دستورالعمل روش انجام آزمایش ABO Group

کد سند:
430
کد یکتا:
117
واحد سازمانی:
هماتولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

دستورالعمل انجام تست ABO  GROUP تعيين گروه خوني و RH

موارد کاربرد تست:
 انتقال خون سازگار – پزشكي قانوني – بيماريهاي ناسازگاري مادر وجنين .علاوه بر نقش فيزيو لوژيك آنتي ژنهاي گروه خوني بعضي از انها ممكنست شرايط مساعدي رابراي مبتلا شدن شخص نسبت به بعضي بيماريها بوجود آورند.
 
اساس روش آزمایش: هما گلوتيناسيون
نمونه مورد نياز در بخش نمونه گيري :   خون داراي ضد انعقاد   
نمونه مورد نياز در بخش فني : خون ( گلبول قرمز و سرم يا پلاسما)
حداقل مقدار : 2cc  خون تام
ظرف : لوله وكيوم
معيار غير قابل قبول بودن نمونه :   نمونه داراي اتوهما گلوتيناسيون باشد .
 
مواد و وسايل مصرفي مورد نياز:
 1. RBC  و سرم بيمار 2. پليت زمينه سفيد 3. سمپلر 4. اپيكاتور 5. آنتي سرمها يB  و  A وآنتي RH   6. لوله آزمايش 7. سرم فيزيولوژي 8. چراغ مطالعه 9. سوسپانسيون 5 ٪ از RBC  هاي داراي آنتي ژن A   10 . سانتريفوژ11 .سوسپانسيون 5٪ از RBC   هاي داراي آنتي ژن B
 
پروسه انجام آزمايش: چهارفنوتيپ اصلي A- B- AB-O  وجود دارد . آگلوتي نوژن A و B روي گلبول قرمز هستند و هر فردي كه يكي ازاين آگلوتي نوژنها را روي گلبولهاي قرمزش داشته باشد آگلوتي نين ضد آنرا در سرم ندارد برعكس آگلونين ضد نوع ديگر را دارد يعني اگر كسي آگلوتي نوژن A   دارد در عوض در سرم اين فرد آگلوتي نين B موجود است و بر عكس .به همين دليل از دو روش مستقيم وغير مستقيم استفاده مي شود . 1. روش مستقيم : روي يك لام از سوسپانسيون 50٪ گلبول هاي بيمار در دو نقطعه مجزايك قطره قرار ميدهيم و روي يكي از اين قطره ها آنتيA  و روي قطره ديگر آنتي B  ريخته وطبق جدول زير گزارش مي كنيم .
 

       گروه خون          Anti B           AntiA
A -                  +
B + -   
AB + +
O - -
 
 
2. روش غيرمستقيم : بايد گلبولهاي مشخص A و   B را داشته باشيم . روي يك لام در يك نقطه از لام گلبولهاي A   ودر نقطعه ديگر لام گلبولهاي B را قرار مي دهيم وروي هر يك از اين گلبولها يك قطره از سرم بيمار را مي ريزيم و مخلوط كرده از نظر آگلوتي ناسيون برررسي مي كنيم و طبق جدول زير گزارش ميكنيم
 

       گروه خون            گلبول B              گلبولA
B -                  +
A + -   
O + +
AB - -
 
تعيين RH   بيمار :
 يك قطره از سوسپا نسيون 50٪گلبولهاي قرمز بيمار را روي يك لام ريخته ويك قطره Anti – Rh  به آن اضافه مي كنيم اگر آگلوتي ناسيون ديده شود بيمار RH +  است در غير اينصورت RH -  مي باشد .
* بهتر است اين آزمايش را بصورت لوله اي انجام دهيم هم تعين مستقيم ABO  و هم مستقيم RH  را .
* گاهي بيمار   RH DU است و چون اين آنتي ژن مثل آنتي ژن D   نيست و ضعيفتر از آن است به  Anti –IgG  (Anti-D) متصل مي شود .ولي آگلوتي ناسيون نمي دهد كه با استفاده از  آنتي هيومن گلبولين تشخيص داده مي شود . روش كار : گلبولهاي بيماررا شسته ودر مجاورت آنتي Rh   در ْ 37  قرار مي دهيم تا حساس شوند سپس با استفاده ار  آنتي هيومن گلبولين وجود يا عدم وجود آگلوتي ناسيون بررسي مي شود ( مثل In direct coombs ) بيمار اينكهRh DU  هستند اگر نقش گيرنده خون را داشته باشند بايد RH   منفي در نظر گرفته شوند وبه آنها بايد خون RH   منفي تزريق  كرد . اگر نقش دهنده خون را داشته باشند بايد RH  مثبت در نظر گرفته شوند و به افراد RH +  خون آنها تزريق شود .
روش كاليبراسيون:
كنترل كيفيت انجام آزما يش:
با استفاده از گلبولها يي كه قبلاً تعيين گروه شده اند و گروه آنها مشخص است مي توان آنتي سرمها را كنترل كرد .
مشخصات كاربري:
دقت :
صحت :
حساسيت:
اختصاصي بودن: اين آنتي سرمها اختصاصي ميبا شند ولي در نوع  Anti-A زيرگروههاي 1A و2 A با اين آنتي سرم تشخيص داده نمي شوند.  
نحوه محاسبه نتيجه به روش كمي : -   
محدوده مرجع:
محدوده قابل گزارش :
محدوده هشدار :
چگونگي  تفسير نتايج :  در پروسه انجام آزمايش توضيح داده شد .
اقدام بعدي در برخورد با نتايج غير طبيعي : تكرار آزمايش وانجا م ازمايش تاييدي وتكميلي – اطلاع سريع به پزشك معالج) : تكرار آزمايش
 

ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]