دستورالعمل دستگاه فتومتر

کد سند:
332
کد یکتا:
148
واحد سازمانی:
بیوشیمی و کروماتوگرافی
فرآیند:
فرآیند کنترل تجهیزات
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستور العمل  كار با دستگاه فتومتر  ClinicII


نام تجهیز:CLINIC II
سه نوع تست معمول end point  (كيتهاي دستي) و DITA , Kinetic (كيتهاي دستگاهي) به ساده ترين شكل با دستگاه clinic II قابل انجام است .
 
عمليات پايه اي clinic II بدين قرار است :
1- روشن كردن دستگاه :‌ كليد اصلي دستگاه در پانل پشتي قرار دارد .
2- تنظيم طول موج با كليد (340-405-450-500-550-578-630nm) Filter
3- تنظيم مد قرائت با كليد (C-OD-trans) mode
4- تعيين نوع تست با كليد (DF – dita – kon 1 – kin 7 – end point) Av , E/K
5- blanking  با كليد blank
6- معرفي استاندارد با كليد STD
7- تغيير وضعيت صفحه كليد با كليد INV و كليد num lock
8- تنظيم شماره برنامه با كليد هاي up – down or prog
9- ذخيره سازي و بازيابي اطلاعات روي nvm باكليدهاي save , load
10- چاپ كردن اطلاعات برنامه يا غلظت با كليد prn
Clinic II داراي انكوباتور 37 درجه هفت خانه است كه دماي آن پس از حدود 15 دقيقه كه از روشن شدن دستگاه ميگذرد به 37 درجه رسيده و روي آن تثبيت ميگردد . زمان warm up دستگاه 30 دقيقه است . با اين وجود در تستهاي معمول پس از 10 دقيقه ميتوان كار را شروع كرد .
 
صفحه كليد clinic II
Prog +/prog :‌ اين كليد براي تنظيم شماره برنامه بكار ميرود
Filter: دستگاه فتومتر داراي 7 فيلتر با طول موجهاي 340-405-450-500-550-578-630  نانومتر ميباشد. طول موج فيلتر فعال روي LCD نمايش داده ميشود . و با زدن اين كليد طول موج دستگاه تغيير ميكند .
E/K : با زدن اين كليد DITA , kinetic , end point يا DF بودن برنامه مشخص ميشود .
Mem : اين كليد براي مرور حافظه برنامه بكار ميرود .حافظه برنامه شامل : غلظت استاندارد S ، فاكتور F ،‌ زمان انكوباسيون (incubation time) IT و MT در تستهاي kinetic , DITA بكار ميرود .
Read : اين كليد در kinetic , DITA و برنامه بيلي روبين براي خواندن حافظه بكار ميرود .
Mode : سه مد قرائت شامل conc , OD , trans ميباشد كه با اين كليد تنظثم ميشود.
Point : با زدن اين كليد محل نقطه مميز فاكتور و استاندارد حافظه برنامه تنظيم ميشود .
Prn :‌ با زدن اين كليد اطلاعات برنامه فعال و يا آخرين غلظت خوانده شده چاپ ميشود .
Clock : با زدن اين كليد ميتوان بين دو مد نمايش online و ساعت تغيير وضعيت داد .
Blank :‌ با ردن اين كليد محتوي cell holder به عنوان blank به دستگاه داده ميشود به اين ترتيب od=0.0000 , 

 
 
 


 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]