فرم صورتجلسات داخلی

کد سند:
55
کد یکتا:
243
واحد سازمانی:
مدیریت
فرآیند:
فرآیند مدیریت کلان
زمان ویرایش:
1399/04/21
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
3.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
فرم صورتجلسات داخلی

شماره ردیف:
تاریخ برگزاری: ساعت: مکان:
عنوان جلسه:
 
 
صورت جلسه پيشين :    وجود دارد □                 وجود دندارد □  
نتايج پيگيري هاي  جلسه قبل:
 
 
 
 
مسئول انجام امور محوله
 
پيشنهادات مرتبط عنوان جلسه:
 
 
 
تصمیمات جلسه و مسئولیت انجام آنها:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پیگیری های مرتبط با تصمیمات جلسه و مسئول پیگیری و زمان آن  
 
 
نام و امضاء افراد شركت كننده:
 
 
تاریخ جلسه بعدی :
       
 
 

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]