نظامنامه کیفیت

# عملیات عنوان سند کد سند واحد سازمانی فرآیند ویرایش ویرایش کننده بازنگری ضمیمه
نظامنامه کیفیت ایزو 9001 88 مدیریت فرآیند کنترل و تضمین کیفیت 1397/07/10 مدیر ارشد آزمایشگاه 6.0
نظامنامه کیفیت ایزو 15189 100 مدیریت فرآیند کنترل و تضمین کیفیت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
نظامنامه الزامات مربوط به کارکنان آزمایشگاه 47 مدیریت فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
نظامنامه الزامات مربوط به ايمني و بهداشت 58 مدیریت فرآیند ایمنی و بهداشت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه
نظامنامه الزامات مربوط به تجهيزات 24 مدیریت فرآیند کنترل تجهیزات 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 2.0
نظامنامه الزامات مربوط به فضا و تاسيسات 67 مدیریت فرآیند کنترل و تضمین کیفیت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
تست 332 بانک خون فرآیند انجام آزمایش 1396/04/11 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]