فرم علل تكرار تست ها

کد سند:
18
کد یکتا:
254
واحد سازمانی:
تضمین کیفیت
فرآیند:
فرآیند بهبود مستمر
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
فرم علل تكرار تست ها

شماره ردیف:
تاریخ نام بیمار نام تست علت تکرار / نوع تکرار نتیجه اول نتیجه دوم نتیجه نهایی
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
 
 
 
 
علت تکرار ( A ) نوع تکرار ( B )
تردید انجام دهنده آزمایش A1 روی همان نمونه با همان روش B1
نتیجه کنترل کیفی A2 روی همان نمونه با روش / دستگاه / فرد دیگر B2
نظر سوپروایزر / مسئول فنی A3 روی نمونه جدید با همان روش B3
نظر پزشک معالج / بیمار A4 روی نمونه جدید با روش / دستگاه / فرد دیگر B4
 
توضیح: در دفتر کار و نیز گزارش نهایی بیمار تمامی تکرارها با علامت * و یا R مشخص می گردد.

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]