دستورالعمل روش انجام آزمایش رنگ آمیزی Giemsa

کد سند:
595
کد یکتا:
123
واحد سازمانی:
هماتولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

دستورالعمل روش انجام آزمایش رنگ آمیزی Giemsa

رنگ آميزي 
GIEMSA
موارد کاربرد: برروي اسميرهاي مغز استخوان و خون محيطي ، برشهاي تهيه شده از بافت معده ( جهت بررسيH.pylori  ) و نیز بررسی جسم لشمن در نمونه های پوستی ، و... انجام مي شود .
فيكساتيو : فرمالين 10٪
برش بافتي :  تهيه برشهاي 6-4 ميكرومتری از بلوکهای پارافینه 

موادو وسایل مورد نیاز: محلول آماده  گيمسا

آماده سازی محلولها/مواد: 2cc محلول گيمسا را با 8cc آب مقطر مخلوط مي كنيم ، بهتر است براي هر بار رنگ آميزي ، محلول فوق بصورت تازه استفاده شود .

روش کار/انجام تست :   محلول را به مدت 20 دقيقه برروي لام ريخته و سپس لام را مي شوييم لامهاي اسمير مغز استخوان و خون محيطي را پس از شستشو مي گذاريم در مجاورت هوا خشك شوند . لامهاي بافت را در محلول متانول يك يا دو  Dip  مي زنيم و سپس در گزيلل قرار مي دهيم و سپس با استفاده از چسب انتلال لامل مي چسبانيم .

 
 
 
 

ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]