روش رنگ آميزي زيل نلسون

کد سند:
609
کد یکتا:
181
واحد سازمانی:
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

روش رنگ آميزي زيل نلسون

مواد لازم: معرف 1 ( فوشين فنكه) ، معرف 2 ( اسيد الكل) و معرف 3 ( متيلن بلو)

  1. گسترده ميكروبي را تهيه و پس از خشك شدن به كمك حرارت تثبيت مي كنيم.

  2. سطح نمونه ر1 با كاربول فوشين (معرف 1) بپوشانيد.

  3. لام پوشيده از رنگ را به مدت 5 دقيقه به كمك چراغ الكلي حرارت دهيد به صورتي ه رنگ جوش نيايد و خشك نشود.

  4. نمونه را با آب بشوييد.

  5. نمونه را با آب اسيد الكل (معرف 2) به مدت 1 دقيقه بي رنگ كنيد.

  6. نمونه را با آب بشوييد.

  7. نمونه را با متيل بلو (معرف 3) به مدت 30 ثانيه رنگ كنيد.

  8. نمونه را با آب شسته و خشك كنيد.

 
گزارش نتايج T.B Test – B.K:
 

عدم وجود باسيل

در 100 ميدان ميكروسكوپي

O

از 1-9 باسيل

در 100 ميدان ميكروسكوپي

تعداد دقيق گزارش كنيد

10-99 باسيل

در 100 ميدان ميكروسكوپي

(+)

1-10 باسيل

در هر ميدان ميكروسكوپي

(++)

بيش از 10 باسيل

در هر ميدان ميكروسكوپي

(+++)

 

 * نكته:
الف: در يك لام خوب بايد در هر شان سلول با منشا برونش، گلبول سفيد، موكوس، سلولهاي مژه دار ديده مي شود.
ب: در صورتي كه در هر ميدان كمتر از يك عدد باسيل بود 100 ميدان ديگر ديده مي شود.
ج: اگر 10-1 عدد باسيل در هر ميدان بود ديدن 50 ميدان كافي است.
د: اگر بيش از 10 عدد باسيل در هر ميدان بود 20 ميدان كافي است.
 

 


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]