روش های اجرایی

# عملیات عنوان سند کد سند واحد سازمانی فرآیند ویرایش ویرایش کننده بازنگری ضمیمه
روش اجرائی آموزش کارکنان 52 اداری و مالی فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
روش اجرايي كنترل مدارك و مستندات 75 تضمین کیفیت فرآیند کنترل مدارک و سوابق 1395/10/11 مدیر ارشد آزمایشگاه 2.0
روش اجرايي ممیزی داخلی 82 تضمین کیفیت فرآیند بهبود مستمر 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
روش اجرایی موارد نامنطبق 65 تضمین کیفیت فرآیند بهبود مستمر 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
روش اجرایی اقدام اصلاحی 108 تضمین کیفیت فرآیند بهبود مستمر 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
روش اجرایی اقدام پیشگیرانه 109 تضمین کیفیت فرآیند بهبود مستمر 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
روش اجرایی انبارش، خريد و تدارکات 42 اداری و مالی فرآیند تدارکات،خرید و انبارش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
روش اجرایی بازنگری مدیریت 87 اداری و مالی فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
روش اجرایی کنترل سوابق 80 تضمین کیفیت فرآیند کنترل مدارک و سوابق 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
روش اجرایی کنترل کیفی و طرح ریزی كيفيت 22 تضمین کیفیت فرآیند کنترل و تضمین کیفیت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]