دستورالعمل روش انجام آزمایش مایع مفصل

کد سند:
600
کد یکتا:
124
واحد سازمانی:
هماتولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

دستور العمل کاری انجام تست مايع مفصل Synovial Fluid))

موارد کاربرد تست: تشخيص آرتريت هاي عفوني و التهابي
 
اساس روش آزمایش:  شمارش تعداد  كل گلبولهاي  سفيد و قرمز با استفاده از لام نئوبارو شمارش افتراقي گلبولهاي سفيد با تهيه اسمير از رسوب حاصل پس از سانتريفوژ و رنگ آميزي آنها به روش رايت
 
نمونه مورد نياز در بخش نمونه گيري : مایع مفصل که توسط پزشک معالج گرفته شده    
نمونه مورد نياز در بخش فني: نمونه جمع آوري شده مايع مفصل(در حالت طبیعی شفاف و بی رنگ یا زرد کم رنگ و غلیظ تر از آب است .در حالت بیماری زرد پر رنگ ٫قهوه ای ٫سبز یا قرمز است )
حداقل مقدار: 1cc
ظرف  : سرنگ پلاستيكي هپارینه 25u   سديم هپارين /ml( استفاده از EDTA   يا ليتيوم هپارين ايجاد كريستال آرتي فكت مي كند ) .
معيار غير قابل مقبول بودن نمونه :   لخته بودن نمونه يا حجم كمتر از ג 50
 
مواد و وسايل مصرفي مورد نياز: لام نئوبار – لامل سنگي – كاغذ PH  متر – سانتريفوژ – لوله آزمايش – سمپلر – سر سمپلر –
پروسه انجام آزمايش:  ابتدا  مايع ارسالي را به خوبي مخلوط مي نماييم تا سلولها به صورت يكنواخت در مايع پخش شوند .سپس حجم مایع ,رنگ ظاهری آن را یادداشت نموده و با استفاده از کاغذ PH متر PHرا مشخص می نماییم (در صورت درخواست پزشک)سپس یك لامل برروي لام نئوبار قرار مي دهيم و با سمپلر 10 لاندا از مايع مورد نظر زير لامل قرار مي دهيم تا كاملاً زير لامل را پوشانده و از آن بيرون نزند . لام نئوبار را به مدت2 دقيقه به صورت بي حركت در زير ميكروسكوپ قرار داده تا سلولها به صورت يكنواخت پخش شوند.
گلبولهاي سفيدو قرمز را در يكي از 4 خانه 16 تايي لام نئوبار شمارش مي كنيم .
 
فاكتور رقت×تعداد سلول شمارش شده
 ........................................... = تعداد سلولها در ML
1/0 × تعداد خانه شمارش شده
10× فاكتور رقت × تعداد سلول شمارش شده = اگر دريكي از خانه هاي فوق شمارش شود. 
در مرحله بعد سانتريفوژ كردن مايع و تهيه گسترش ضخیم از رسوب مايع و رنگ كردن لام با رنگ آميزي رایت و بررسي افتراقي آن از نظر درصد Mononuclear cellو polynuclear cell  و سلولهاي غير خونساز ) Nonhematopoetic  ) در صورت لخته بودن از مايع مورد نظر پس از سانتريفوژ كردن از رسوب مايع لام تهيه كرده و رنگ آميزي مي كنيم .
تعداد WBC–RBC-cell Mononuclear-cell nuclear polyرا به صورت كيفي گزارش مي كنيم و
جواب رابا اينnote  گزارش مي كنيم .
               
 
              
 
                                   The sample was clotted and direct smear showed
        
       
  Few                             Few                                 Few
                                                                                                                            
  Mod              RBC +   Mod                WBC and   Mod     P.M.N +
                                                                                                      
Many                              Many                               Many    
 
 
                Few                              
 
                Mod      Mononuclear cell seen.
 
               Many
در صورت داشتن سلولهاي غير خونساز اين نت را براي بيمار گزارش مي كنيم .
Single or cluster of nonhematopoetic mononuclear cell are also seen. 
روش كاليبراسيون:-
كنترل كيفيت انجام آزما يش:
1. مقايسه شمارش دستي با cell counter  كه نتايج شمارش دستي بايد  25% ± شمارش دستگاهي باشد.
2.شستشوي لام نئوبار با غوطه ور كردن در مايع ضد باكترياي براي 15 دقيقه و سپس با الكل ايزوپروپيل و آب شسته شود .
مشخصات كاربردي:
دقت : CV= 100/√n    ( n=تعداد سلول شمارش شده)
صحت : در صورت ارسال نمونه رفرانس قابل بررسی است .
حساسيت : حساسيت تشخيص در بيماري التهابي 75%
اختصاصي بودن: ويژگي تشخيص در بيماريهاي  التهابي 92 %
 نحوه محاسبه نتيجه به روش كمي : بر اساس شمارش گلبولهای سفید وقرمز با استفاده از لام نئوبار   
محدوده مرجع: WBC =150-200/ml   RBC = 0
 
           Lymph =15%
Neutrophil =20%
Monocyte or macrophages =65%
Eosinophil =<2%
محدوده قابل گزارش : -
محمدوده هشدار : -
 
 

ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]