دستورالعمل دستگاه انكوباتور

کد سند:
319
کد یکتا:
318
واحد سازمانی:
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

موضوع: SOP دستگاه انكوباتور
 1-عنوان:
مدل و مشخصات:
1-1- آدرس کارخانه:آلمان
2-1- شركت سازنده: Memmert
1-2-1- آدرس شركت فروشنده:تجهیزات فرید
2-2-1- تلفن شرکت فروشنده: 2345296-2364186
3-2-1- افراد رابط: آقای علی صمیمی
 2-اقدامات وابسته :
 نمونه هاي كشت ميكروبي پس ازكشت روي محيط هاي مناسب ميكروبي داخل انكوباتورگذاشته مي شود.
 3- هدف:
 ايجاد دماي مناسب 37 درجه براي رشد انواع ميكروبها . كشت و انكوباسيون جزء مراحل اوليه براي تشخيص ارگانيسمهاي بيماريزا مي باشد. براي اطمينان از رشد ارگانيسمهاي مشكوك،‌نمونه بايد بلافاصله در يك دماي مطلوب انكوبه شود. به طور تئوري پاتوژنها در دماي بدن 37 درجه به بهترين وجه رشد مي كند. اما بعضي ارگانيسم ها نمي توانند در محيط آزمايشگاه در آنها تكثير يابند.
بنابراين بيشتر آزمايشگاه ها دماي 35 درجه را به عنوان استاندارد براي ريشه تقريبا اكثر ارگانيسمها در نظر مي گيرند.
 4- موارد کاربرد:
جهت كار در آزمايشگاه قسمت ميكروبشناسي
 5- صلاحیت و شایستگی کاربر:
 آشنايي با اصول كار انكوباتور
 6- نمونه:
1-6- پلیت هاي حاوي نمونه ميكروبي
2- 6- نمونه Semen
3-6- كشت خون
4-6- محيط هاي ميكروبي
 7- تجهیزات، مواد، لوازم و آماده سازی های مورد نیاز قبل از انجام کار:
1-7-پس از كشت دادن روي محيط دماي مناسب،‌پيلت يا لوله هارا داخل دستگاه قرار داده و سريعا درب را بسته تا از افت دما جلوگيري كنيم.
2-7-از یک بشر یا یک ظرف حاوی آب در درون انکوباتور جهت حفظ رطوبت کافی استفاده می شود.
 8- نکات ایمنی:
1- 8- درب را به درستي ببنديم
2-8- درب دستگاه زياد باز نماند
3-8-نظافت انکوباتور و ضدعفونی نمودن آن با محلول هیپوکلریت 10% و یا دکونکس
 9- مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی و شناسایی عملکرد):
1-9-فرم درخواست سرویس و کالیبر
2-9-فرم میزان کاربری یا Log Book
3-9- فرم ثبت تعمير و گزارش سرويس
4-9- فرم شناسنامه
5-9-فرم ثبت دمای روزانه
 10- کنترل کیفی قبل از انجام کار و حین کار:
ثبت دماي انكوباتور به طور روزانه و تطابق دادن دماي دستگاه با دماي دماسنج داخل انكوباتور
 11- مراحل اجرایی کار: 
1-11- درب دستگاه را باز كرده
2-11- لوله ها و  پليت هاي ميكروبي پس از كشت دادن به مدت 18 تا 24 ساعت در دماي 37 درجه انكوباتور قرا ميگيرد
3-11- درب دستگاه را محكم بسته
 12-  محدودیت ها:
افت دما به دليل باز بودن زياد درب دستگاه
 13- تفسیر ( علل تکرار، چگونگی و نحوه گزارش آن):
1-13-چنانچه دمای داخل دستگاه به هر دلیل در محدوده قابل قبول نباشد ، تست ها مجددا انجام و انکوبه گردد.
 14- مراجع و منابع:
1-14-كتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي (جلد اول)
2-14-مستندات آزمایشگاه مرجع سلامت


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]