فهرست سوابق کیفیت موجود

کد سند:
81
کد یکتا:
252
واحد سازمانی:
تضمین کیفیت
فرآیند:
فرآیند کنترل و تضمین کیفیت
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
فهرست سوابق کیفیت موجود

ردیف شرح سابقه مدت بایگانی در واحد بایگانی راکد طریقه امحاء
1 فرم مشخصات کارکنان تا 1 سال بعد از اتمام کار پرسنل   خرد کردن در سطل زباله
2 فرم ارزشیابی و سوابق آموزشی کارکنان تا 1 سال بعد از اتمام کار پرسنل   "
3 فرم نیاز سنجی و اثر بخشی  آموزشی کارکنان 2 سال   "
4 ارزیابی تامین کنندگان 2 سال   "
5 فرم درخواست خرید 2 سال   "
6 فرم درخواست کالا و مواد از انبار 2 سال   "
7 شناسنامه تجهیزات تا زمان کارکرد تجهیز   "
8 فرم تعمیرات و نگهداری تجهیزات تا زمان کارکرد تجهیز   "
9 فرم سوابق کالیبراسیون تجهیزات تا زمان کارکرد تجهیز   "
10 گواهی کالیبراسیون تجهیزات تا زمان کارکرد تجهیز   "
11 سوابق انجام ازمایشات 2 سال   "
12 سوابق انجام آزمایشات تکراری 2 سال   "
13 سوابق کنترل کیفی داخلی 2 سال   "
14 گزارش سیتولوژی- پاتولوژی 10 سال   "
15 گزارشات ممیزی 2 سال   "
16 فرم اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه 4 سال   "
17 فرم پیشنهادات کارکنان 2 سال   "
18 فرم اهداف کیفی بخش ها 2 سال   "
19 فرم اهداف  کلان کیفیت ازمایشگاه 2 سال   "
20 فرم شاخص عملکرد فرآیندها 2 سال   "
21 فرم صورتجلسات 3 سال   "
22 فرم دستورجلسات 3 سال   "
23 فرم ثبت و پیگیری حوادث مخاطره امیز 5 سال   "
24 شناسنامه بهداشتی کارکنان تا 1 سال بعد از اتمام کار   "
25 فرم مکاتبات در خصوص ایمنی و بهداشت 2 سال   "
26 تعهد نامه ایمنی کارکنان تا 1 سال بعد از اتمام کار پرسنل   "
27 فرم دفع و انهدام پسماندهای آزمایشگاهی 5 سال   "
28 نگهداری لامهای  مشکل دار بیماران در بخش 10 سال   "
29 دستورالعمل ها و روش های اجرایی یک ورژن قبل از تغییر   "
 

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]