار دارند (لیست آنها در صفحه اول دستورالعمل، قسمت محدوده توزیع مستندات و مدارک آمده است) کاربرد دارد.
 
3- مراجع و منابع:
3-1- کتاب اصول مستند سازی و مستندات آزمایشگاه پزشکی – آزمایشگاه مرجع سلانت و انجمن علمی آسیب شناسی ایران -1391
3-2- دستورالعمل های آزمایشگاه مرجع سلامت
3-3- ساماندهی و اعتبار بخشی خدمات آزمایشگاهی اورژانس بیمارستانی-
3-4- مروری ساده بر فرایند تست اورژانس در یک آزمایشگاه فرضی
 
4- مسئولیت و اختیارات / صلاحیت و شایستگی کاربر:
4-1- مسئولیت تهیه این دستورالعمل بر عهده کمیته مستند سازی و آموزش آزمایشگاه می باشد.
4-2- مسئولیت تائید و تصویب این دستورالعمل بر عهده مسئول فنی آزمایشگاه می باشد.
4-3- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مسئول فنی و سوپروایزر آزمایشگاه می باشد.
4-4- از آنجائیکه از این دستورالعمل در حوزه عملکردی بخش های پذیرش ، نمونه گیری و جداسازی نمونه، هماتولوژی و انعقاد، بیوشیمی، ایمونولوژی و سرولوژی، هورمون، میکربیولوژی و آنالیز ادرار و جوابدهی استفاده می گردد لذا تمامی موارد مربوط به صلاحیت و شایستگی پرسنل بخشهای مذکور می بایست رعایت گردد .
4-5- جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح پرسنل آزمایشگاه در مواجهه با موارد اورژانس، قرائت کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت یک ماه تحت نظر مسئولین بخش های مذکور الزامی است.
4-6- مسئولیت نگهداری این دستورالعمل بر عهده مسئول فنی، مسئولین بخش های پذیرش، نمونه گیری، جداسازی نمونه ها، هماتولوژی وانعقاد، بیوشیمی، ایمونولوژی و سرولوژی، هورمون، میکروبیولوژی و آنالیز ادرار، جوابدهی و همچنین مسئول دفتر بهبود کیفیت و بهره وری است.
4-7- مسئولیت بازنگری و اعمال تغییر در این دستورالعمل با رعایت مراجع و ضوابط استاندارد بر عهده مسئول فنی ( و کمیته مستند سازی و آموزش تحت نظر ایشان ) می باشد و هر یک از مسئولین و کاربران مرتبط می توانند پیشنهاد بازنگری و تغییر در دستورالعمل را بنمایند .
 
5- اقدامات وابسته :
5-1- آگاهی از آزمایش های اورژانس و زمان چرخه کاری مورد نظر برای هر آزمایش
5-2- آگاهی از جزئیات مربوط به نمونه گیری برای انجام آزمایش های اورژانس
5-3- آگاهی از دستورالعمل نحوه انجام تست های درخواستی
5-4- آگاهی از دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه های مورد نیاز برای انجام تست های درخواستی
5-5- آگاهی از الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت در ارتباط با تست های اورژانس
 
   
6- تعاریف:
6-1- آزمایش اورژانس (Urgent Test) : آزمایشی است که دریافت سریع جواب آن جهت تشخیص و مداخلات درمانی ضروری است و هر گونه تاخیر در جوابدهی به موقع، موجب خطرات و عوارض جانی برای بیمار می گردد.
6-2- زمان چرخه کاری یا TAT (Turn Around Time) : فاصله زمانی بین تحویل نمونه به آزمایشگاه تا جوابدهی (بر حسب دقیقه) می باشد.
6-3- زمان جواب دهی: فاصله زمانی بین پذیرش آزمایش تا جوابدهی (برحسب دقیقه) می باشد.
توجه: واضح است که زمان جوابدهی به آزمایش های اورژانس بیشتر از زمان چرخه کاری مربوط به انجام عملیات فنی مربوط به آزمایش در بخش های فنی آزمایشگاه است.
 
7- شرح دستورالعمل:
7-1- فهرست کلیه تست های آزمایشگاهی که در ارتباط با موضوع اورژانس می باشند و همچنین زمان چرخه کاری و زمان جوابدهی به این آزمایش ها، براساس الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت و نوع آزمایشگاه (آزمایشگاه   یک آزمایشگاه مستقل غیر بیمارستانی است که محدوده فعالیت آن از نظر زمانی 7 صبح الی 7 بعد از ظهر می باشد) تهیه گردیده است. این جدول که براساس بخش های فنی مختلف آزمایشگاه در پنج گروه بیوشیمی، هماتولوژی و انعقاد، ایمونولوژی وسرولوژی، هورمون، میکروبیولوژی و آنالیز ادرار مرتب شده است شامل سه جز مشخص می باشد که عبارتند از:
7-1-1- نام آزمایش
7-1-2- زمان چرخه کاری
7-1-3- زمان جوابدهی
توجه: در مورد سایر آزمایش هایی که اسامی آن ها در این جدول قید نگردیده است برحسب ضرورت و نیاز بیمار و درخواست پزشک و همچنین مقدورات آزمایشگاه، زمان جوابدهی به بیمار بر اساس اعلام نظر مسئول بخش فنی مورد نظر و با هماهنگی سوپروایزرتوسط بخش پذیرش به بیمار اعلام می گردد.
7-2- درکلیه بخش های مرتبط با موضوع اورژانس، به محض دریافت درخواست اورژانس ، پرسنل بخش موظف است تا عملیات ذیل را انجام دهد:
7-2-1- بخش پذیرش: به محض دریافت درخواست آزمایش اورژانس با مراجعه به جدول مربوط به آزمایش های اورژانس، چنانچه این درخواست تحت پوشش این جدول باشد و حداقل دو ساعت تا پایان وقت کاری آزمایشگاه باقی مانده باشد، درخواست مذکور را می توان حتی بدون هماهنگی با مسئولین بخش های فنی مرتبط ، پذیرش و زمان جوابدهی را بر اساس همین جدول تعیین و اعلام نمود. اگرچه جهت حصول اطمینان از جوابدهی به موقع، بهتر است موضوع به اطلاع مسئولین بخش های فنی مرتبط رسانده شود.
چنانچه کمتراز دوساعت به پایان وقت کاری آزمایشگاه باقی مانده باشد لازم است نا موضوع حتما با مسئولین بخش های فنی مرتبط هماهنگ شود (منظور از هماهنگی، اطلاع رسانی به موقع است چراکه در پایان کار ممکن است به دلیل انجام پاره ای اقدامات مربوط به مراقبت و نگهداری سیستم ها، انجام سریع برخی از آزمایش ها امکان پذیرنباشد) در همین ارتباط انتظار می رود که پرسنل محترم بخش های فنی با درنظر گرفتن اصول اخلاقی و حرفه ای خویش اولویت را به بیمار داده و با توجه به امکانات آزمایشگاه از هیچ کوششی دریغ ننماید.
توجه: چنانچه نزدیک به پایان وقت کاری آزمایشگاه، درخواست اورژانسی مطرح گردد، در صورت به توافق نرسیدن مسئول پذیرش با مسئولین بخش های فنی، موضوع توسط سوپروایزر و مسئول فنی آزمایشگاه قابل بررسی و پیگیری است و بسته به نیاز بیمار تصمیم گیری خواهد شد.
توجه: درصورتی که متوجه شدید در صف انتظار بیماران، فردی با درخواست آزمایش اورژانس وجود دارد، پذیرش این بیمار می بایست به صورت خارج از نوبت انجام پذیرد.
توجه: در پایان عملیات مربوط به پذیرش اورژانس و صدور قبض درخواست آزمایش، یک برچسب آبی رنگ به شکل دایره در گوشه سمت راست بالای قبض چسبانده و گزینه EM در قسمت تست های پذیرش شده بامارکر مشخص می گردد.
7-2-2- بخش نمونه گیری: به محض دریافت قبض درخواست آزمایش اورژانس (رویت لیبل آبی رنگ دایره ای و یا علامت EM مارک شده) این درخواست را در اولویت کاری فرایند نمونه گیری در بخش قرار می دهیم.
توجه: مراحل مربوط به کنترل و تطابق مشخصات بیمار با قبض درخواست آزمایش و احراز هویت نیز در مورد بیماران اورژانسی انجام می گردد و لیکن با توجه به وضعیت بیمار سعی می شود تا همکاری بیشتری صورت گیرد.
توجه: جهت تسریع مراحل کاری در بخش نمونه گیری و بخش های بعدی برروی هر یک از ظروف مربوط به آزمایش های اورژانس، لیبل آبی رنگ دایره ای چسبانده می شود و نهایتا جهت انتقال این ظروف از لیوان های پلاستیکی با نوار آبی که نشان دهنده اورژانسی بودن است، استفاده می گردد.
توجه: نمونه های مربوط به درخواست های اورژانسی پس از اخذ از بیمار بوسیله لیوان های پلاستیکی با نوار آبی به بخش جداسازی نمونه ها ارسال می گردد.
7-2-3- بخش جداسازی نمونه ها: به محض دریافت نمونه های مربوط به درخواست های اورژانس (نمونه هایی که دارای لیبل های آبی رنگ دایره ای هستند و یا از طریق لیوان های پلاستیکی با نوار آبی به بخش ارسال شده اند) ابتدا وضعیت نمونه از نظر کیفیت و کمیت ظاهری کنترل شده و در صورت عدم نیاز به آماده سازی اولیه، سریعا به بخش فنی مربوطه منتقل می گردد (نظیر نمونه های مربوط به CBC و ESR و BG ) و درغیر اینصورت آماده سازی اولیه (نظیر جداسازی پلاسما یا سرم) پس از حصول شرایط مناسب بر روی نمونه اولیه انجام گرفته و نمونه جدا شده سریعا در اختیار بخش های فنی مربوطه قرار داده می شود.
توجه: در مورد نمونه هایی که بصورت لخته وارد بخش جداسازی می شوند حداکثر دقت صورت گیرد تا سرم جدا شده از کیفیت مناسبی برای انجام آزمایش برخوردار باشد و از هرگونه دست کاری اضافی نظیر وارد کردن جسم خارجی به داخل نمونه و یا تغییر ظرف نمونه خودداری گردد.
7-2-4- بخش های فنی مرتبط: به محض دریافت نمونه های مربوط به درخواست های اورژانس (نمونه هایی که دارای لیبل های آبی رنگ دایره ای هستند ویا از طریق لیوان های پلاستیکی با نوار آبی به بخش ارسال شده اند) ابتدا وضعیت نمونه از نظر مشخصات مندرج در لیبل و سپس از نظر کیفیت و کمیت ظاهری کنترل شده و پس از حصول اطمینان از موارد مذکور، درخواست آزمایش اورژانس از طریق سیستم کامپیوتری کنترل و در نخستین زمان ممکن در Run کاری قرار می گیرد.

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]