دستورالعمل روش انجام آزمايش Sputum Direct Smear for BK

کد سند:
455
کد یکتا:
217
واحد سازمانی:
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل روش انجام آزمايش  Sputum Direct Smear for BK

هدف:

اطمینان از بررسي صحیح ميكروسكوپي نمونه خلط از لحاظ حضور ياعدم حضور ميكروب سل

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت بررسي صحیح ميكروسكوپي نمونه خلط از لحاظ حضور ياعدم حضور ميكروب سل در بخش میکروبیولوژی و آنالیز ادرار آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه

 نمونه لازم و موارد رد نمونه :

نوع نمونه : خلط، ترشحات مجاري تنفسي تحتاني و آسپيراسيون ناي
براي انجام آزمايش اسمير مستقيم خلط از فرد مشكوك به سل لااقل 3 نمونه خلط در عرض 3-2 روز جمع آوري و مورد آزمايش ميكروسكوپي قرار مي گيرد.
بهترين نمونه خلط صبحگاهي مي باشد
نحوه جمع آوری نمونه: شستشوی دهان با آب معمولي و سپس با سروزهاي عميق، خلط در يك ظرف دهان گشاد جمع آوري شود.


لوازم مورد نیاز :
 
شعله
لوپ
آنس
ظرف استريل دهان گشاد
لام
لامل
رنگ  گرم و ذيل نلسون


اساس آزمایش :
روش انجام آزمایش :

بررسی ماکروسکوپی:
رنگ:
اگر خلط محتوي خطوط قرمز باشد قاعدتاً بايستي داراي خون باشد كه قوياً مي توانيم متورسل از آن داشته باشيم.
رنگ نارنجي يا خلط به رنگ زنگ آهن دليل بر پنوموني قطعه اي يا هموگلوبين تجزيه شده است.
خلط زرد مايل به سبز قوياً ما را به برونشيت مزمن يا سل پيشرفته مشكوك مي كند.
رنگ قهوه اي دليل بر هماتين بوده در حاليكه رنگ قرمز روشن دليل بر رنگ اكسيد آهن است.
رنگ خاكستري سياه دليل بر هماتز يا استفراغ خون دار و غبار زغال ياكربن است.
قوام و شكل ظاهري:
خلط معمولاً بر حسب قوام نمونه طبقه بندي مي شود و در اين رابطه ممكن است آن را چركي مخاطي يا محتوي چرك و بلغم
(Mucopurulent) و يا سروزي چركي(Seropurulent) و يا چركي(Purulent) و خون آلود(Bloody) و يا مخاطي(Mucoid) يا سروزي(Serous) باشد.
بو:‌ معمولاً خلط تازه و تجزيه نشده بوئي ندارد.
واكنش: خلط تازه معمولاً‌ قليايي است در شرايط حقيقي و اصلي كه خلط در ريه براي مدت زيادي باقي مي ماند واكنش ممكن است اسيدي باشد.
در ادامه ابتدا نمونه را تغليظ مي كنيم.

روش تغليظ نمونه خلط با سود:
حجم مساوي از سود3% و خلط را در يك شيشه در پيچ دار بريزيد و درب شيشه رامحكم ببنديد.
مدت 15 دقيقه نمونه را مخلوط نماييد. (به شدت تكان دهيد).
نمونه را به مدت15 دقيقه با دور3000 سانتريفوژ نمائيد.
مايع رويي رادور ريخته و به رسوب باقي مانده آنقدر اسيد معرف دار بريزيد تا رنگ آن از قرمز به زرد برگردد. سپس نمونه را كشت دهيد.
آزمايش ميكروسكوپي:
لام رنگ نشده: يك قطره خلط انتخاب شده با دقت بايستي روي يك لام تميز انتقال داده شود و روي آن لامل گذاشته و با درشت نمايي كم زير ميكروسكوپ مورد آزمايش قرار گيرد. در اين روش ساختمان هاي ذره بيني زير را مورد مطالعه قرار مي دهيم:
كريستال ها مثل شاركوليدن، كلسترول لوسين، تيروزين، نمك هاي غيري آلي

گلبولهاي سفيد
اريتروسيت ها
فيبرهاي الاستيك
رنگ آمیزی لام:
لام را به روش گرم و  ذیل نیلسون رنگ آمیزی می کنیم.(رجوع شود به دستورالعمل مربوطه)


ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]