دستورالعمل روش انجام آزمايش تست كيفي ميوگلوبين ادرار

کد سند:
461
کد یکتا:
211
واحد سازمانی:
هورمون شناسی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
3.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل روش انجام آزمايش  تست كيفي ميوگلوبين ادرار

هدف:

حصول اطمینان از تشخيص همولوبين از ميوگلوبين در نمونه ادرار بيماران بر اساس روش رسوبي با استفاده از سولفات آمونيوم

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت تشخيص هموگلوبين از ميوگلوبين در نمونه ادرار به طريقه دستی در بخش هورمون شناسی آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آآگاهي از اساس تشخيص هموگلوبين از ميوگلوبين به روش رسوبي با استفاده از سولفات آمونيوم
آگاهی از محدوده رفرانس آگاهي از اساس تشخيص هموگلوبين از ميوگلوبين به روش رسوبي با استفاده از سولفات آمونيوم
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آشنایی با اپراتوری و تحلیل نتایج دریافت شده از دستگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه 

نمونه لازم و موارد رد نمونه :
نوع نمونه: ترجيحاً نمونه ادرار صبحگاهي و در غير اين صورت نمونه ادرار تصادفي به شرط آنكه به علت مصرف بيش از اندازه آب توسط بيمار رقيق نشده باشد.
حجم نمونه: حداقل حجم مورد نياز براي تشخيص هموگلوبين از ميوگلوبين در ادرا در بزرگسالان10ml و در کودکان و نوزادان 2ml می باشد.
 
l

لوازم مورد نیاز :
 سانتريفوژ
لوله هاي پلاستيكي نود 100 × 16
رك مخصوص لوله
سولفات آمونيوم
 ترازو

اساس آزمایش :
سولفات آمونيوم اضافه شده به ادرار باعث اشباع 80%‌ادرار با سولفات آمونيوم مي گردد، كه اين درج اشباع جهت رسوب هموگلوبين مناسب مي باشد. چنانچه محلول روئي پس از سانتريفوژ رنگي باشد دال بر وجود ميوگلوبين در ادرار به روش كيفي مي باشد.

روش انجام آزمایش :
ml 5 از نمونه ادرار را داخل يك لوله پلاستيكي نو شفاف بريزيد.
ميوگلوبين درPH اسيدي كمتر پايدار است. آن را خنثي نمائيد.
مقدار 8/2 گرم سولفات آمونيوم را وزن مي كنيم.
به 5 ميلي ليتر ادرار در لوله آزمايش 8/2 گرم سولفات آمونيوم اضفاه و با مخلوط كردن حل نمائيد. هم اكنون ادرار با سولفات آمونيوم 80% اشباع مي باشد، اين درجه اشباع جهت رسوب هموگلوبين مناسب مي باشد، سپس لوله را به مدت 5 دقيقه با نيرويRCF 400 معادلRPM 3000 – 2500 سانتريفوژ نمائيد. چنانچه رنگ مايع رويي طبيعي باشد پيگمان رسوب يافته هموگلوبين است و ميوگلوبين موجود نمي باشد. اگر مايع رويي رنگي باشد دال بر ميوگلوبين است.
توجه: مي توان براي نتيجه قطعي تر از نوار ادراري نيز استفاده كرد. پس از سانتريفوژ كردن نوار ادراري را با مايع روئي آغشته مي كنيم چنانچه قسمت مربوط بهBlood بر روي نوار تغيير رنگ داده و به رنگ سبز درآمد نشان دهنده حضور ميوگلوبين در ادرار است. ولي اگر تغيير رنگي در اين ناحيه مشاهده نشده نشانه وجود هموگلوبين در ادرار است كه با
سولفات آمونيوم واكنش داده و ته نشين شده است در نتيجه تأثيري بر روي نوار ندارد.

ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]