فهرست کارکنان
شناسنامه شغلی ، پرونده پرسنلی و آموزشی کارکنان

# عملیات نام کد یکتا سمت سازمانی تلفن تماس ایمیل شماره پرسنلی
مدیر ارشد آزمایشگاه
مدیر ارشد آزمایشگاه
67 مدیر اجرایی آزمایشگاه 111 admin@localhost.com 9012345
محمد تست
محمد تست
68 مدیر فنی 012345678 test@test.test 123

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]