فرم چک لیست ارزیابی نظافت عمومی آزمایشگاه

کد سند:
61
کد یکتا:
176
واحد سازمانی:
اداری و مالی
فرآیند:
فرآیند ایمنی و بهداشت
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
موضوع: فرم چک لیست ارزیابی نظافت عمومی آزمایشگاه                                                شماره ردیف:

ردیف روزهاي نيمه -----    ماه  -------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ساعت بازدید:                              
1 تمیزی کامل کف نمونه گیری                              
2 تمیزی کامل میز کار نمونه گیری                              
3 نظم میز کار نمونه گیری                              
4 تمیزی کامل کف پذیرش                              
5 تمیزی روکش صندلی­های پذیرش                              
6 چیدمان مرتب صندلی های پذیرش                              
7 تمیزی دیوارهای پذیرش                              
8 تمیزی پارتیشن بخش پذیرش                              
9 انجام نظافت روزانه دستشویی­ها                              
10 انجام نظافت میان شیفت                              
11 تمیزی کامل کف دستشویی­ها                              
12 تمیزی کامل دیوارهای دستشویی                              
13 تميزي محل استراحت كاركنان                              
14 وجود صابون مایع در نقاط مختلف آزمايشگاه                              
15 نظافت کامل دستشویی­هاي بخش هاي فني                              
16 تمیزی ورودی­ها، سالن مشترک                              
17 وجود لیوان یکبار مصرف جهت آبخوری                              
18 تمیزی میز کار بیوشیمی خون                              
19 تمیزی میز کار هورمون شناسی                              
20 تمیزی میز کار انگل شناسی                              
21 تمیزی میز کار میکروب                              
22 تمیزی کف اتاق میکروب                              
23 تمیزی کف اتاق انگل شناسی                              
24 تمیزی کف اتاق هماتولوژی                              
25 تمیزی کف اتاق هورمون و بیوشیمی خون                              
26 تمیزی شیشه اتاق­ها                              
27 تمیزی میان شیفت برای اتاق­ها                              
28 جا نماندن لوله و وسائل بر روی میزها                              
29 خاموشی دستگاه­ها در آخر وقت                              
30 تمیزی روپوش و داشتن اتیکت                              
31 تمیزی دستگاه­های مورد استفاده                              
                                 
                                 
                                 
                                 

 
طریقه ارزیابی : خوب : 3        متوسط : 2         ضعیف :

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]