فرم كنترل كيفي سانتريفيوژ

کد سند:
38
کد یکتا:
249
واحد سازمانی:
هماتولوژی
فرآیند:
فرآیند کنترل و تضمین کیفیت
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
فرم كنترل كيفي سانتريفيوژ

شماره ردیف:
نام سانتریفیوژ: شرکت سازنده : محل استقرار و بکارگیری:
کد اموال :
 
هر سانتریفوز بایستی از 3 نظرمورد بررسی و کنترل قرار گیرد:
الف – اندازه گیری دور در دقیقه ((RPM:
دور سانتریفوژ بايد هر 3 ماه یکبار باید با تاكومتر كاليبره کنترل شود (4بار در سال)
تاریخ        
دور تنظیم شده (RPM)        
دور با تاکومتر (RPM)        
درصد اختلاف        
 
دور اندازه  گرفته  شده با تاکومتر  نباید بیش از 5% با دور تنظیم شده تفاوت داشته باشد .
ب- کنترل زمان سنج ((Timer:
تایمر یا زمان سنج سانتریفیوژ  باید هرشش ماه یک بار در مقابل کرونومتر کالیبره کنترل شود (2 بار در سال)
  تاریخ 1: تاریخ2 :
کرونومتر کالیبره زمان سنج سانتریفوژ کرونومتر کالیبره زمان سنج سانتریفوژ
زمان 1        
زمان 2        
زمان 3        
زمان 4        
زمان 5        
میانگین        
درصد اختلاف        
 
اختلاف عددی توسط کرونومتر با اعداد زمان سنج اگر کمتر از  5% - / + باشد، سانتریفوژ از نظر زمان قابل قبول است.
ج-کنترل حرارت :
افزايش دماي سانتريفيوژ بايد هر ماه در مقابل ترمومتر كاليبره كنترل شود ( 12 بار در سال)
ماه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
قبل از سانتريفيوژ نمودن                        
بعد از سانتريفيوژ نمودن                        
اختلاف دما                        
 
درسانتریفیوژ معمولی تا 5 درجه سانتیگراد افزایش دما قابل قبول می­باشد.
 
نام و امضاء فرد کنترل کننده

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]