دستورالعمل روش انجام آزمایش LH

کد سند:
551
کد یکتا:
46
واحد سازمانی:
هورمون شناسی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
3.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل روش انجام آزمایش LH

هدف:

حصول اطمینان از تعیین صحیح میزان LH  در خون بیماران بر اساس روش  (Chemiluminescence immunoassay (CLIA.

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت اندازه گیری کمی آنالیت LH  در نمونه سرم یا پلاسمای انسان توسط دستگاه Liason در بخش هورمون آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر:
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته :
آگاهی اساس آزمایشLH به روش CLIA
آگاهی از محدوده رفرانس آنالیت LH در سرم و تغییر مقدار آن در بیماری های مختلف
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آشنایی با اپراتوری و تحلیل نتایج دریافت شده از دستگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه 

نمونه لازم و موارد رد نمونه :
نمونه سرم یا پلاسمای هپارینه یا EDTA
نمونه نباید همولیز ، لیپمیک و یا ایکتریک باشد.
نمونه باید شفاف و فاقد هر گونه Clot و یا رشته های فیبرین باشد.
حداقل حجم مورد نیاز برای سنجش LH    توسط دستگاه Liason مقدار 75 میکرولیتر می باشد.
ذخیره سازی نمونه در دمای 2-8°c به مدت7 روز
ذخیره سازی نمونه در دمای -20°c  جهت نگهداری بیش از 7 روز
نمونه های ذخیره شده در فریز بعد از دفریز شدن باید توسط ورتکس، همگن شوند.
از فریز کردن نمونه هایی که قبلاً دفریز شده اند به شدت اجتناب شود .

لوازم مورد نیاز :
کیت مورد نظر ساخت شرکت Diasorin
دستگاه ایمونوآنالایزر Liason
دستکش های یکبار مصرف

اساس آزمایش :
در پدیده کمی لومینسانس واکنش شیمیایی باعث تهییج الکترون ها می شود ولی حاصل این تهییج مشابه فلورسانس بوده و در حین بازگشت الکترون به سطح پایه انرژی ، نور نشری پدید می آید . در کمی لومینسانس ترکیبات آلی اکسید می شوند. این ترکیبات از قبیل لومینول و ایزولومینول می باشند که با یک عامل اکسید کننده ( مثل پراکسید هیدروژن ، هیپوکلرید یا اکسیژن ) واکنش کامل شده و نورنشری از فراورده های تهییج شده در واکنش اکسیداسیون حاصل می آید .
این واکنش ها در حضور کاتالیزور ها از قبیل آنزیم ها ، یون های فلزی و یا کمپلکس های فلزی و hemin انجام می شود .

روش انجام آزمایش :
کیت مورد نظر را حداقل نیم ساعت قبل از انجام آزمایش در جایگاه خود قرار دهید.
نمونه ها را به ترتیب در A-Rack قرار دهید و A-Rack  را در جایگاه مخصوص خود جا بزنید.
از روی مانیتور شماره بیمار و نوع تست را انتخاب کنید.
دستگاه را start کنید

تفسیر نتایج :
هرمون LH که در هیپوفیز قدامی ساخته می شود و هرمون های گلیکوپروتئینی مانند LH ،TSH ،HCG ،FSH از دو زیر واحد آلفا که در LH،FSH،TSH یکسان و در HCG کمی تفاوت دارد .خواص بیولوژیکی هرمون های گلیکوپروتئینی توسط زیر واحد های بتا اندازه گیری می شود
فقط ملکول هایی که که از هر دو گروه آلفا و بتا تشکیل شده برای هر یک از این هرمون ها فعالیت بیولوژیکی دارند
FSH و LH در ادرار دفع می شود و به میزان قابل توجهی از فعالیت بیولوژیک وایمنولوژیک خود را دارا هستند .در افرادی که کلیه آنها طبیعی است غلظت گونادوتروپین ها LH وFSH ترشح LH از هیپوفیز قدامی توسط هرمون آزاد کننده گونادوتروپین و هرمون های استروئیدی (استروژن ها ،آندروژن ها و پروژسترون)تنظیم می شود .بدین دلیل ترشح ضربان دار GnRH از هیپوتالاموس،وترشح LH از هیپوفیز قدامی به صورت پالسی انجام می شود
نقش اصلی LH فعال کردن تولید هرمون های استروئیدی تخمدان و بیضه است .LH تولید تستوسترون را در سلول های ایدیگ و تراوش استروئید را از سلول های تکای تخمدان فعال می نماید
استروژن و تستوسترون اثرات مهاری بر ترشح هرمون گونادوتروپین در مردان دارد
در طی دوره باروری در زنان تنظیم ترشح گونادوتروپین یکی از مهمترین قسمت های چرخه قائدگی است
 
در فاز آخر فولیکولار ترشح استروژن ها به سرعت افزایش می یابد و اثر استروژن از اثر مهاری به اثر تحریکی در ترشح FSH وLH تغییر می یابدو ترشح FSHو LH منجر به پیک FSHوLH در میانه چرخه قائدگی دقیقا قبل از تخمکگذاری می شود LHوFSH تبدیل ملکول های پاره شده را به جسم زرد سبب می شود .سنتز استروئید ها توسط جسم زرد توسط LH بیشتر تحریک می شود .در یائسگی تخمدان ها دیگر استروژن و پروژسترون تولید نمی کنند و بنابراین مکانیسم پس نورد منفی روی ترشح گونادوتروپین حذف می شود و این باعث افزایش زیاد غلظت FSH و LH در دوران فوق می شود . مقدار LH  در کودکان قبل از بلوغ بسیار ناچیز است
 
اندازه گیری LH در ارزیابی نارسایی ثانویه گناد ها فسندروم تخمدان پلی کیستیک و اختلال در بلوغ با ارزش است . در این سندرم ارتباط میان FSH وLH با اهمیت است ،زیرا مقدار LH افزایش مییابد
 
در زنان هرمون LHباعث تخمک گذاری ،رشد جسم زرد تحریک ترشح پروژسترون تخمدانی می شود در مردان تحریک ترشح LHمنجر به سنتز تستوسترون و تحریک اسپرماتوژنز می شود درزنان غیر یائسه ترشح LHبر خلاف مردان وابسته به سیکل است و در زنان یائسه سطح سرمی این هرمون به دلیل پایین بودن غلظت هرمون های استروئیدی و فیدبک منفی به طور مستمر بالا است
اندازه گیری غلظت LHدر سرم یا پلاسما در تشخیص نارسایی های هیپوتالاموس هیپوفیز گناد ها اهمیت دارد و در تشخیص افتراقی بیماری هایی که با افزایش و کاهش آن مرتبط است مفید است
 
زنجيره بتا كه براي هورمون LH اختصاصي است مسئول فعاليت ايمنولوژيكي خاص مي باشد LH در سلول هاي بازوفيل در هيپوفيز قدامي ساخته مي شود ترشح LH توسط گناد تروپين (GnRh) كه در هيپوتالاموس ترشح مي شود كنترل مي شود فعاليت هيوتالاموس و هيپوفيز توسط غلظت استروئيدهاي گنادان موجود در گردش خون تنظيم مي شود . در واقع ترشح LH بر اساس تيترهاي استروئيد موجود در گردش خون تغيير مي كند ( فيدبك منفي ) در زنان مقادير بالاي استراديول ( مثلاً قبل از تخمك گذاري ) باعث افزايش ناگهاني ترشح LH شده (فيدبك مثبت) كه نتيجه آن تخمك گذاري اتفاقي و پاره شدن فوليكول بالغ است . بعد از تخمك گذاري فوليكول به جسم زرد تبديل مي شود و علاوه بر استراديول تستسترون نيز توليد مي كند . فيدبك مثبت و منفي ايجاد شده مقادير ترشح LH را مشخص مي كند . در مردان LH تنظيم كننده تستسترون وااسپرماتوژنز است بنابراين سطح سرمي LH در مردان ضرباني نمي باشد .
 
در زنان مقادير بالاي LH زودرس ، سندرم ترنر ، عدم وجود تخمدان يا برداشتن تخمدان در مردان نيز در حالات زير سطح سرمي بالاي LH يافت مي شود . آژنزي بيضه ، فقدان بيضه (Anorchism) برداشت بيضه و يا بلوغ ديررس
مقادير پايين LH در امنوره ، سيكل قائدگي بدون تخمك گذاري ، كم  كاري هيپوفيز ، نئوپلاسم تخمدان در زنان و ناكارايي بيضه كم كاري هيپوفيز ، سندرم فمینیزاسیون بيضه و نئوپلاسم بيضه دیده می شود
 افزايش :
ناتواني اوليه گنادها ، يائسگي ، castration
 كاهش :
سندرم هيپوفيز يا هيپوتالاميك ، سوء تغذيه ، بلوغ ديررس      Isolated gonadotropic deficiencies
 
30% روز به روز تغييرات دارد
افزايش :
در زمان صبحگاهي در حالت خواب بيشترين مقدار را دارد در تابستان بيشتر است قبل از تخمك گذاري پيك بلندي مي زند
 كاهش :
در اواخر بعد از ظهر كمترين مقدار را دارد در زمستان كمتر است
 تغييرات فيزيولوژيكي :
افزايش :
 از كار افتادن كليه ها و استرس هاي روحي
 كاهش :
چاقي ، گرسنگي ، ورزش سنگين ، بيماريهاي حاد ، در ارتفاعات بالا
 فاكتورهاي مداخله كننده :
اسكن يا ايزوتوپ هاي راديواكتيو در روزهاي قبل از آزمايش
 داروها :
افزايش  :
در آقايان propranlol ، كتوكنازول ، clomiphene
كاهش :
قرص هاي ضد بارداري ، تستسترون ، استروژن ها ، فنوتيازين ها ، digoxin ،propranolol ، پروژسترون ، Tetrahydrocannabinol
 
Methodology consideration :
در حاملگي با HCG واكنش نشان  مي دهد، تومرهاي تروفوپلاستيك ، بصورت كاذب در افرديكه مشكلات كليوي دارند بالا مي رود .
 
محدوده رفرانس

  
0.57-11.95  mIU/ml Male:
  Normally Menstruating Female:
1.80-11.78  mIU/ml Follicular Phase:
7.5989.08  mIU/ml Mid-Cycle Peak:
0.56-14.0  mIU/ml Luteal Phase:
5.16-61.99  mIU/ml Post-meno Pausal Female:
 
 
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]