فرم رضایت سنجی مراجعین به آزمایشگاه

کد سند:
68
کد یکتا:
245
واحد سازمانی:
مدیریت
فرآیند:
فرآیند مدیریت کلان
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
فرم رضایت سنجی مراجعین به آزمایشگاه                                                       

 شماره ردیف:
تاریخ: ساعت: نام:
نظرات و پیشنهادات در مورد برخورد اولیه شامل موارد ذیل:
 
 
 • فضای عمومی آزمایشگاه:
 • برخورد کارکنان:
 • راحتی دسترسی به ایستگاه پذیرش:
نظرات و پیشنهادات در مورد پذیرش:
 
 
 • زمان معطلی و نحوه پذیرش:
 • طریقه مطرح نمودن دریافت اطلاعات بیمار:
 • طریقه محاسبه وجوه و تسویه حساب مالی:
 • معرفی جهت نمونه گیری:
نظرات و پیشنهادات در مورد نمونه گیری:
 
 
 • تفهیم سوالات پرسیده شده:
 • برخورد و طریقه نمونه گیری:
 • اطلاعات برای گرفتن سایر نمونه ها:
نظرات و پیشنهادات در مورد جواب دهی:
 
 
 • زمان جواب دهی:
 • آماده بودن جواب و عدم معطلی:
 • برخورد به هنگام جواب دهی:
 

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]