فرم گزارش ماهیانه به مدیریت

کد سند:
90
کد یکتا:
240
واحد سازمانی:
مدیریت
فرآیند:
فرآیند مدیریت کلان
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
موضوع: گزارش ماهیانه به مدیریت                                                     شماره ردیف:
بخش گزارش کننده: تاریخ: نام گزارش کننده:
گزارش مربوط به ماه :
حجم کار انجام شده:
 
 
 
تفکیک کار انجام شده:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مشکلات موجود ماه:
 
 
 
 
پیشنهادات:
 
 
 
 
 
 
امضاء گزارش کننده:
 
 

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]