فرم قرارداد آزمایشگاههای همكار

کد سند:
7
کد یکتا:
242
واحد سازمانی:
مدیریت
فرآیند:
فرآیند مدیریت کلان
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
فرم قرارداد آزمایشگاههای همكار

طرفين قرارداد:‌
  1. آزمايشگاه ------------  به آدرس:‌---------------------------------- به نمايندگي و مسئوليت فني آقاي / خانم دكتر ------------------- كه از اين پس آزمايشگاه ارجاع کننده (متقاضي) و
  2. آزمايشگاه ------------  به آدرس:‌---------------------------------- به نمايندگي و مسئوليت فني آقاي / خانم دكتر ------------------- كه از اين پس آزمايشگاه ارجاع ناميده مي­شود.
موضوع قرارداد: انجام آزمايشات مورد درخواست آزمايشگاه متقاضي
توضيحات:
  •  آزمايشات در آزمايشگاه متقاضي پذيرش مي­شود.
  • تعيين و تاييد هويت مراجعه كننده، نمونه گيري، جداسازي و آماده كردن نمونه، بسته بندي، ذخيره سازي و ارسال توسط آزمايشگاه متقاضي انجام مي شود.
 
مدت قرارداد: يك سال شمسي از زمان امضاء طرفين كه پس از آن مورد بازنگري قرار گرفته و با تاييد و توافق مجدد تمديد         مي­گردد.
 
مبلغ قرارداد: آزمايشگاه متقاضي مي بايست پس از كسر---- درصد از تعرفه آزمايش مورد تقاضا، وجه محاسبه شده را در پايان هر ماه به آزمايشگاه ارجاع پرداخت نمايد.
 
تعهدات طرفين:
  • تعيين شرايط نمونه گيري و ارسال نمونه اعم از زنجيره مناسب انتقال و طريقه صحيح نمونه گيري و ميزان و حجم نمونه مورد نظر، شرايط انتقال نمونه، استفاده از مواد پايدار كننده، نوع ظروف نمونه گيري و انتقال، حداكثر فاصله زماني قابل قبول بين جمع آوري نمونه تا انجام آزمايش و نيز ملاحظات ايمني كه از طرف آزمايشگاه ارجاع به متقاضي اعلام مي­گردد بايد توسط متقاضي به شكل صحيح اعمال گردد.
  • در زمان تحويل نمونه بايد فرم اطلاعات كه توسط آزمايشگاه ارجاع به متقاضي داده شده است و بايد توسط آزمايشگاه متقاضي تكميل گردد، نيز تحويل شود. اين فرم بايد به صورت كاملاً صحيح و خوانا تكميل شود.
  • دلايل عدم پذيرش توسط آزمايشگاه ارجاع بايد سريعاً و به صورت مكتوب به اطلاع آزمايشگاه متقاضي رسانده شود.
  • پاسخ نتايج آزمايشات به صورت مكتوب تبادل شده و نتايج به طور شفاهي مورد تاييد طرفين نيست. بديهي است در صورت اورژانسي بودن برخي نتايج، قبل از تحويل نهايي، نتايج آماده براي آزمايشگاه متقاضي نمابر شده و نتيجه توسط تلفن كنترل       مي­گردد.
  • گزارش آزمايشاتي كه در محدوده بحراني هستند بايد توسط آزمايشگاه ارجاع هر چه سريع تر اعلام گردد.
  • هر يك از طرفين يك نفر را جهت تبادل اطلاعات معرفي مي­نمايند.

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]