فرم ارزيابي علمي و عملي كاركنان در بدو استخدام و ضمن خدمت

کد سند:
54
کد یکتا:
255
واحد سازمانی:
اداری و مالی
فرآیند:
فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

فرم ارزيابي علمي و عملي كاركنان در بدو استخدام و ضمن خدمت
                
         
ردیف عنوان تست مهارتی حداکثرامتیاز امتیاز کسب شده توصیه جهت اقدام اصلاحی
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
جمع کل امتیاز:      
: تاریخ آزمون مهارتی مکان :
 تائید آزمون گیرنده تائید مسئول فنی و مدیر آزمایشگاه
کسب 70-60% امتیاز مجموع (معادل ---- تا ----  امتیاز) حدنصاب و معیار قابل قبول (تائید صلاحیت فنی )
کسب امتیاز 80%- 70% (معادل ---- تا ----  امتیاز) معیار خوب(صلاحیت بالا) 
 

آناليز ادرار:
ردیف عنوان تست مهارتی حداکثرامتیاز امتیاز کسب شده توصیه جهت اقدام اصلاحی
1 مهارت دراصول جمع آوري و نگاه داري ادرار 10    
2 مهارت در انجام استاندارد ماكروسكوپي ادرار 30    
3 كنترل كيفي نوار ادرار 10    
4 مهارت شناسائي مثبت و منفي كاذب نوار ادرار 10    
5 مهارت در زمانبندي و گردش كار نمونه ادراراورژانس 20    
6 مهارت در تهيه رسوب استاندارد ادرار 20    
7 شناسائي و گزارش استاندارد عناصر سلولي رسوب ادرار 20    
8 شناسائي و گزارش استاندارد عناصرغير سلولي رسوب 20    
9 مهارت در گزارش گلبول قرمز ديس مورف 10    
10 مهارت در افتراق سلول هاي مشابه در رسوب 10    
11 مهارت در انجام رنگ آميزي حياتي رسوب 10    
12 مهارت در انجام وگزارش پروتئين بنس چونز 10    
13 رسم شكل شماتيك كريستال نرمال و اينرمال اسيدي 10    
14 رسم شكل شماتيك كريستال نرمال و ابنرمال قليائي 10    
15 مهارت افتراق عناصر آرتيفكت رسوب ادرار 10    
جمع کل امتیاز: 200    
 
 
  
بيوشيمي:
ردیف عنوان تست مهارتی  حداکثرامتیاز امتیاز کسب شده توصیه جهت اقدام اصلاحی
الف  مبانی کنترل کیفی  داخلی بیوشیمی      
1 تست مضاعف (کنترل دقت) 10    
2 کالیبراسیون و آماده سازی اولیه 10    
3 دلتا چک تست 10    
4 سرم کنترل دقت و صحت 10    
5 چارت های کنترل کیفی وستگارد 10    
6 میانگین اطلاعات بیمار 5    
7 تست­های ارتباطی 5    
ب  مهارت­های فردی پرسنل فنی بیوشیمی      
8 مهارت در کنترل منابع خطا قبل از آنالیز 20    
9 مهارت در آماده سازی کنترل­ها و معرف­ها 20    
10 سطح مهارت در سمپلینگ و پیپتینگ 20    
11 توانائی فرد در مستندسازی شاخص­ها 20    
12 مهارت در کالیبراسیون دستی و اتومیشن 20    
13 مهارت در نگاه داری و مراقبت ازفتومترواتوانالایزر 20    
14 مهارت در افتراق خطای راندوم و سیستماتیک 20    
15 مهارت در اولویت بندی اقدامات اصلاحی 20    
16 مهارت درتحلیل  شاخص­های آماری عدم دقت وعدم صحت 20    
17 آشنائی با منابع رایج خطاهای سیستماتیک وراندوم 20    
18 مهارت در کالیبراسیون دستی ابزارحجمی 20    
19 مهارت درمصرف بهینه معرف­ها وکنترل­ها 20    
  جمع کل امتیاز 300    
 
 
 ميكروب شناسي:
ردیف عنوان تست مهارتی  حداکثرامتیاز امتیاز کسب شده توصیه جهت اقدام اصلاحی
الف  مبانی کنترل کیفی  داخلی ميكرب شناسي      
1 مهارت در كنترل كيفي معرف­ها 5    
2 مهارت در كنترل كيفي محيط­هاي كشت 10    
3 مهارت در كنترل كيفي رنگ آميزي گرم 5    
4 مهارت در كنترل كيفي ديسك­ها 10    
5 مهارت در كنترل كيفي و كاليبراسيون لوپ 10    
6 مهارت دركنترل كيفي آنتي بيوگرام 10    
ب  مهارت­های فردی پرسنل فنی ميكروب شناسي      
8 آگاهي از معيارهاي رد نمونه در ميكروب شناسي 10    
9 آگاهي از مقررات داخلي آمايشگاه ميكروب شناسي 10    
10 مهارت در نمونه برداري هاي ميكروبي و قارچي 20    
11 مهارت در تهيه استاندارد محيط كشت 10    
12 مهارت در پروسه اتوكلاو و استريليزاسيون 10    
13 مهارت دركشت و ايزولاسيون باكتري 20    
14 مهارت در تعيين هويت باكتري 20    
15 مهارت در تست كواگولاز/اكسيداز/ كاتالاز 10    
16 مهارت در تست بيوشيمي افتراقي 10    
17 مهارت در جداسازي فلورنرمال و پاتوژن 20    
18 مهارت در نحوه استاندارد گزارش­هاي ميكربي 10    
  جمع کل امتیاز 200    
 
 
 
نمونه گيري:
ردیف عنوان تست مهارتی  حداکثرامتیاز امتیاز کسب شده توصیه جهت اقدام اصلاحی
1 مهارت در اطلاع رساني صحيح به بيمار 10    
2 مهارت در آماده سازي اوليه بيمار 10    
3 مهارت در تعيين هويت  بيمار 10    
4 مهارت فني در نمونه برداري 30    
5 مهارت اخلاقي در نمونه برداري 20    
6 مهارت دفتري در نمونه برداري 20    
7 مهارت در ليبلينگ ظروف نمونه برداري 10    
8 مهارت در نمونه برداري­هاي خاص 10    
9 مهارت در توزيع كافي ومناسب خون در ظروف 10    
10 مهارت در نمونه برداري نوزادان و سالمندان 10    
11 آگاهي ازكنتراانديكاسيون هاي نمونه برداري 10    
12 مهارت در نمونه برداري كاپيلاري 10    
13 مهارت در هدايت و انتقال سريع نمونه هاي اورژانس 10    
14 مهارت درانجام استاندارد تستPPD    10    
15 مهارت درانجام استاندارد تستBT/CT 10    
16 مهارت درپيشگيري از NEEDLE STICK 10    
17 مهارت در دفع بهداشتي سر سوزن 10    
  جمع کل امتیاز 200    
 
 
 
هماتولوژي:
ردیف عنوان تست مهارتی  حداکثرامتیاز امتیاز کسب شده توصیه جهت اقدام اصلاحی
الف  مبانی کنترل کیفی  داخلی هماتولوژی      
1 تست مضاعف (کنترل دقت) 10    
2 چک تست 10    
3 دلتا چک تست 10    
4 کنترل خون 10    
5 چارت­های کنترل کیفی 10    
6 میانگین اطلاعات بیمار 5    
7 تست­های ارتباطی 5    
ب  مهارت­های فردی پرسنل فنی هماتولوژی      
8 مهارت در کنترل منابع خطا قبل از آنالیز 20    
9 مهارت در تهیه اسمیرها و رنگ آمیزی مناسب 20    
10 سطح مهارت در سمپلینگ و پیپتینگ 20    
11 توانائی فرد در مستندسازی شاخص­ها 20    
12 تجربه و مهارت در سیتومرفولوژی 20    
13 مهارت درگزارش مرفولوژی­های ابنرمال 20    
14 نحوه گزارش دهی مرفولوژی­های ابنرمال 20    
15 تجربه و مهارت در شمارش افتراقی (دیف) 20    
16 مهارت در انجام روش­های دستی هماتولوژی 20    
17 مهارت در گزارش صحیح شمارش پلاکت 20    
18 مهارت در گزارش صحیح شمارش رتیک 20    
19 مهارت در گزارش انگل­های خونی (مالاریاو..) 20    
20 مهارت در انجام تست­های انعقادی روتین 20    
21 مهارت در کالیبراسیون سل کانتر 20    
22 مهارت در نگاه داری و مراقبت از سل کانتر 20    
23 آشنائی با منابع خطای رایج در سل کانتر 20    
24 مهارت در عیب یابی و اقدامات اصلاحی در سل کانتر 20    
  جمع کل امتیاز 400    
 
 
پذیرش
نام و نام خانوادگی: بخش: پذیرش
 ارزیابی مسئول بخش: ضعیف متوسط خوب عالی
آشنایی با نرم افزار پذیرش و کاربرد قسمت های مختلف آن                    
نحوه برقراری ارتباط با مراجعه کننده- گشاده رویی و مهارت های ارتباطی در توجیه وی                                                                                   
استفاده مؤثر از زمان کاری در جهت بهبود شرایط شغلی و مدیریت کار               
معلومات کاری در حیطه وظایف محوله                                             
انضباط کاری و حضور و خروج به موقع از محل کار                              
مهارت پاسخگوی تلفنی به سؤالات مراجعه کنندگان                            
آشنائی با مهارت های اپراتوری                                                      
حفظ انضباط اخلاقی و شوؤنات اخلاقی در محیط کاری                       
آشنایی با آزمایشات مختلف و برنامه زمان بندی انجام آنها                    
آشنایی با دستور العمل های هز یک از ادارات بیمه و نحوه قیمت گذاری نسخ               
میزان غلبه بر استرس        
 و بحران در شرایط فشار کاری                            
میزان عدم تکرارپذیری خطاها و اشتباهات اعلام شده به وی و رعایت صداقت        
دقت- سرعت و خلاقیت در انجام وظایف محوله                                 
آشنایی با انواع نمونه های لازم برای تست های بخشهای مختلف        
آشنایی با شرایط لازم برای یک نمونه مطلوب        

نام و نام خانوادگی:
بخش: پذیرش
نظر مسئول بخش:
تاریخ و امضاء
 
نظر مدیر داخلی آزمایشگاه:
توضیحات:                                                                                                                                  
تاریخ و امضاء
 
نتیجه ارزیابی مسئول فنی:
                                                                                                                                                 تاریخ و امضاء
 
           
 
 

ایمنواسی
نام و نام خانوادگی :                           بخش: ایمنواسی نتیجه ارزیابی
موارد عالی خوب متوسط ضعیف
طریقه استفاده صحیح از سمپلر        
روش کالیبراسیون سمپلر        
نحوه استفاده از کیتهای الایزا        
میزان مهارت در خوانش بروشور کیتها        
میزان مهارت در تفسیر نتایج آزمایشات        
میزان مهارت در تفسیر اساس تستها        
نحوه برخورد با کنژوکه کیتهای گاما        
نحوه نگهداری صحیح کیتها        
نحوه حفظ ارتباط نتایج بین کیتها        
نحوه استفاده از دستگاه گاما کانتر        
نحوه نگهداری و نظافت دستگاه گاما کانتر        
نحوه کالیبراسیون دستگاه گاما کانتر        
نحوه تفسیر نتایج حاصل از تستهای گاما(بررسی کانتها)        
نحوه استفاده از دستگاه الایزا ریدر        
نحوه نگهداری و نظافت دستگاه الایزا ریدر        
نحوه تفسیر نتایج حاصل از تستهای الایزا (بررسی OD)        
نحوه برخورد با مواردی که نمودار تست در دستگاه الایزا ریدر رسم نمی شود        
نحوه برخورد با مواردی که نموار تست در دستگاه گاما کانتر رسم نمی شود        
میزان توانایی در تعریف تست در دستگاه گاماکانتر        
میزان توانایی در رفع ایرادات مربوط به کاربردر دستگاه گاما نتر        
میزان توانایی در استفاده از فیلترهای مختلف الایزا ریدر        
میزان توانایی در استفاده از قابلیتهای مختلف دستگاه الایزا ریدر        
میزان اطلاع از مواردی ایجاد کننده اختلال در هر تست به طور مجزا        
نحوه صحیح شستشو ی چاهکهای الایزا        
نحوه صحیح تهیه واش جهت کیتهای الایزا        
نحوه صحیح تهیه واش جهت تستهای گاما        
نحوه صحیح شستشوی لوله های گاما        
میزان توانایی در حل مشکلات کیتها        
 
 
ژنتیک مولکولی
 
نام و نام خانوادگی :        نتیجه ارزیابی
موارد عالی خوب متوسط ضعیف
طرز تهیه ژل آگارز        
استخراج از خون ( EXTRACTION  ( BLOOD        
انجام ( PCR )        
طریقه استفاده از دستگاه های PCR و برنامه دادن به آنها        
الکتروفورز ژل آگارز        
آشنایی با کار دستگاه ژل     DOCUMENTATION        
طرز تهیه محلول بافر  TAE 50X,1X  و   TBE 5X,1X        
طرز تهیه محلول DNA.EXT SOL 5   و الکل  ٪,70 ٪75        
آماده سازی آب فیلتره برای PCR ) )        
آماده کردن واتوکلاو فالکون ها برای نمونه گیری واستخراج        
پر کردن جعبه های سر سمپلرها و میکروتیپ ها و آماده سازی آنها جهت اتوکلاو        
آشنایی با کامپیوتر        
آشنایی با زبان انگلیسی        
آشنایی با تایپ        
سرعت عمل ، دقت ، خلاقیت ،مدیریت زمان ، انضباط کاری ، معلومات کاری، قدرت تفسیر        
طرز تهیه ژل پلی اکریل آمید        
استخراج خون و نمونه های مختلف با روش کیت کیاژن و High Pure        
نمونه برداری از جنین مرده یا کورتاژ شده و همچنین نمونه جفت جهت کشت بافت        
کار با دستگاه FLASH و PCR آن        
کار با دستگاه Real Time PCR و نحوه PCR آن        
راه اندازی تستهای جدید در بخش        
تمیز کردن و شستشوی پرزهای جنینی        
چگونگی وارد کردن اطلاعات پرونده بیمار در پرونده آن        
چگونگی تکمیل اطلاعات پرونده ای که آزمایشات آن به اتمام رسیده        
استخراج از نمونه جنین ( CVS  ) و امنیون        
PCR  RFLP        
c-DNA PCR        
 
 
ژنتیک مولکولی
نام و نام خانوادگی :              نتیجه ارزیابی
موارد عالی خوب متوسط ضعیف
Enzymatic Digestion        
نحوه بررسی اولیه پرونده بیمار و تعیین فنوتیپ اعضاء خانواده        
آنالیز نتایج RFLP و تعیین ژنوتیپ اعضاء خانواده        
طریقه استفاده از هود و شیوه نظافت آن        
نظافت کلی بخش ژنتیک        
شناسایی کامل بخش ژنتیک و آشنایی با محل قرار گرفتن مواد و لوازم بخش        
نظر مسئول بخش:
 
 
 
 
تاریخ و امضاء
 
نظر مدیر داخلی آزمایشگاه:
 
 
 
توضیحات:                                                                                                                                 
تاریخ و امضاء
 
نتیجه ارزیابی مسئول فنی:
 
 
                                                                                                                                                 تاریخ و امضاء
 
 
 
 
سیتوژنتیک
 
نام و نام خانوادگی :                           بخش: سیتوژنتیک نتیجه ارزیابی
موارد عالی خوب متوسط ضعیف
شناسایی کامل بخش سیتوژنتیک و آشنایی با محل قرار گرفتن مواد و لوازم بخش        
آشنایی با مبحث سیتوژنتیک و کروموزومهای انسانی                                                                                                                                                                                                         
پر کردن جعبه های سر سمپلرها و میکروتیپ ها و آماده سازی آنها جهت اتوکلاو        
طرز استفاده از دستگاه اتو کلاو        
آماده کردن و اتوکلاو وسایل        
طریقه استفاده از هود لامینار و شیوه نظافت آن        
آشنایی با تهیه کشت RPMI و محیط کشت کامل        
آماده سازی PHA و FBS و PEN-STREP        
آشنایی با pH متر و روش کار آن        
طرز تهیه L-گلوتامین        
طرز تهیه             KCL        
طرز تهیه محلول گیمسای ٪ 10           
طرز تهیه تیمیدین        
نمونه برداری از جنین مرده یا کورتاژ شده و همچنین نمونه جفت جهت کشت بافت        
آشنایی با کاریوتایپ معمولی        
آشنایی با کاریوتایپ بیماران فانکونی        
آشنایی با کاریوتایپ بیماران Fragile X        
کشت خون محیطی جهت کاریوتایپ        
آشنایی با نحوه انجام  Preharvest        
آشنایی با نحوه Harvest نمودن سلولها        
آشنایی با الگوی بندینگ کروموزومها        
آشنایی با مونته کردن صحیح لامها        
آشنایی با روش G-banding        
تهیه گسترش کروموزومی        
آشنایی با بایگانی لامهای بیماران        

 
بخش: سیتوژنتیک   
نام و نام خانوادگی :       نتیجه ارزیابی
موارد عالی خوب متوسط ضعیف
آشنایی با نرم افزار سیتوویژن        
آنالیز کروموزومهای انسانی        
قدرت تفسیر نتایج حاصله از کاریوتایپینگ        
آشنایی با میکروسکوپ نوری و اینورت        
چگونگی وارد کردن اطلاعات پرونده بیمار        
چگونگی آماده کردن جواب بیماران        
مدیریت زمان در انجام وظایف روزانه        
سرعت عمل در انجام وظایف        
دقت در انجام وظایف روزانه        
داشتن حس همکاری و کمک به دیگران        
رعایت نظافت و نظم در بخش        
آشنایی با دستورالعملهای کنترل کیفیت موجود در بخش        
آشنایی با دستورالعملهای مربوط به ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه        
نظر مسئول بخش:
 
تاریخ و امضاء
نظریه مدیر داخلی آزمایشگاه:
 
تاریخ و امضاء
نتیجه ارزیابی مسئول فنی:
 
 
                                                                                                                                       تاریخ و امضاء
 
 

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]