دستورالعمل احیای دستگاه دیونایزر

کد سند:
302
کد یکتا:
147
واحد سازمانی:
بیوشیمی و کروماتوگرافی
فرآیند:
فرآیند کنترل تجهیزات
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
 
دستور العمل احیای دستگاه دیونایزر
 

توجه : ابتدا دو ستون جلویی کار شود در صورتی که کنداکتیویتی زیر عدد 8 نبود ستون های پشتی شسته شود.
مواد لازم :

مقدار اسید :
5/2 لیتر اسید کلریدریک 37%
مقدار آب :
15 لیتر آب شهر
مقدار سود :
1 کیلو سود
مقدار آب مقطر :
21 لیتر آب مقطر
 
مقدار اسید و سود فوق برای یک ستون کاتیون و آنیون می باشد.
توجه داشته باشید که هر بار بعد از برداشت آب در آخر آبگیری یک نمونه از شیر شماره 3 و یک نمونه از شلنگ خروجی برداشت کرده و کیفیت آن را کنترل نمایید هرگاه عدد نمونه شیر شماره 3 شروع به بالا رفتن کرد باید 2 ستون اول را شستشو دهید.
 
روش احیای ستون کاتیون 1 :
درپوش A را باز کرده و قیف احیا را بالای ستون کاتیون ببندید و شیر 2 را باز کنید و اسید را از طریق قیف داخل ستون کاتیون بریزید پس از اتمام اسید قیف را باز کرده و درپوش A را جای خود بسته و شیر 2 را به مدت 2 دقیقه ببندید بعد از دو دقیقه شیر 2 را باز کرده و شیر 1 را به مدت ده دقیقه نصفه و پس از ده دقیقه کامل باز کنید و PH را از شیر شماره 2 کنترل کرده تا بین 4-3 ثابت شود پس از تثبیت PH   احیای کاتیون تمام می شود که شیر 1 و 2 را باید ببندید.
 
احیای ستون آنیون1 :
سود را حتما باید با آب مقطر یا آب دیکاتیون حل نمایید. درپوش B  را باز کرده و قیف احیا را جای آن بسته و شیر 3 را باز کنید، محلول سود را که ولرم شده از طریق قیف داخل ستون آنیون بریزید پس از اتمام سود قیف را باز کنید و درپوش B را جای خود ببندید و به مدت دو دقیقه شیر 3 را نیز ببندید پس از مدت تعیین شده شیر 1 را به مدت 15 دقیقه نصفه بعد از 15 دقیقه کامل باز کرده و PH را از شیر 3 کنترل کنید تا بین 8-6 ثابت شود پس از ثابت شدن PH احیای آنیون تمام شده که شیر 1 و 3 را باید ببندید.

  • جهت احیای دو ستون بعدی باید سر شلنگی 1 را جای سر شلنگی 3 ببندید.
 
روش احیای ستون کاتیون 2 :
درپوش E را باز کرده و قیف احیا را بالای ستون کاتیون ببندید و شیر 4 را باز کنید و اسید را از طریق قیف داخل ستون کاتیون بریزید پس از اتمام اسید قیف را باز کرده و درپوش E را جای خود  بسته و شیر 4 را به مدت دو دقیقه ببندید بعد از دو دقیقه شیر 4 را باز کرده و شیر 1 را به مدت ده دقیقه نصفه و پس از ده دقیقه کامل باز کنید و PH را از شیر شماره 4 کنترل کرده تا بین 4-3 ثابت شود پس از تثبیت PH احیای کاتیون تمام می شود که شیر 1 و 4 را باید ببندید.
 
احیای ستون آنیون2 :
درپوش F را باز کرده و قیف احیا را جای آن بسته و شیر 5 را باز کنید، محلول سود را که ولرم شده از طریق قیف داخل ستون آنیون بریزید پس از اتمام سود قیف را باز کنید و درپوش F را جای خود ببندید و به مدت دو دقیقه شیر 5 را نیز ببندید پس از مدت تعیین شده شیر 1 را به مدت 15 دقیقه نصفه بعد از 15 دقیقه کامل باز کرده و PH را از شیر 5 کنترل کنید تا بین 8-6 ثابت شود پس از ثابت شدن PH   احیای آنیون تمام شده که شیر 1 و 5 را باید ببندید.
- بعد از احیا سر شلنگی 1 و 3 را جای اول خود ببندید.
 
روش استفاده از دستگاه :
جهت استفاده از دستگاه درپوش A  را جای اول خود بسته و شیر 1 را باز کنید و آب مورد نیاز را از شلنگ خروجی برداشت کرده پس از برداشت آب شیر 1 را ببندید
 
 


 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]