لیست تجهیزات آزمایشگاه
شناسنامه فنی ، سوابق کالیبراسیون و تعمیرات هر تجهیز

# عملیات نام تجهیز / ابزار کد تجهیز کشور سازنده نوع / مدل شرکت سازنده دوره کاليبراسيون SOP واحد کاربر
سیسمکس 002 ایران Total سه ماهه
هماتولوژی
اتوکلاو 104 یک ساله
ایمنی و بهداشت
سانتریفوژ 105 یک ساله
هورمون شناسی
کوآگولومتر 106 یک ساله
هماتولوژی
سل کانتر Sysmex 107 KX-21 یک ساله
هماتولوژی
رفراکتومتر 109 شش ماهه
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
دستگاه کشت خون 111 اتوماتیک شش ماهه اداری و مالی
ترمومتر 113 شش ماهه اداری و مالی
انکوباتور 114 نه ماهه
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
هود بیولوژیک 116 کلاس یک نیاز ندارد میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
بن ماری 116 نیاز ندارد
بیوشیمی و کروماتوگرافی
انكوباتورمعمولي آئروبيك 001 aerobic شش ماهه
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
اتميك ابزوربشن 004 atomic absorption سه ماهه
بیوشیمی و کروماتوگرافی
الايزا واشر اتومات 005 Automate elisa washer شش ماهه
هورمون شناسی
الايزا پروسسور 006 elisa processor شش ماهه
ایمونولوژی و سرولوژی
الايزا ريدر 006 elisa reader یک ساله
هورمون شناسی
الكترو كمي لومينسانس 008 ECL یک ماهه
هورمون شناسی
دستورالعمل الكتروفورز 009 Electrophoresis سه ماهه
هماتولوژی
اولتراسانتريفيوژ 010 Ultra Centrifuge شش ماهه ژنتیک و بیولوژی مولکولی
بتا كانتر 011 beta counter شش ماهه
هورمون شناسی
پي هاش متر 012 PH meter یک ساله
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
پيپتور 013 pipettor نیاز ندارد بیوشیمی و کروماتوگرافی
پي سي آر ريل تايم 013 real time PCR سه ماهه
ژنتیک و بیولوژی مولکولی
تاكومتر 014 tachometer یک ساله تضمین کیفیت
ترازوي الكترونيكي 015 electric balance شش ماهه
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
جار (دسيكاتور)بي هوازي 016 Desiccator یک ساله میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
جار Co2 016 CO2 Desiccator یک ساله میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
چراغ الكلي 017 Alcoholic burner نیاز ندارد میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
حمام آب جوش 018 Boiling یک ساله
بیوشیمی و کروماتوگرافی
خط كش هماتوكريت 018 hematocrit ruler نیاز ندارد هماتولوژی
خمير هماتوكريت 019 Hematocrit-paste نیاز ندارد هماتولوژی
خوانش نوار ادراري (دستگاه خوانش نوار ادراري) 020 Urea tape reader نیاز ندارد
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
ديسپنسر اتوماتيك 021 نیاز ندارد هورمون شناسی
ديسپنسر دستي 023 Manual یک ساله هورمون شناسی
ديسك پخش كن آنتي بيوگرام 024 antibiogram dispenser disk یک ساله میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
ديونايزر 025 Deionizer یک ماهه
بیوشیمی و کروماتوگرافی
رفراكتومتر دستي 027 یک ماهه
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
روتاتور راكر 028 Rocker شش ماهه
ایمونولوژی و سرولوژی
رسوب گلبول قرمز اتومات(اي اس ار) 029 ESR meter سه ماهه
هماتولوژی
رك 029 Racks نیاز ندارد بیوشیمی و کروماتوگرافی
رفراكتومتر روميزي 030 table top یک ماهه
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
روتاتور كشت سلولي 031 یک ساله ژنتیک و بیولوژی مولکولی
روتاتور معمولي 032 نه ماهه
بیوشیمی و کروماتوگرافی
سردكننده نمونه Sample cooler 033 Sample cooler شش ماهه هورمون شناسی
سل كانتر Sysmex 0354 K1000 یک ساله
هماتولوژی
سانتريفيوژ روميزي بدون يخچال 036 NON refrigerated نه ماهه
بیوشیمی و کروماتوگرافی
ساعت هاي آزمايشگاهي 037 lab watch نیاز ندارد هورمون شناسی
سرنگ هاميلتون 037 Hamilton syringe یک ماهه بیوشیمی و کروماتوگرافی
سروفيوژ 039 CEROFUGE شش ماهه
ایمونولوژی و سرولوژی
سانتريفيوژ سيتولوژيكال 040 Citological centrifuge شش ماهه پاتولوژی
سانتريفيوژ شستشو 041 Cell Washing نه ماهه بانک خون
سانتريفيوژ هماتوكريت 042 Hematocrit centrifuge شش ماهه
هماتولوژی
شيكر انكوباتور 044 یک ساله میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
شمارنده ديف 045 diff counter دو ساله هماتولوژی
شيكر راكر 046 نه ماهه بیوشیمی و کروماتوگرافی
شيكر واتربت 048 waterbath نه ماهه ژنتیک و بیولوژی مولکولی
فريزر 70- 050 freezer-70 شش ماهه بانک خون
فريزر 80- 051 freezer-80 شش ماهه بانک خون
فتومتر بيلي روبين متر 052 bilirubin meter سه ماهه
بیوشیمی و کروماتوگرافی
فلوسايتومتر 054 Flow cytometer سه ماهه هماتولوژی
فليم فتومتر 055 flame photometer سه ماهه
بیوشیمی و کروماتوگرافی
فيلترهاي خون 055 Blood filter یک ماهه بانک خون
گاما كانتر 056 gamma counter یک ساله
هورمون شناسی
لامپ UV (ضد عفوني كننده) Germicidal 057 germicidal شش ماهه میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
ميكروسكوپ نوري زمينه سياه 060 dark field نه ماهه میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
ميكروسكوپ نوري زمينه روشن 061 bright field شش ماهه
هماتولوژی
ميكسر هماتولوژي 062 063 یک ساله هماتولوژی
ميكرو اچ پي ال سي هموگلوبين 063 hemoglobin analyzer سه ماهه بیوشیمی و کروماتوگرافی
ميكروتوم يخچالدار 064 نه ماهه پاتولوژی
هود لامينار كلاس 1 066 سه ماهه میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
هود لامينار كلاس 2 067 سه ماهه میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
هود لامينار كلاس 3 068 سه ماهه میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
هات پليت 067 hot plate سه ماهه میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
هموگلوبين متر 068 Hb Gold شش ماهه
هماتولوژی
اتوانالیزور A25 080 شش ماهه
بیوشیمی و کروماتوگرافی
اتوانالیزور RA1000 081 شش ماهه
بیوشیمی و کروماتوگرافی
اتوانالیزور هیتاچی 717 082 شش ماهه
بیوشیمی و کروماتوگرافی
اتوانالیزور هیتاچی 911 083 شش ماهه
بیوشیمی و کروماتوگرافی
فلیم فتومتر FP 20 084 شش ماهه
بیوشیمی و کروماتوگرافی
اسپکتوفتومتر 085 یک ساله
بیوشیمی و کروماتوگرافی
اتوانالیزور BT 3000 086 نیاز ندارد
بیوشیمی و کروماتوگرافی
سل کانتر Erma PCE 170 087 شش ماهه
بیوشیمی و کروماتوگرافی
الکتروکمی لومینسانس 088 Liason یک ساله
هورمون شناسی
کواگلومتر 089 M1 1.19 یک ساله
هماتولوژی
کواگولان 090 یک ساله
هماتولوژی
فور 070 شش ماهه
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
UBT 091 Heliprobe یک ماهه
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
الايزا ريدر 006 elisa reader یک ساله
ایمونولوژی و سرولوژی
الايزا واشر اتومات 005 نیاز ندارد
ایمونولوژی و سرولوژی
کمی لومینسانس 088 Liason یک ساله
ایمونولوژی و سرولوژی

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]