فرم كنترل كيفي سمپلر

کد سند:
40
کد یکتا:
2
واحد سازمانی:
بیوشیمی و کروماتوگرافی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
موضوع: كنترل كيفي سمپلر   سه ماهه سوم 1393                                                                                     
بررسی دقت و صحت سمپلر 3-4 بار در سال توصیه شده که بروش توزین (گراویومتریک) و رنگ سنجی انجام می­شود. 
الف – کنترل دقت -  (ضریب تغییرات  یا CV برابر خطای عدم دقت در سمپلر بوده که برای کارهای روتین تا حداکثر 3% قابل قبول است)
مشخصات سمپلر                   حجم :      ------     میکرولیتر                           نام شرکت سازنده :                                 کد:
تاریخ کالیبراسیون بار اول : بار دوم: بار سوم: بار چهارم:
ردیف وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
میانگین وزن / OD  به دست آمده                
SD                
CV%                
                     
 
 
ب- کنترل صحت :  (خطای عدم صحت در سمپلر برابر Bias بوده که در کار روتین تا 5%  قابل قبول است)
حجم سمپلر        
میانگین به دست آمده  با روش توزین        
میزان Bias        
 
ج-خطای کلی : مجموع دقت (%CV) و عدم صحت (Biase) بوده که در کار روتین تا 8% قابل قبول است
خطای کلی        
 
 
نام و امضاء تایید کننده:موضوع: كنترل كيفي سمپلر    سه ماهه چهارم 1393                                                                                    
بررسی دقت و صحت سمپلر 3-4 بار در سال توصیه شده که بروش توزین (گراویومتریک) و رنگ سنجی انجام می­شود. 
الف – کنترل دقت -  (ضریب تغییرات  یا CV برابر خطای عدم دقت در سمپلر بوده که برای کارهای روتین تا حداکثر 3% قابل قبول است)
مشخصات سمپلر                   حجم :      ------     میکرولیتر                           نام شرکت سازنده :                                 کد:
تاریخ کالیبراسیون بار اول : بار دوم: بار سوم: بار چهارم:
ردیف وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
میانگین وزن / OD  به دست آمده                
SD                
CV%                
                     
 
 
ب- کنترل صحت :  (خطای عدم صحت در سمپلر برابر Bias بوده که در کار روتین تا 5%  قابل قبول است)
حجم سمپلر        
میانگین به دست آمده  با روش توزین        
میزان Bias        
 
ج-خطای کلی : مجموع دقت (%CV) و عدم صحت (Biase) بوده که در کار روتین تا 8% قابل قبول است
خطای کلی        
 
 
نام و امضاء تایید کننده:

موضوع: كنترل كيفي سمپلر  سه ماهه اول 1394                                                                                      
بررسی دقت و صحت سمپلر 3-4 بار در سال توصیه شده که بروش توزین (گراویومتریک) و رنگ سنجی انجام می­شود. 
الف – کنترل دقت -  (ضریب تغییرات  یا CV برابر خطای عدم دقت در سمپلر بوده که برای کارهای روتین تا حداکثر 3% قابل قبول است)
مشخصات سمپلر                   حجم :                        میکرولیتر                            نام شرکت سازنده :                                کد:
تاریخ کالیبراسیون بار اول : بار دوم: بار سوم: بار چهارم:
ردیف وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
میانگین وزن / OD  به دست آمده                
SD                
CV%                
                     
 
 
ب- کنترل صحت :  (خطای عدم صحت در سمپلر برابر Bias بوده که در کار روتین تا 5%  قابل قبول است)
حجم سمپلر        
میانگین به دست آمده  با روش توزین        
میزان Bias        
 
ج-خطای کلی : مجموع دقت (%CV) و عدم صحت (Biase) بوده که در کار روتین تا 8% قابل قبول است
خطای کلی        
 
 
نام و امضاء تایید کننده:

موضوع: كنترل كيفي سمپلر  سه ماهه دوم 1394                                                                                      
بررسی دقت و صحت سمپلر 3-4 بار در سال توصیه شده که بروش توزین (گراویومتریک) و رنگ سنجی انجام می­شود. 
الف – کنترل دقت -  (ضریب تغییرات  یا CV برابر خطای عدم دقت در سمپلر بوده که برای کارهای روتین تا حداکثر 3% قابل قبول است)
مشخصات سمپلر                   حجم :      ------     میکرولیتر                            نام شرکت سازنده :                                کد:
تاریخ کالیبراسیون بار اول : بار دوم: بار سوم: بار چهارم:
ردیف وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
میانگین وزن / OD  به دست آمده                
SD                
CV%                
                     
 
 
ب- کنترل صحت :  (خطای عدم صحت در سمپلر برابر Bias بوده که در کار روتین تا 5%  قابل قبول است)
حجم سمپلر        
میانگین به دست آمده  با روش توزین        
میزان Bias        
 
ج-خطای کلی : مجموع دقت (%CV) و عدم صحت (Biase) بوده که در کار روتین تا 8% قابل قبول است
خطای کلی        
 
 
نام و امضاء تایید کننده:
موضوع: كنترل كيفي سمپلر   سه ماهه سوم 1394                                                                                     
بررسی دقت و صحت سمپلر 3-4 بار در سال توصیه شده که بروش توزین (گراویومتریک) و رنگ سنجی انجام می­شود. 
الف – کنترل دقت -  (ضریب تغییرات  یا CV برابر خطای عدم دقت در سمپلر بوده که برای کارهای روتین تا حداکثر 3% قابل قبول است)
مشخصات سمپلر                   حجم :      ------     میکرولیتر                           نام شرکت سازنده :                                کد:
تاریخ کالیبراسیون بار اول : بار دوم: بار سوم: بار چهارم:
ردیف وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
میانگین وزن / OD  به دست آمده                
SD                
CV%                
                     
 
 
ب- کنترل صحت :  (خطای عدم صحت در سمپلر برابر Bias بوده که در کار روتین تا 5%  قابل قبول است)
حجم سمپلر        
میانگین به دست آمده  با روش توزین        
میزان Bias        
 
ج-خطای کلی : مجموع دقت (%CV) و عدم صحت (Biase) بوده که در کار روتین تا 8% قابل قبول است
خطای کلی        
 
 
نام و امضاء تایید کننده:
موضوع: كنترل كيفي سمپلر    سه ماهه چهارم 1394                                                                                     
بررسی دقت و صحت سمپلر 3-4 بار در سال توصیه شده که بروش توزین (گراویومتریک) و رنگ سنجی انجام می­شود. 
الف – کنترل دقت -  (ضریب تغییرات  یا CV برابر خطای عدم دقت در سمپلر بوده که برای کارهای روتین تا حداکثر 3% قابل قبول است)
مشخصات سمپلر                    حجم :      ------     میکرولیتر                           نام شرکت سازنده :                                کد:
تاریخ کالیبراسیون بار اول : بار دوم: بار سوم: بار چهارم:
ردیف وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
میانگین وزن / OD  به دست آمده                
SD                
CV%                
                     
 
 
ب- کنترل صحت :  (خطای عدم صحت در سمپلر برابر Bias بوده که در کار روتین تا 5%  قابل قبول است)
حجم سمپلر        
میانگین به دست آمده  با روش توزین        
میزان Bias        
 
ج-خطای کلی : مجموع دقت (%CV) و عدم صحت (Biase) بوده که در کار روتین تا 8% قابل قبول است
خطای کلی        
 
 
نام و امضاء تایید کننده:

موضوع: كنترل كيفي سمپلر  سه ماهه اول 1395                                                                                       
بررسی دقت و صحت سمپلر 3-4 بار در سال توصیه شده که بروش توزین (گراویومتریک) و رنگ سنجی انجام می­شود. 
الف – کنترل دقت -  (ضریب تغییرات  یا CV برابر خطای عدم دقت در سمپلر بوده که برای کارهای روتین تا حداکثر 3% قابل قبول است)
مشخصات سمپلر                   حجم :                        میکرولیتر                           نام شرکت سازنده :                                کد:
تاریخ کالیبراسیون بار اول : بار دوم: بار سوم: بار چهارم:
ردیف وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
میانگین وزن / OD  به دست آمده                
SD                
CV%                
                     
 
 
ب- کنترل صحت :  (خطای عدم صحت در سمپلر برابر Bias بوده که در کار روتین تا 5%  قابل قبول است)
حجم سمپلر        
میانگین به دست آمده  با روش توزین        
میزان Bias        
 
ج-خطای کلی : مجموع دقت (%CV) و عدم صحت (Biase) بوده که در کار روتین تا 8% قابل قبول است
خطای کلی        
 
 
نام و امضاء تایید کننده:

موضوع: كنترل كيفي سمپلر  سه ماهه دوم 1395                                                                                       
بررسی دقت و صحت سمپلر 3-4 بار در سال توصیه شده که بروش توزین (گراویومتریک) و رنگ سنجی انجام می­شود. 
الف – کنترل دقت -  (ضریب تغییرات  یا CV برابر خطای عدم دقت در سمپلر بوده که برای کارهای روتین تا حداکثر 3% قابل قبول است)
مشخصات سمپلر                   حجم :      ------     میکرولیتر                           نام شرکت سازنده :                                کد:
تاریخ کالیبراسیون بار اول : بار دوم: بار سوم: بار چهارم:
ردیف وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
میانگین وزن / OD  به دست آمده                
SD                
CV%                
                     
 
 
ب- کنترل صحت :  (خطای عدم صحت در سمپلر برابر Bias بوده که در کار روتین تا 5%  قابل قبول است)
حجم سمپلر        
میانگین به دست آمده  با روش توزین        
میزان Bias        
 
ج-خطای کلی : مجموع دقت (%CV) و عدم صحت (Biase) بوده که در کار روتین تا 8% قابل قبول است
خطای کلی        
 
 
نام و امضاء تایید کننده:
موضوع: كنترل كيفي سمپلر   سه ماهه سوم 1395                                                                                      
بررسی دقت و صحت سمپلر 3-4 بار در سال توصیه شده که بروش توزین (گراویومتریک) و رنگ سنجی انجام می­شود. 
الف – کنترل دقت -  (ضریب تغییرات  یا CV برابر خطای عدم دقت در سمپلر بوده که برای کارهای روتین تا حداکثر 3% قابل قبول است)
مشخصات سمپلر                   حجم :      ------     میکرولیتر                           نام شرکت سازنده :                                کد:
تاریخ کالیبراسیون بار اول : بار دوم: بار سوم: بار چهارم:
ردیف وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
میانگین وزن / OD  به دست آمده                
SD                
CV%                
                     
 
 
ب- کنترل صحت :  (خطای عدم صحت در سمپلر برابر Bias بوده که در کار روتین تا 5%  قابل قبول است)
حجم سمپلر        
میانگین به دست آمده  با روش توزین        
میزان Bias        
 
ج-خطای کلی : مجموع دقت (%CV) و عدم صحت (Biase) بوده که در کار روتین تا 8% قابل قبول است
خطای کلی        
 
 
نام و امضاء تایید کننده:
موضوع: كنترل كيفي سمپلر    سه ماهه چهارم 1395                                                                                     
بررسی دقت و صحت سمپلر 3-4 بار در سال توصیه شده که بروش توزین (گراویومتریک) و رنگ سنجی انجام می­شود. 
الف – کنترل دقت -  (ضریب تغییرات  یا CV برابر خطای عدم دقت در سمپلر بوده که برای کارهای روتین تا حداکثر 3% قابل قبول است)
مشخصات سمپلر                   حجم :      ------     میکرولیتر                           نام شرکت سازنده :                                کد:
تاریخ کالیبراسیون بار اول : بار دوم: بار سوم: بار چهارم:
ردیف وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
میانگین وزن / OD  به دست آمده                
SD                
CV%                
                     
 
 
ب- کنترل صحت :  (خطای عدم صحت در سمپلر برابر Bias بوده که در کار روتین تا 5%  قابل قبول است)
حجم سمپلر        
میانگین به دست آمده  با روش توزین        
میزان Bias        
 
ج-خطای کلی : مجموع دقت (%CV) و عدم صحت (Biase) بوده که در کار روتین تا 8% قابل قبول است
خطای کلی        
 
 
نام و امضاء تایید کننده:
موضوع: كنترل كيفي سمپلر  سه ماهه اول 1396                                                                                      
بررسی دقت و صحت سمپلر 3-4 بار در سال توصیه شده که بروش توزین (گراویومتریک) و رنگ سنجی انجام می­شود. 
الف – کنترل دقت -  (ضریب تغییرات  یا CV برابر خطای عدم دقت در سمپلر بوده که برای کارهای روتین تا حداکثر 3% قابل قبول است)
مشخصات سمپلر                   حجم :                        میکرولیتر                           نام شرکت سازنده :                                کد:
تاریخ کالیبراسیون بار اول : بار دوم: بار سوم: بار چهارم:
ردیف وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
میانگین وزن / OD  به دست آمده                
SD                
CV%                
                     
 
 
ب- کنترل صحت :  (خطای عدم صحت در سمپلر برابر Bias بوده که در کار روتین تا 5%  قابل قبول است)
حجم سمپلر        
میانگین به دست آمده  با روش توزین        
میزان Bias        
 
ج-خطای کلی : مجموع دقت (%CV) و عدم صحت (Biase) بوده که در کار روتین تا 8% قابل قبول است
خطای کلی        
 
 
نام و امضاء تایید کننده:
موضوع: كنترل كيفي سمپلر  سه ماهه دوم 1396                                                                                      
بررسی دقت و صحت سمپلر 3-4 بار در سال توصیه شده که بروش توزین (گراویومتریک) و رنگ سنجی انجام می­شود. 
الف – کنترل دقت -  (ضریب تغییرات  یا CV برابر خطای عدم دقت در سمپلر بوده که برای کارهای روتین تا حداکثر 3% قابل قبول است)
مشخصات سمپلر                   حجم :      ------     میکرولیتر                           نام شرکت سازنده :                                کد:
تاریخ کالیبراسیون بار اول : بار دوم: بار سوم: بار چهارم:
ردیف وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
میانگین وزن / OD  به دست آمده                
SD                
CV%                
                     
 
 
ب- کنترل صحت :  (خطای عدم صحت در سمپلر برابر Bias بوده که در کار روتین تا 5%  قابل قبول است)
حجم سمپلر        
میانگین به دست آمده  با روش توزین        
میزان Bias        
 
ج-خطای کلی : مجموع دقت (%CV) و عدم صحت (Biase) بوده که در کار روتین تا 8% قابل قبول است
خطای کلی        
 
 
نام و امضاء تایید کننده:
موضوع: كنترل كيفي سمپلر   سه ماهه سوم 1396                                                                                     
بررسی دقت و صحت سمپلر 3-4 بار در سال توصیه شده که بروش توزین (گراویومتریک) و رنگ سنجی انجام می­شود. 
الف – کنترل دقت -  (ضریب تغییرات  یا CV برابر خطای عدم دقت در سمپلر بوده که برای کارهای روتین تا حداکثر 3% قابل قبول است)
مشخصات سمپلر                   حجم :      ------     میکرولیتر                           نام شرکت سازنده :                                کد:
تاریخ کالیبراسیون بار اول : بار دوم: بار سوم: بار چهارم:
ردیف وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
میانگین وزن / OD  به دست آمده                
SD                
CV%                
                     
 
 
ب- کنترل صحت :  (خطای عدم صحت در سمپلر برابر Bias بوده که در کار روتین تا 5%  قابل قبول است)
حجم سمپلر        
میانگین به دست آمده  با روش توزین        
میزان Bias        
 
ج-خطای کلی : مجموع دقت (%CV) و عدم صحت (Biase) بوده که در کار روتین تا 8% قابل قبول است
خطای کلی        
 
 
نام و امضاء تایید کننده:موضوع: كنترل كيفي سمپلر    سه ماهه چهارم 1396                                                                                    
بررسی دقت و صحت سمپلر 3-4 بار در سال توصیه شده که بروش توزین (گراویومتریک) و رنگ سنجی انجام می­شود. 
الف – کنترل دقت -  (ضریب تغییرات  یا CV برابر خطای عدم دقت در سمپلر بوده که برای کارهای روتین تا حداکثر 3% قابل قبول است)
مشخصات سمپلر                   حجم :      ------     میکرولیتر                           نام شرکت سازنده :                                کد:
تاریخ کالیبراسیون بار اول : بار دوم: بار سوم: بار چهارم:
ردیف وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی وزن آب برداشته شده ODبروش رنگ سنجی
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
میانگین وزن / OD  به دست آمده                
SD                
CV%                
                     
 
 
ب- کنترل صحت :  (خطای عدم صحت در سمپلر برابر Bias بوده که در کار روتین تا 5%  قابل قبول است)
حجم سمپلر        
میانگین به دست آمده  با روش توزین        
میزان Bias        
 
ج-خطای کلی : مجموع دقت (%CV) و عدم صحت (Biase) بوده که در کار روتین تا 8% قابل قبول است
خطای کلی        
 
نام و امضاء تایید کننده:
 

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]