فرم کنترل کیفی آب مقطر

کد سند:
39
کد یکتا:
175
واحد سازمانی:
تضمین کیفیت
فرآیند:
فرآیند کنترل و تضمین کیفیت
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
موضوع: فرم کنترل کیفی آب مقطر      
شماره رديف:
*طبقه بندی آب مقطر آزمایشگاهی طبق استاندارد CLSI  
       ← آب مقطر یک بار یا دوبار تقطیر
        ← آب دیونیزه
        ← آب خالص آزمایشگاهی نوع III, II, I
نوع I: هدایت کمتر از 1 میکروزیمنس (GC, HPLC ، الکترولیت­ها ......)
نوع II: هدایت بین 1 تا 3 میکروزیمنس ( مصارفی به جز  I)
نوع III: هدایت حداکثر تا 10 میکروزیمنس ( تهیه محیط کشت و شستشوی لوازم شیشه­ای )
 
* حداقل هفته­ای یکبار آب مقطر آزمایشگاهی برای تطابق با ویژگی­ها آزمون شود. این آزمون ها شامل:
کنترل از نظر میکروبی، هدایت و TDS و PH می باشد.  (باقی مانده تبخیر ← TDS → Total Desalt)
* PH در نوع I و II غیر قابل اندازه گیری بوده و در نوع III بین 5 تا 8 می­باشد.
اقدامات اصلاحي
 (در صورت نياز)
کلونی کانت PH بررسي مواد آلي
(احياء پرمنگنات)
بررسي مواد معدني
(تست نيترات نقره)
هدايت الكتريكي
Conductivity
تاريخ رديف
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  منفی 8-5
(بسته به نوع نیاز )
عدم تغيير رنگ تا يك ساعت بدون رسوب توجه به نوع مقادير قابل قبول
توضيح : آب مقطر بايستي بطور هفتگي كنترل شده و در صورت مغايرت  اقدامات اصلاحي به عمل آيد
 
 

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]