SOP تجهیزات

# عملیات عنوان سند کد سند واحد سازمانی فرآیند ویرایش ویرایش کننده بازنگری ضمیمه
دستورالعمل دستگاه فلیم فتومتر 336 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند کنترل تجهیزات 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه فور 337 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند کنترل تجهیزات 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه کواگلومتر 345 هماتولوژی فرآیند کنترل تجهیزات 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل کاربری دستگاه خوانش ESR 356 هماتولوژی فرآیند کنترل تجهیزات 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه میکروهماتوکریت 341 هماتولوژی فرآیند کنترل تجهیزات 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه سانتریفیوژ هماتوکریت 328 هماتولوژی فرآیند کنترل تجهیزات 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل کاربری دستگاه Sismex-K 1000 355 هماتولوژی فرآیند کنترل تجهیزات 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه میکروسکوپ نوری 340 هماتولوژی فرآیند کنترل تجهیزات 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه سل کانتر 331 هماتولوژی فرآیند کنترل تجهیزات 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه هیتاچی 343 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند کنترل تجهیزات 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل احیای دستگاه دیونایزر 302 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند کنترل تجهیزات 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه فتومتر 332 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند کنترل تجهیزات 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه سانتریفیوژ 327 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند کنترل تجهیزات 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه فلیم 335 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند کنترل تجهیزات 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل كاربری دستگاه الايزا ریدر 1 354 هورمون شناسی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل كاربری دستگاه ELISA Reader 352 هورمون شناسی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل کاربری دستگاه در بخش اسپرم آنالايز 357 میکروبیولوژی و آنالیز ادرار فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل كاربری دستگاه Elisa washer 353 هورمون شناسی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه بن ماری 320 هماتولوژی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه chem wel 300 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه Elecsys 305 هورمون شناسی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه Hb Gold 306 هماتولوژی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه تولو متر 323 ایمونولوژی و سرولوژی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه روتومیکس 325 ایمونولوژی و سرولوژی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه ترازو 322 میکروبیولوژی و آنالیز ادرار فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه گاماكانتر 338 هورمون شناسی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه همزن لوله آزمایش 342 میکروبیولوژی و آنالیز ادرار فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه بیلیروبین متر 321 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل شيكر هماتولوژي 351 هماتولوژی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه لیازون 339 هورمون شناسی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه انكوباتور 319 میکروبیولوژی و آنالیز ادرار فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه اسپرموگرام 316 میکروبیولوژی و آنالیز ادرار فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاهUBT 348 میکروبیولوژی و آنالیز ادرار فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه سانتریفوژ (Behdad) 326 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند قبل از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه رفراکتومتر 324 میکروبیولوژی و آنالیز ادرار فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه کواگولان 346 هماتولوژی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه هیتاچی 717 344 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل روش به کار گیری یخچال 350 ایمونولوژی و سرولوژی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه الکترولیت آنالایزر 318 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه A25 303 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه اتوآنالیزرBT3000 PLUS 313 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه فتومتر Clinic II 333 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه HPLC D10 308 هماتولوژی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه DANA)Elisa Reader) 304 ایمونولوژی و سرولوژی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه سل كانتر Erma PCE 170 329 هماتولوژی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه فليم فتومتر FP 20 334 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه HPLC 307 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه سل كانتر Sysmex KX21 330 هماتولوژی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه PCR 309 ژنتیک و بیولوژی مولکولی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل روش اجرايي بكارگيري PH Meter 349 میکروبیولوژی و آنالیز ادرار فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه اتوآنالیزرRA 1000 314 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه RAD 120 310 هورمون شناسی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه(Stat Fax (Elisa Reader 347 ایمونولوژی و سرولوژی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه اسپكتوفتومتر 317 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه آنالیزگر ادرار 312 میکروبیولوژی و آنالیز ادرار فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه Roller Mixer هماتولوژی 311 هماتولوژی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه اتوکلاو 315 ایمنی و بهداشت فرآیند کنترل تجهیزات 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
الکتروفورز 301 هماتولوژی فرآیند کنترل تجهیزات 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل دستگاه الایزا پروسسور ایمونولوژی و سرولوژی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]