الکتروفورز

کد سند:
301
کد یکتا:
348
واحد سازمانی:
هماتولوژی
فرآیند:
فرآیند کنترل تجهیزات
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
عنوان:

روش انجام آزمایش.

روش گرفتن نمونه:

به صورت CBC با این تفاوت که 2 قطره EDTA با 5/2 – 3 سی سی خون گرفته می­شود. ابتدا نمونه­ها را به کولتر داده و برگه کولتر را بایگانی می­کنیم تا از اندکس­های RBC و .... آگاه شویم. سپس +1bA2 هر کدام را با روش کیت مربوطه رجوع شود به فرم انجام می­دهیم. خون­ها را 3 الی 4 بار شسته و در مرحله آخر طوری سرم فیزیولوژی را خالی کرده که با خون قاطی نشود و بعد از خون شسته شده λ20 + λ100 محلول همولیز مخلوط کرده (تهیه همولیز). دستگاه الکتروفورز آمده می­کنیم به این ترتیب الکتروفورز را تا 0/5cm از محلول الکتروفورز پر کرده و سپس دو تکه کاغذ صافی را به اندازه مناسب بریده و به لبه­های ظرف می­چسبانیم. در این فاصله ژل الکتروفورز را حدود یک ربع داخل بافر الکتروفورز گذاشته و بیرون می­آوریم حدود 2 الی '3 حدود λ10 از همولیزها را روی دستگاه مخصوص گذاشته و با سمپلر مخصوص از آنها برداشته و روی ژل می­گذاریم و ژل را به حالت وارون و یا برعکس روی کاغذ صافی درون ظرف گذاشته و روی آن یک عدد لام گذاشته تا خوب با کاغذ مماس شود. درب ظرف را گذاشته و کلید دستگاه را می­زنیم و جریان را بر قرار می­کنیم و کابل قرمز را به قرمز و کابل مشکی را به مشکی وصل می­کنیم. حدود '20 یا شاید 1 یا '2 بیشتر زمان می­گیریم. بعد از این مدت دستگاه را خاموش و کایل­ها را قطع کرده و ژل را برای رنگ آمیزی بیرون می­آوریم.
روش رنگ آمیزی: '6 درون رنگ گذاشته سپس '10 درون اسید استیک 5% و بعد '4 درون متانول و حدود '10 درون محلول شفاف کننده و بعد با سشوار خشک می­کنیم.
طرز تهیه محلول شفاف کننده: 67cc متانول + 29cc اسید استیک + 4cc محلول شفاف بعد از رنگ آمیزی و خشک کردن ژل را اسکن کرده و بعد در کامپیوتر اصلاح و چاپ می­کنیم. در صورت داشتن HbF (در صورت دیدن کله HbF) باید آن را به روش دستی چک کرده و درست بودن آن را تایید م­کنیم.
 
اقدامات وابسته:

گرفتن نمونه کافی به اندازه مناسب جهت انجام و تهیه رسوب از CBC.
 
هدف:
 
موارد کاربرد: جهت تشخیص تالاسمی مینور و ماژور و ..... و هم چنین Hbهای غیر طبیعی مثل HbF، HbS، HbE، HbH، HbD و ....
 
صلاحیت و شایستگی کاربر: داشتن دقت از لحاظ کمی و کیفی درست انجام دادن آزمایشات و گرفتن نمونه کافی جهت آزمایش.
 
نمونه:
 
تجهیزات، مواد، لوازم و آماده سازی­های مورد نیاز قبل از انجام کار: EDTA، خون، دستگاه الکتروفورز، محلول الکتروفورز، همولیز، شفاف کننده رنگ، متانول، اسید استیک غلیظ و %5 ، سانتریفوژ، سرم فیزیولوژی.
 
نکات ایمنی:

استفاده از دستکش و ماسک هنگام کار.
 
مستندات:

فرم ثبت نتایج کالیبراسیون دستگاه الکتروفورز.
فرم شناسنامه سانتریفوژ.
فرم ثبت و تعمیر و گزارش سرویس.
فرم درخواست سرویس و کالیبر.
فرم میزان کاربری یا Log Book.
 
کنترل کیفی قبل از انجام کار: برای کنترل کیفی از نمونه­­هایی که انجام شده و HbF و HbS و یا ...... دارند استفاده می­شود برای دفعه­های بعدی.
 
مراحل اجرایی کار:
                                                                        
محدویت­ها:

نا کافی بودن نمونه، نا کافی بودن مقدار EDTA.
 
تفسیر

در صورت اشکال داشتن و با هم خوانی HbA2 با برگه کولتر بیمار و یا ژل و یا HbF با ژل مورد نظر باید HbA2 و یا HbF و ..... را تکرار کنیم در نهایت نمودار را کشیده چاپ می­کنیم و تحویل مسئول فنی جهت امضاء و تایید می­دهیم.
 
مراجع و منابع:

بروشور کیت.
 

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]