روش اجرایی کنترل سوابق

کد سند:
80
کد یکتا:
103
واحد سازمانی:
تضمین کیفیت
فرآیند:
فرآیند کنترل مدارک و سوابق
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

1-موضوع: روش اجرایی کنترل سوابق
 
2- هدف: تشريح مراحل، نحوه شناسائي و جمع آوري، ثبت و شماره گذاري، تشكيل پرونده، بايگاني و نگهداري سوابق، دسترسي صحيح و مطمئن و همچنين مشخص نمودن مدت زمان نگهداري و تعيين تكليف سوابق كيفيت و همين طور نحوه امحاء آنها.
 
3- دامنه عملکرد: شرايط و ضوابط اين روش براي كليه بخش ها كه سوابق كيفيت نگهداري مي نمايند لازم الاجرا مي باشد.
 
4- تعاریف:
4-1- سابقه: سندي كه شواهد عيني نتايج حاصل از فعاليت هاي انجام شده كيفيت محصول يا خدمات ارائه شده را ثبت نموده است سابقه  مي نامند. يك سابقه كيفيت، حاوي شواهد عيني از ميزان برآورده شدن نيازمندي هاي كيفيت يا كارائي انجام يك جزء از سيستم مديريت كيفيت بوده و مي تواند بر روي هر واسطه اطلاعاتي نوشته و يا ذخيره گردد.
4-2- شواهد عيني: اطلاعاتي كه صحت آنها بر اساس واقعيت هاي حاصله از طريق مشاهده، اندازه گيري، آزمون يا طرق ديگر قابل اثبات باشد
 
5- شرح: سوابق سيستم مدیریت كيفيت در این آزمایشگاه عمدتاً شامل: سوابق خريدها، مميزي ها، سوابق نظارت بر انجام و اجراي كار، سوابق تجزيه وتحليل، آموزش ها، صلاحيت ها، سوابق عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه، سوابق حفظ و نگهداشت تجهیزات، سوابق مربوط به انجام آزمایشات و کنترل ها و کالیبراسیون، سوابق نسخ مراجعین و نمونه های آنان، سوابق شرکت در برنامه های کنترل کیفی و ... بوده و اغلب به شكل فرم هاي تكميل شده، گزارش ها، آمارها، ليست ها و… مي باشد. سوابق كيفيت مورد نياز جهت دستيابي به اهداف تعيين شده در اين روش اجرايي، در دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي سيستم مديريت كيفيت مشخص گرديده اند.
5-1- تکمیل سوابق: در هر بخش با توجه به عملکرد و تاثیر مراحل اجرایی برکیفیت خدمات، سوابقی تعریف شده است که می بایست تکمیل شود. لیست سوابق موجود در هر بخش به صورت مشخص و در فایلی آمده است. توجه نمایید که سوابق باید با خودکار، بدون خط خوردگی، مرتب و خوانا تکمیل گردد، به گونه ای که کاملاً قابل شناسایی و بازیافت باشد. لاك گرفتن ممنوع است.


ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]