فرم ساختن محلول ها و شناسنامه محلول­های موجود

کد سند:
17
کد یکتا:
246
واحد سازمانی:
هماتولوژی
فرآیند:
فرآیند قبل از انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
فرم ساختن محلول ها و شناسنامه محلول­های موجود

شماره ردیف:
نام محلول: نام محلول:
نام شیمیایی: نام شیمیایی:
مشخصات ساخته شده: مشخصات ساخته شده:
تاریخ ساخت: تاریخ ساخت:
تاریخ انقضاء: تاریخ انقضاء:
نام و امضاء فرد سازنده: نام و امضاء فرد سازنده:
توضیحات ایمنی: توضیحات ایمنی:
شرایط نگهداری: شرایط نگهداری:
شرایط ظاهری: شرایط ظاهری:
ساخت طبق سند شماره: ساخت طبق سند شماره:
 
 

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]