دستورالعمل روش انجام آزمايش Sputum S δ C

کد سند:
456
کد یکتا:
218
واحد سازمانی:
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل روش انجام آزمايش  Sputum S δ C

هدف:

اطمینان از بررسي ميكروسكوپي و كشت خلط

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت بررسي ميكروسكوپي و كشت خلط در بخش میکروبیولوژی و آنالیز ادرار آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه

 نمونه لازم و موارد رد نمونه :

نوع نمونه : خلط، ترشحات مجاري تنفسي تحتاني و آسپيراسيون ناي
براي انجام آزمايش اسمير مستقيم خلط از فرد مشكوك به سل لااقل 3 نمونه خلط در عرض 3-2 روز جمع آوري و مورد آزمايش ميكروسكوپي قرار مي گيرد.
بهترين نمونه خلط صبحگاهي مي باشد
نحوه جمع آوری نمونه: شستشوی دهان با آب معمولي و سپس با سروزهاي عميق، خلط در يك ظرف دهان گشاد جمع آوري شود.


لوازم مورد نیاز :
 
شعله
پليت ها و لوله هاي كشت
لوپ
آنس
ظرف استريل دهان گشاد
لام
لامل
ديسك هاي آنتي بيوگرام


اساس آزمایش :
روش انجام آزمایش :

لام رنگ نشده: يك قطره خلط را روي يك لام تميز انتقال داده، روي آن لامل گذاشته و زير ميكروسكوپ مشاهده نماييد.
لام رنگ شده به روش گرم را مشاهده می کنیم.
کشت:

نمونه خلط بلافاصله پس از ارسال به بخش ميكروب شناسي توسط يك سواب استريل روي پليت هاي بلادآگار، شكلات آگار،EMB، سابورو دكستروز آگار انتقال داده و به صورت چهار منطقه اي توسط لوپ استريل كشت مي دهيم، سپس پليت بلاد و شكلات آگار را در جار شمع دار (دي اكسيد كربن) در انكوباتور قرار مي دهيم و پليتEMB و سابورو را نيز به تنهايي و بيرون از جار در انكوباتور 37 درجه سانتيگراد قرار داده و سپس از نمونه خلط با يك سواب استريل مقداري روي لام مي كشيم و مي گذاريم تا خشك شود، سپس با حرارت فيكس نمونه و رنگ آميزي گرم انجام مي دهيم.
پليت هاي كشت را پس از زمان24 – 18 ساعت از انكوباتور خارج مي نماييم. در پليت بلاد آگار و شكلات آگار كمپلكسي از ميكروارگانيسم ها رشد مي كنند كه تعدادي نرمال فلور و تعدادي امكان دارد پاتوژن باشند. نتايج حاصله از كشت هر 4 محيط رامي نويسيم در صورتيكه ميكروارگانيسمي به صورت غالب رشد كرده باشد پس از تهيه لام گرم و مشاهده لام رنگ شده نوع ميكروارگانيسم و آنتي بيوگرام را گزارش مي نمائيم.
نحوه گزارش تعداد ميكروارگانيسم به صورتFew،Mod،Heavy مي باشد، در صورتيكه باكتري گرم منفي ديده شود در گالري گرم منفي برده شده و نوع باكتري، تعداد و آنتي بيوگرام را گزارش مي نمائيم. قابل توجه است كه اگرحتي 1 كلني از سودوموناس يا كلبسيلا در پليت ها داشته باشيم بايد گزارش شود.
در صورت مشاهده قارچها (كانديدا، آسپرژيلوسو...) از كلني لام تهيه كرده پس از رنگ آميزي نوع قارچ را گزارش مي نماييم. اگر ميكروارگانيسم كوكسي و گرم مثبت در پليت رشد نمود نوع ميكروارگانيسم را تشخيص مي دهيم.
در صورتيكه ميكروارگانيسم گرم منفي نبود و تست اكسيداز و كاتالاز مثبت باشد، در لام گرم كوكسي گرم منفي مشاهده شود تست هايONPG-DNAse را جهت تشخيص موراكسلا كاتارهايس انجام مي دهيم.
نتايج به دست آمده از تست هاي افتراقي از تست هاي افتراقي جهت تشخيص نوع باكتري را با جدولNccls كه در بخش ميكروب شناسي موجود است مقايسه مي نمائيم.
كشت بي هوازي از خلط انجام نمي شود ولي در موارد آبسه ريوي ناشي از پنوموني آسپيراسيون كه فلور نرمال حلق به درون ريه رفته و آبسه مي دهند بايد كشت بي هوازي از خلط صورت گيرد.

نکات ایمنی:
از هرگونه خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در محیط آزمایشگاه خودداری نمایید .
از هرگونه تماس مستقیم با مواد بالقوه عفونت زا بدون استفاده از پوشش محافظ خودداری کنید .
هرگونه محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید .

مستندات مرتبط :
فرم ثبت عدم انطباق و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

محدوده رفرانس :

تفسیر نتایج :
كاربرد باليني اين تست تشخيصي علت عفونت هاي مجاري تنفسي تحتاني كه شامل فارنكس حنجره، به روش هاي ريه ها است. عفونت هاي مجاري تنفسي تحتاني شامل: برونشيت، آبسه هاي ريوي، پنوموني، برونكوپنوموني، توبركلوز ريوي، تورم پرده  جنب مي باشند.
برونشيت: در ايجاد آن عواملي چون هموفيلوس آنفولانزا، استرپتوكوك پنومونيه،‌موراكسلا كاتاراليس نقش دارند.
آبسه هاي ريوي: شايعترين عوامل آبسه هاي ريوي باكتري هاي بي هوازي مثل پپتواسترپتوكوك پپتوكوك، باكتروئيديس، كورينه باكتريوم مي باشند.
پنوموني و برونكوپنوموني: پنوموني محدود به يك لوب ريه است كه عامل آن استرپتوكوك پنومونيه، كلبسيلا پنومونيه، مايكوپلاسما پنومونيه،‌ هموفيلوس آنفولانزا، استافيلوكوك اورئوس،‌ هموفيلوس آنفولانزا عامل آن هستند. به خصوص بعد از اپيدمي آنفولانزا و سرخك باسيل هاي گرم منفي چون، ‌اشرشياكلي كلبسيلا پنومونيه، پسودوموناس آئروجينوزا، و... نقش دارند. فلور طبيعي بخش تحتاني مجراي تنفسي مشابه حلق است. نايژه هانيز در هنگام سلامت فرد فاقد ميكروارگانيسم بوده و استريل مي باشند.
خصوصيات ظاهري نمونه از لحاظ رنگ و حالت و همراه بودن با مواد غذايي بايد گزارش شود. به طوري كه از رنگ هاي سبز،‌زرد، آبي و حالت هاي بلغمي، چركي، سفيد، كف آلود، مشاهده شوند بايد گزارش گردند. براي تهيه لام مستقيم نمونه را به صورتWet mount بررسي مي نماييم و با عدسي چشمي 10× مورد مطالعه ميكروسكوپي قرار مي دهيم. مشاهده بيش از 10 سلول اپي تليال در هر ميدان ميكروسكوپي نشان دهنده آلودگي با نمونه دهاني است. نمونه هايي كه بيش از 25 عدد گلبول سفيد در هر ميدان ميكروسكوپي با عدسي 10 داشته باشند احتمالاً كشت مثبت دارند. ولي بايد توجه داشت كه بعضي از بيماران داراي لكوپني در هر ميدان عدسي 10 اين ميزانWBC را ندارند به طوري كلي اگر بيش از 10 عددWBC به ازاي هر سلول اپيتليال ديده شود، نشانه جمع آوري مناسب نمونه است. ولي در هنگام رنگ آميزي بايد قسمتي از چرك يا مخاط يا خلط را برداشته و رنگ آميزي از نمونه خلط در لام تهيه مي شود كه يكي به روش گرم و ديگري رادر صورت لزوم و درخواست توسط پزشك به روش زيل نلسون رنگ آميزي گردد.
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]