فرم رضایت سنجی آزمايشگاه هاي طرف قرارداد

کد سند:
70
کد یکتا:
244
واحد سازمانی:
تضمین کیفیت
فرآیند:
فرآیند کنترل و تضمین کیفیت
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
فرم رضایت سنجی آزمايشگاه هاي طرف قرارداد  

شماره ردیف:
تاریخ: نام مركز: نام و نام خانوادگي فرد تكميل كننده:
  • نظرات و پیشنهادات خود را در مورد نحوه اطلاع رساني از خدمات آزمايشگاهي قابل ارائه در آزمايشگاه سینا بيان فرماييد:
 
 
 
  • نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با سرعت انجام خدمات آزمايشگاهي بيان فرماييد:
 
 
 
  • شيوه پاسخ دهي مسئولين پذيرش آزمايشگاه چگونه بوده است:
 
 
 
  • آيا نتايج را به شيوه اي مناسب در زمان معقول دريافت مي كنيد؟
 
 
  • آيا از نظر مالي هزينه انجام آزمايشات با توجه به كيفيت خدمات مناسب است؟ چنانچه پيشنهادي داريد بنويسيد:
 
 
  • چنانچه در خصوص امكاناتي كه براي ارسال نمونه به شكل صحيح و حفظ زنجيره سرد در اختيار شما قرار گرفته است، پيشنهادي داريد، منعكس نماييد:
 
 
  • در نهايت كيفيت خدمات آزمايشگاهي اين مركز را چگونه ارزيابي مي نماييد:
 
 
  • خواهشمنديم پيشنهادي بفرماييد كه موجب ارتقاء كيفيت خدمات و تقويت همكاري طرفين گردد:
 
 
 
 
 

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]