فرم رضایت سنجی پزشکان

کد سند:
69
کد یکتا:
241
واحد سازمانی:
تضمین کیفیت
فرآیند:
فرآیند کنترل و تضمین کیفیت
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
موضوع: رضایت سنجی پزشکان

همكار محترم خواهشمند است در صورت امكان فرم ذيل را تكميل فرماييد، از حسن نيت جنابعالی سپاسگزاريم.
 شماره ردیف:
نام ونام خانوادگي پزشك: نوع تخصص: تاریخ:
نظرات و پیشنهادات شما نسبت به تنوع آزمايشات در آزمايشگاه:
 
 
 
نظرات و پیشنهادات در رابطه با ميزان همخوانی نتايج آزمايشات با بالين بيمار:
 
 
 
نظرات و پیشنهادات در رابطه با زمان پاسخدهی آزمايش­ها:
 
 
 
نظرات و پیشنهادات در رابطه با ارتباط متقابل مسئول فني آزمايشگاه با پزشك معالج:
 
 
 
نظرات و پیشنهادات در رابطه با نحوه برخورد آزمايشگاه در موارد اورژانس:
 
 
 
نظرات و پيشنهادات در رابطه با پارامتر های جديد جهت نيل به تشخيص سريع و صحيح:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]