نظامنامه الزامات مربوط به ايمني و بهداشت

کد سند:
58
کد یکتا:
54
واحد سازمانی:
مدیریت
فرآیند:
فرآیند ایمنی و بهداشت
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

 نظامنامه الزامات مربوط به ايمني و بهداشت
 
در این نظامنامه و سایر نظامنامه هایی که در فهرست مستندات آمده است، ابتدا متن الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت بیان گشته و سپس شماره سندی را که به منظور پاسخگویی به الزام مذکور در آزمایشگاه طراحی و اجرا می گردد، با ذکر شماره سند و با شکل مورب بیان شده است. در واقع نظامنامه تطابقی است بین الزامات و نیازمندی های استاندارد و به عبارتی "بایدها"  و آنچه در آزمایشگاه در پاسخ به این "بایدها" اتفاق می افتد. تمامی مستندات در سند شماره 0 به صورت کامل فهرست شده است.
متن الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت، ویرایش اول و ارتباط آن با مستندات آزمایشگاه:
آزمایشگاه های تشخیص طبی از بدو تاسیس  و یا تغییر محل بر اساس ضوابط بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه با اصول ایمنی در آزمایشگاه هستند. آزمایشگاه های دایر باید در فرصتی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید خود را با استانداردها و الزامات مربوطه منطبق سازند رعایت اصول ایمنی در آزمایشگاه از الزامات اولیه می باشد.
 اصول زیر باید در مورد حفظ ایمنی کارکنان، مراجعه کنندگان و جامعه می بایست در آزمایشگاه رعایت گردد. دستورالعمل "اصول کلی حفاظت و پیشگیری از آلودگی کارکنان و محیط آزمایشگاه" و نمونه ای از دستورالعمل های مختلف دیگر نیز جهت الگوبرداری ضمیمه می باشد.  

1- تعیین مسئول ایمنی و بهداشت:
مسئول فنی موظف است در آزمایشگاه فرد مشخصی که آگاه به امور فنی باشد را به عنوان مسئول ایمنیSafety officer) ( انتخاب و معرفی نموده و وظایف و حدود اختیارات او را مکتوب و ابلاغ نماید. جایگاه مسئول ایمنی باید در نمودار سازمانی آزمایشگاه مشخص گردد، مسئول کلیه امور مربوط به ایمنی در آزمایشگاه که در فهرست شده، مسئول ایمنی و بهداشت می باشد.


با سپاس از بذل توجه شما

 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]