فرم ثبت نمونه هاي بيماران و نوع آزمايشات درخواستي

کد سند:
8
کد یکتا:
247
واحد سازمانی:
پذیرش
فرآیند:
فرآیند قبل از انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
فرم ثبت نمونه هاي بيماران و نوع آزمايشات درخواستي 

 شماره رديف:
 
آزمايشگاه محترم ---------------
به پيوست تعداد ----------  نمونه با مشخصات ذيل خدمتتان ارسال گشته است. خواهشمندم بلافاصله پس از تحويل نمونه­ها، نسبت به كنترل و وضعيت رد و يا قبول آنها، اين آزمايشگاه را مطلع سازيد. خواهشمندم جهت تسريع در جوابدهي بيماران هرگونه ارتباط با شماره تلفن: ------------ و فاكس:  -------------- با آقاي / خانم ---------------- صورت گيرد.
 
رديف نام و نام خانوادگي شماره شناسه نوع نمونه آزمايشات درخواستي اطلاعات تكميلي / تاريخچه بيماري
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
     
 
     
     
 
     
 
 
نام و نام خانوادگي كنترل كننده:                                                                                       تاريخ و امضاء :
 
 

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]