فرم ثبت موارد عدم پذيرش

کد سند:
11
کد یکتا:
251
واحد سازمانی:
پذیرش
فرآیند:
فرآیند قبل از انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
فرم ثبت موارد عدم پذيرش 

شماره رديف:
رديف تاريخ نام بيمار نام پزشك علت عدم پذيرش
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]