فرم های خام

# عملیات عنوان سند کد سند واحد سازمانی فرآیند ویرایش ویرایش کننده بازنگری ضمیمه
فرم كنترل كيفي سمپلر 40 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم درخواست کالا و خدمات از انبار و تامین کننده 43 اداری و مالی فرآیند تدارکات،خرید و انبارش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم کنترل کیفی آب مقطر 39 تضمین کیفیت فرآیند کنترل و تضمین کیفیت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم چک لیست ارزیابی نظافت عمومی آزمایشگاه 61 اداری و مالی فرآیند ایمنی و بهداشت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم گزارش ماهیانه به مدیریت 90 مدیریت فرآیند مدیریت کلان 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم رضایت سنجی پزشکان 69 تضمین کیفیت فرآیند کنترل و تضمین کیفیت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم قرارداد آزمایشگاههای همكار 7 مدیریت فرآیند مدیریت کلان 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم صورتجلسات داخلی 55 مدیریت فرآیند مدیریت کلان 1399/04/21 مدیر ارشد آزمایشگاه 3.0
فرم رضایت سنجی آزمايشگاه هاي طرف قرارداد 70 تضمین کیفیت فرآیند کنترل و تضمین کیفیت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم رضایت سنجی مراجعین به آزمایشگاه 68 مدیریت فرآیند مدیریت کلان 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم ساختن محلول ها و شناسنامه محلول­های موجود 17 هماتولوژی فرآیند قبل از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم ثبت نمونه هاي بيماران و نوع آزمايشات درخواستي 8 پذیرش فرآیند قبل از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم برنامه ريزي و كنترل پسماند 63 ایمنی و بهداشت فرآیند ایمنی و بهداشت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم كنترل كيفي سانتريفيوژ 38 هماتولوژی فرآیند کنترل و تضمین کیفیت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم کارت انبار 45 اداری و مالی فرآیند تدارکات،خرید و انبارش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم ثبت موارد عدم پذيرش 11 پذیرش فرآیند قبل از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فهرست سوابق کیفیت موجود 81 تضمین کیفیت فرآیند کنترل و تضمین کیفیت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم مشخصات کیت و کنترل های مصرفی 16 جداسازی و ارسال نمونه فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم علل تكرار تست ها 18 تضمین کیفیت فرآیند بهبود مستمر 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم ارزيابي علمي و عملي كاركنان در بدو استخدام و ضمن خدمت 54 اداری و مالی فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]