دستورالعمل روش انجام آزمایش خوانش ژل الکتروفورز

کد سند:
593
کد یکتا:
120
واحد سازمانی:
هماتولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

دستورالعمل کاری خوانش ژل الکتروفورز

1- نام تجهیز :نرم افزار کامپیوتر (الکتروفورز)

2- روش کار:
1- ابتدا کامپیوتر و سپس اسکنر را روشن کنید و ژل را در قسمت مشخص در اسکنر به گونه ای قرار دهید که وقتی روبروی اسکنر می ایستید و درب آن باز می شود در پروتئین الکتروفورز آلبومین در سمت چپ و گاماگلوبین در سمت راست و علامت برش ژل (به منظور مشخص شدن اولین بیمار ) رو به تنه شما قرار گیرد. وبرای هموگلوبین الکتروفورز HbA در سمت چپ وHbA2
درسمت راست و علامت برش رو به تنه شما باشد.
mد ، ok کنید. s تعداد بیمار الکتروفورز شده را وارد کنید.

 

 

 

 

 

 

آلبومین 

 

 

گاما

 

 
2- Shortcut to photo EP را دبل کلیک کنید.
3- صفحه Welcome to photo Ep باز می شود، ok کنید.
4-صفحه photo EP unititled باز می شود:
الف- در قسمت No.of landes تعداد بیمار الکتروفورز شده را وارد کنید.
ب- رنگ همیشه Amido Black   است.
ج- Type  مشخص شود  elec. Hb یا elec. Pr  
5- علامت اسکنر روی همین صفحه کلیک شود .
6- over write Do you want to ، yes گردد.
7- صفحه setting help   باز می شود علامت اسکنر کلیک گردد .
منتظر بمانید تا Calibrating   کامل شود.
8- Save changes to untitled ، No  گردد.
9- صفحه photo EP- current scan  باز می شود.
با ایکون Draw- Boundary باند مشخص شود.
10- lane definition کلیک گردد و محدوده مورد نظر با موس مشخص شود.
11- Curve extraction  کلیک گردد.
12- با علامت گذار محدوده هر پروتئین یا هموگلوبین را مرتب کنید بطور مثال محدوده Alb و a1 و a2 و b و Ã در pr. Elec  مشخص شود.
13- چنانچه Edit لازم بود برای فعال کردن ایکون های مختلف به دستور زیر عمل شود:
dit              Advanced  corrections              Enable Advanced correction Icons
پس از فعال شدن می توان از آنها استفاده کرد.
14- patients information  را کلیک کنید و پس از بازشدن صفحه اطلاعات بیمار را طبق جدول کامل کرده و در نهایت ok کنید.
 

ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]