فرم مشخصات کیت و کنترل های مصرفی

کد سند:
16
کد یکتا:
253
واحد سازمانی:
جداسازی و ارسال نمونه
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
فرم مشخصات کیت و کنترل های مصرفی

شماره ردیف:
نام کیت / کنترل / سایر تاریخ برداشت Lot No. تاریخ مصرف شماره بیمار آغازین استفاده کننده تاریخ اتمام شماره بیمار پایانی
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
 

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]