دستورالعمل روش انجام آزمايش Spermogram

کد سند:
454
کد یکتا:
214
واحد سازمانی:
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل روش انجام آزمايش  Spermogram

هدف:

اطمینان از روش صحیح انجام آز مايش آناليز اسپرم به روش كيفي
 

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت انجام صحیح آزمايش آناليز اسپرم به روش كيفي در بخش میکروبیولوژی و آنالیز ادرار آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه

 نمونه لازم و موارد رد نمونه :

نوع نمونه : نمونه اسپرم
شرايط نگهداري: از ظروف پلاستيكي جهت جمع آوري و نگهداري نمونه استفاده گردد (زيرا در ظروف شيشه اي اسپرماتوزوئديهاي زنده از حركت مي افتد).
نمونه بايستي پس از جمع آوري در انكوباتور به مدت 20 الي 25 دقيقه نگهداري گردد.
مدت زمان نمونه گيري تا انجام آزمايش بيش از يك ساعت نگردد.
دماي نگهداري و انجام آزمايش بايد بين 37 ـ 20 درجه سانتيگراد باشد.


لوازم مورد نیاز :
دستگاه آنالايزر كيفي اسپرم
آب مقطر
لام معمولي
لام نئوبار
لامل سنگي
نوار PH متر
سرنگ
 انكوباتور 37 درجه

اساس آزمایش :
روش انجام آزمایش :
ماكروسكوپي
نمونه را بعد از گذشت 20 دقيقه از 37 درجه خارج كنيد.
جهت تعيين حجم نمونه كل نمونه را با سرنگ 1 بار مصرف كشيده و مقدار حجم را محاسبه و ثبت مي نماييم.
جهت بررسي ويسكوزيته (چسبندگي و يا قوام) نمونه كشيده شده در سرنگ را خارج مي كنيم. شكل و نحوه خروج نمونه از سرنگ نشانگر خصوصيات ويسكوزيته نمونه مي باشد كه مورد بررسي و گزارش قرار مي گيرد. اگر قطره9 قطره ريخته شود جوابNormal و اگر در ويسكوزيته غيرطبيعي قطره، تشكيل رشته ايي طويل تر از 20m را بدهد جوابAbnormal را گزارش مي كنيم.
جهت بررسي ظاهر نمونه، رنگ نمونه، وجود خون و ... را به صورت نرمال و يا غيرنرمال گزارش مي كنيم. نمونه طبيعي ظاهري يكنواخت و نيمه كدر دارد.
Liquefaction  جهت بررسي سياليت نمونه در ظرف 60 دقيقه سيال مي شود.
9-1-6- جهت بررسيPH نمونه، از نوارPH متر استفاده مي شود يك تكهPH متر را داخل نمونه گذاشته و رنگ ايجاد شده را با ليبل نوار PH متر مقايسه مي كنيم. سپس نتيجه را گزارش مي كنيم.PH بايد تا 1 ساعت پس از انزال سنجيده شود.

روش انجام آزمايش
براي اطمينان از وضعيت كاري فن دستگاه كه در قسمت پشت دستگاه قرار دارد را چك مي نمائيم. سپس در اين حالت دستگاه به طور اتوماتيك خود را كاليبر مي كند. در اين حالت داخل محفظه دستگاه نبايستي كاپيلر وجود داشته باشد. پس از مدت 20 ثانيه دستگاه پيغامSelf Test Pass را بر روي LCD نمايان مي كند.
يكي از مهم ترين قسمت هاي دستگاه چمبر آن مي باشد كه در صورت نشان دادنPA 220L-Test بر رويLCD، دستگاه يعني يا ولتاژ برق اشكال دارد و ياClean-Chamber آن گرفته شده است.
سپس نمونه اسپرم قرار گرفته شده در اتو 37 درجه را خارج كرده و بر روي ميز كار به مدت 2 ـ 1 دقيقه قرار مي دهيم. سپس با سرنگ 5cc در 4 الي 6 نوبت عمل پيپتاژ را انجام مي دهيم تا نمونه به صورت هموژن درآيد.
در صورتي كه مريض داراي ويسكوزيته بالا باشد عمل پيپتاژ در حدود 20 بار به آرامي انجام مي گيرد.

در اين مرحله توسط كاپيلر مخصوص كه حاوي پوار مي باشد، نمونه اسپرم را با يك زاويه 60 درجه كشيده تا به طور كامل در كاپيلر نمونه اسپرم قرار گيرد. پس از اين كار توسط گاز استريل از بالا به پايين و در چند نوبت سطح خارجي كاپيلر را به طور كامل تميز مي نماييم. پس از انجام اين مرحله و قبل از گذاشتن كاپيلر داخل دستگاه به طور كامل كاپيلر را از نظر وجود هوا داخل نمونه برداشته شده چك شود (مقدار نمونه برداشته شده در داخل كاپيلر 250 لاندا مي باشد).
سپس در قسمتColltion مدت قرارگيري نمونه در انكوباتور تا مرحله امجام آزمايش را كه بين 25 ـ 20 دقيقه مي باشد را وارد مي نمائيم و دكمه Enter را مي زنيم.
در اين مرحله كاپيلر را طوري نگه داشته تا سطح بالائي كاپيلر فلش راهنما به سمت بالا باشد، سپس وارد دستگاه مي نمائيم.
سپس پارامترهاي زير را به دستگاه وارد مي نمائيم.

  1. كد بيمار را به دستگاه وارد مي نماييم.
  2. دكمه Enter را مي زنيم.
  3. تعداد روزي را كه از مقاربت بيمار مي گذرد را در قسمتABS وارد مي نمائيم و سپس جهت رفتن به مرحله بعد دكمه Enter را مي زنيم.
  4. در قسمتLIQUFA نرمال يا غيرنرمال بودن را وارد كرده سپس دكمه Enter را مي زنيم.
  5. در قسمتApper رنگ اسپرم را وارد مي كنيم (در حالت نرمال شيري رنگ مي باشد در غير اين صورت رنگ هايBloody، Brown، Dark yellow را به صورتAbnormal زده و سپس دكمهEnter را وارد مي كنيم.
  6. در قسمتiscosity كه غلظت اسپرم مي باشد اگر نمونه به صورت قطره قطره از سرنگ چكيده شودNormal و در غير اين صورتAbnormal را وارد كرده وسپس دكمهEnter را مي زنيم.
  7. در قسمتPH كه با نوارPH متر حالت قليايي يا اسيدي اسپرم را مشخص نموده و عدد خوانده شده را وارد كرده و مجدداً دكمهEnter را مي زنيم.
  8. در قسمتVolume توسط سرنگ مقدار حجم نمونه را كشيده و حجم اسپرم خوانده شده از روي سرنگ را به صورت عددي به دستگاه داده و سپسEnter را مي زنيم.
  9. در قسمت هايWBC، RBC، Germinal cell دستگاه قادر به شناسايي اين سه پارامتر نبوده و بايستي به صورت دستي انجام گيرد و سپسEnter را مي زنيم.
  10. دكمهTest را جهت شروع انجام آزمايش زده و پس از 45 ثانيه عمل خوانش اسپرم انجام مي شود.
 در اين مرحله از دست زدن به كاپيلر خودداري شود.
پس از گذشت 45 ثانيه پارامترهاي بيمار بر روي LCD مشخص گرديده و در صورت صحت اطمينان از جواب، دكمهPrint را مي زنيم تا جواب به صورتPrint شده در اختيار ما قرار گيرد. در غير اينصورت دكمهRecall را زده گزينه اول تست است يعني اينكه مطمئن شويم آيا كاپيلر را با تست پر كرده ايم يا خير، سپس دكمهF1 را مي زنيم تا پس از  دقيقه و يا 420 ثانيه دستگاه بتواند آن اسپرمي را كه نتوانسته است مورد خوانش قرار دهد را بخواند و اگر پس از 7 دقيقه جوابي دريافت نشد مي بايست شمارش اسپرم به صورت دستي انجام شود.

مستندات مرتبط :
فرم ثبت عدم انطباق و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

محدوده رفرانس :

تفسیر نتایج :
در اسپرموگرام موارد زير بررسي مي شود:
1-Seminal Fluid مايع اسپرم
2-Volume بررسي حجم مني كه به طور نرمال بين ML 5 – 2 است.
3-Color رنگ اسپرم كه نرمال آنMilky است.
4-Viscosity بررسي چسبندگي و قوام نمونه نرمال آنSmall Discrete drops مي باشد.
5-Liqufication سيال شدن كه بايستي كمتر از 15 دقيقه انجام شود.
6- PH که باید در محدوده 7-8 باشد.

در بررسي مورفولوژيك حالت هاي زير ممكن است مشاهده شود.
1- Double head: اسپرماتوزوئيدهايي كه 2 سر دارند.
2- Giant head: اسپرماتوزوئيدهايي كه سر آن ها بزرگ است.
3- Amorpho head: اسپرماتوزوديهايي كه سر آنها چندشكلي است.
4- Long tail: اسپرماتوزوئيدهايي كه دم آنها بلند باشد.
5- Deformed Neek: اسپرماتوزوئيدهايي كه گردن آنها شكل غيرطبيعي داشته باشد.
طيف نرمال براي افراد سالم:

Morpho Moti Fsc Msc Concentration SMI Result
>30 >50 <13 >26 >60 >160 Good
20-30 30-50 3-13 10-26 20-60 80-160 Medium
0-20 0-30 0-3 0-10 0-20 <80 poor
 
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]