دستورالعمل روش انجام آزمایش HBS Ag

کد سند:
532
کد یکتا:
52
واحد سازمانی:
ایمونولوژی و سرولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل روش انجام آزمایش HBS Ag

هدف:

حصول اطمینان از تعیین صحیح میزان HBS Ag در خون بیماران بر اساس روش الایزا .

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت اندازه گیری کیفی آنالیت HBS Ag  در نمونه سرم یا پلاسمای انسان توسط  در بخش ایمونولوژی آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آگاهی اساس آزمایش HBS Ag به روش EIA
آگاهی از محدوده رفرانس آنالیت HBS Ag در سرم و تغییر مقدار آن در بیماری های مختلف
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آشنایی با اپراتوری و تحلیل نتایج دریافت شده از دستگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه 

نمونه لازم و موارد رد نمونه :
نمونه سرم یا پلاسمای EDTA .
نمونه نباید همولیز ، لیپمیک و یا ایکتریک باشد.
نمونه باید شفاف و فاقد هر گونه Clot و یا رشته های فیبرین باشد.
حداقل حجم مورد نیاز برای سنجش HBS Ag توسط مقدار 100 میکرولیتر می باشد.
ذخیره سازی نمونه در دمای 2-8°c به مدت7 روز
ذخیره سازی نمونه در دمای -20°c  جهت نگهداری بیش از 7 روز
نمونه های ذخیره شده در فریز بعد از دفریز شدن باید توسط ورتکس، همگن شوند.
از فریز کردن نمونه هایی که قبلاً دفریز شده اند به شدت اجتناب شود .

لوازم مورد نیاز :
کیت مورد نظر ساخت شرکت پیشتازطب
دستگاه
سمپلرهای 25و50و100 میکرولیتر کالیبر همراه با سر سمپلرهای نو یکبار مصرف مناسب
دستکش های یکبار مصرف

اساس آزمایش :
اساس آزمایش در این کیت بر روش الایزای ساندویچ دو مرحله ای استوار است. در مرحله اول HBs Ag موجود در نمونه بطور ھمزمان با آنتی بادی ھای منوکلونال و پلی کلونال کوت شده در چاھک ھا و آنتی بادی ضد HBsAg نشاندار شده با بیوتین (کونژوگه 1) واکنش می دهد.

پس از طی زمان انکوباسیون در مرحله دوم با افزودن کنژوگه حاوی کمپلکس استرپتاویدین پراکسیداز (کونژوگه 2) استرپتاویدین به بیوتین موجود در کنژوگه اول متصل می گردد.
پس از انکوباسیون و شستشو محلول سوبسترا و کروموژن به چاھکھا اضافه می شود و رنگ آبی ایجاد شده بعد از این مرحله نتیجه تجزیه سوبسترا در اثر فعالیت آنزیم و تغییر رنگ محلول کروموژن ناشی از این واکنش است.
شدت این رنگ متناسب با تعداد کمپلکسھای ایمنی ایجاد شده در چاھکھا می باشد با افزودن محلول متوقف کننده، رنگ آبی به زرد تبدیل می شود که بھترین جذب نوری را در طول موج 450 نانومتر دارد.

روش انجام آزمایش :
تعداد چاھكھا
ی مورد نظر را انتخاب نموده وبقیه چاھكھا را به ھمراه نمگیر درون كیسه مخصوص نگھداری پلیت قرار داده و درب آن را ببندید.
چاھک اول را به عنوان بلانک در نظر گرفته و دو چاھک بعدی را برای کنترل منفی و یک چاھک را برای کنترل مثبت در نظر بگیرید.
100 میکرولیتر از سرم کنترل منفی–مثبت و نمونه ھا را به چاھکھای مربوطه به جز چاھک بلانک اضافه نمایید.
25 میکرولیتر محلول کونژوگه 1 را به داخل ھمه چاھكھا به جز چاھک بلانک،اضافه نمایید. با افزودن کنژوگه 1 رنگ نمونه سرم ھا صورتی رنگ می شود.
درب چاھكھا را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده و چاھكھا را به مدت 15 ثانیه به ملایمت تکان دھید.سپس به مدت 30 دقیقه در 37 درجه سانتی گراد انکوبه نمایید.
بدون شستشوی چاھکھا 25 میکرولیتر از محلول آنزیم کونژوگه 2 را به داخل کلیه چاھکھا به استثناء چاھک بلانک اضافه نمائید.
درب چاھكھا را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده و چاھكھا را به مدت 15 ثانیه به ملایمت تکان دھید.
با افزودن کنژوگه 2 رنگ کنترل منفی از زرد به سبز و رنگ کنترل مثبت و نمونه ھا بنفش می شوند.
پس از پوشاندن چاھکھا توسط بر چسب مخصوص پلیت چاھکھا را به مدت 30 دقیقه در 37 درجه سانتیگراد انکوبه نمائید.
محتویات چاھكھا را خالی كرده و چاھكھا را 5 بار با محلول شستشوی آماده مصرف بشوئید.
در انتھای عملیات شستشو چاھكھا را در حالت وارونه و با ضربات ملایم بر روی یك پارچه یا كاغذ نمگیر بكوبید تا قطرات اضافی خارج شوند.
100 میکرولیتر محلول سوبسترا رنگزا به چاھک اضافه نمائید و بمدت 15 دقیقه در دمای اتاق و تاریکی انکوبه نمائید.
با اضافه کردن 50 میکرو لیتر محلول متوقف کننده به ھر چاھک ادامه واکنشھای آنزیمی را متوقف نمائید.
برای سنجش جذب نوری ھر چاھک از دستگاه الایزا ریدر با فیلتر 450 نانومتر استفاده نمائید و جذب نوری تمامی چاھکھا را در مقابل بلانک قرائت نمائید. توصیه می شود از فیلتر 630 نانومتر بعنوان فیلتر رفرانس استفاده شود.
با توجه به بروشور cut off را محاسبه کرده و نتایج را بررسی کنید.

نکات ایمنی :
در هنگام استفاده از دستگاه الایزا ریدر و الایزا واشر می بایست کلیه نکات ایمنی مربوط به وسایل برقی را رعایت نمایید .
از هرگونه خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در محیط آزمایشگاه خودداری نمایید .
از هرگونه تماس مستقیم با مواد بالقوه عفونت زا بدون استفاده از پوشش محافظ خودداری کنید .
هرگونه محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید .

مستندات مرتبط :
شناسنامه دستگاه
فرم ثبت نتایج کالیبراسیون دستگاه
فرم درخواست سرویس و کالیبراسیون دستگاه
Log book دستگاه
فرم ثبت عدم انطباق و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

محدوده قابل اندازه گیری: 
محدوده رفرانس :


تفسیر S/CO
Positive 1 , 1<
Negative 1>

 
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]